Ставка на ДДС за изпълнение на първоначалния проект

Обслужване На Услуги

В икономическата практика правата върху авторското право върху проект все по-често са предмет на сделки. Горното важи за много области на живота – от компютърни програми, приложения до строителни проекти. Данъкоплатците, прехвърлящи тези права, се чудят как да ги облагат с ДДС. Проверете каква е правилната ставка на ДДС за изпълнение на оригиналния проект!

Авторско право върху произведението

Съгласно чл. 1 клауза 2 от Закона за авторското право и сродните му права, по-специално предмет на авторско право са произведения:

 1. изразени с думи, математически символи, графични знаци (литературни, публицистични, научни, картографски и компютърни програми);
 2. пластмаса;
 3. фотографски;
 4. Изработка на цигулка;
 5. Индустриален дизайн;
 6. архитектурно, архитектурно и градоустройство и градоустройство;
 7. музикални и словесно-музикални;
 8. сценична, сценична и музикална, хореографска и пантомима;
 9. аудиовизуални (включително филми).

Освен това авторското право е приложимо и за разработването на чужда творба, по-специално превод, модификация, адаптация, без да се засяга правото на оригиналното произведение.

Като се има предвид горното, за да бъде произведение обект на авторско право, то трябва да има следните характеристики:

 • имат източник в работата на човешко същество, т.е. създател,
 • бъде проява на творческа активност,
 • имат индивидуален характер.

Важно е, че авторът има право на авторски права, освен ако законът не предвижда друго. Предполага се, че създателят е лице, чието име в това качество е посочено върху копия на произведението или чието авторство е оповестено публично по някакъв друг начин във връзка с разпространението на произведението.

Освен това, ако авторът не е разкрил авторството си, при прилагане на закона за авторското право той се заменя от продуцента или издателя, а в противен случай – от компетентната организация за колективно управление на авторските права.

По този начин, създател е всяко лице, което действително извършва творческа дейност, т.е. дейност, чийто ефект е създаването на произведение, посочено в авторското право и сродните му права. Терминът, съдържащ се в закона - "проява на творческа дейност" - означава всеки екстернализиран резултат от човешка дейност от творчески характер. Тази предпоставка е изпълнена, когато имаме работа със субективен и нов продукт на интелекта.

Обобщавайки горното, авторът има право както на морални, така и на икономически авторски права, по-специално възнаграждение за използването на произведението. Индивидуалността се проявява в оригиналност и уникалност. Следователно самото проявление на творческа дейност не е достатъчно, за да се квалифицира конкретно произведение като обект на авторско право. Такова парче трябва да има индивидуален характер. В обобщение, той трябва да се различава от произведените преди това интелектуални продукти.

Индивидуалният дизайн като обект на авторско право

Както вече показахме, за да се квалифицира конкретен резултат от дейност като обект на авторско право, е необходимо да отговаря на условията за произведение, посочени в чл. 1 клауза 1 от Закона за авторското право.

Пример 1.

Проектантът работи в областта на специализираното проектиране PKD 7410Z. Предмет на доставка е услугата по изготвяне на индивидуален, уникален проект. Освен това дизайнерът, след завършване на работата, ще прехвърли авторските права върху изготвения дизайн. Работи като индивидуален създател. Всички права върху проекти за интериорен дизайн са единствена собственост на данъкоплатеца и не са обременени с права или претенции на трети лица. След завършване на проектирането се продава на възложителя. Възнаграждението се получава под формата на такса.

В този случай, за да отговаря проектът на изискванията на работата, той трябва да е резултат от творческа работа. Важно е, че проектът не може да дублира други проекти. Така че, ако имаме работа с типичен, повтарящ се проект с неоригинални решения, това няма да е произведение по смисъла на закона за авторското право.

Трябва също така да се подчертае, че не всеки проект отговаря на условията за работа по смисъла на горепосочените Законът. Това се отнася по-специално за проекти, които са дублиране на други проекти, т.е. не са резултат от творческа дейност от индивидуален характер, както и типични проекти, съдържащи повтарящи се, неоригинални решения. Те не подлежат на авторскоправна и правна закрила по Закона за авторското право и сродните му права.

В анализирания случай става дума за индивидуален проект, изработен от дизайнер (създател), така че можем да го считаме за произведение.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Ставка на ДДС за изпълнение на първоначалния проект

Да припомним, че основната данъчна ставка по чл. 41 сек. 1 от ЗДДС е 22% (в момента увеличен на 23%). За стоките и услугите, посочени в приложение 3 към закона, данъчната ставка е 7% (в момента 8%).

Въз основа на чл. 41 сек. 2 от ЗДДС с т 181 от приложение 3 към закона, услугите на автори по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, заплащани под формата на такси за прехвърляне или лицензиране на авторски права или права на художествено изпълнение, се ползват от намалена ставка на ДДС от 8 %.

Пример 2.

Проектант, който е активен данъкоплатец на данък върху добавената стойност, е направил индивидуален проект, който отговаря на всички критерии, за да се счита за произведение. След приключване на работата данъкоплатецът прехвърля правото върху проекта на изпълнителя. Данъкоплатецът документира горната дейност с ДДС фактура. С каква ставка трябва да се облага прехвърлянето на права върху проекта?

Като се има предвид описанието на случая, представен по-горе, в светлината на приложимите законови разпоредби, следва да се посочи, че услугата по изпълнение на проекта, заедно с прехвърлянето на авторски права, в ситуация, когато проектите имат характер на произведение и са извършени от данъкоплатец, действащ като индивидуален създател, ще се облагат с данък върху стоките и услугите в размер на 8%.

В обобщение, авторите, които изпълняват произведения по смисъла на закона за авторското право, могат да се възползват от преференциално облагане с ДДС. Въпреки това, създателите винаги трябва да проверяват дали извършената работа е наистина креативна.