Продажба на служебен автомобил без ДДС - кога е възможно?

Обслужване На Услуги

Продажбата на служебен автомобил е свързана с необходимостта от плащане на данъци. Неприспадането на ДДС при закупуване на МПС или при прехвърляне на автомобила от частна собственост в фирмена собственост, не освобождава предприемача от задължението да изчислява и плаща този данък при продажбата на автомобила. Има начин да се продаде служебен автомобил без ДДС, но само ако данъкоплатецът не е приспаднал данъка върху стоките и услугите при покупка или предаване на автомобила за работа.

Продажба на служебен автомобил и ДДС

По правило активен данъкоплатец по ДДС, който продава служебен автомобил, трябва да издаде фактура, съдържаща 23% ДДС. Такова задължение важи и за предприемач, който не е упражнил право на приспадане на ДДС и дори да не е имал право на приспадане на ДДС при закупуване на МПС или въвеждането му в имота на дружеството.

Припомняме, че предприемачът няма право да приспада данък върху стоки и услуги във връзка с закупения автомобил:

  • въз основа на фактура с ДДС марж,

  • от физическо лице, което не извършва стопанска дейност (договор за покупко-продажба),

  • от предприемач, ползващ се от освобождаване от ДДС.

Освен това данъкоплатецът може да получи превозно средство като дарение или да го прехвърли от частна собственост към бизнес, след което също няма да има право на приспадане на ДДС.

Ранно пенсиониране на автомобил - Трябва ли да плащам ДДС?

Наредбите обаче позволяват автомобилът да бъде изтеглен от стопанска дейност по-рано и прехвърлен в частна собственост. В такъв случай предприемачът, който не е имал право на приспадане на ДДС върху автомобила, не е длъжен да плаща този данък нито при изтегляне на автомобила от стопанска дейност, нито след продажбата му от частна собственост.

Трябва обаче да се има предвид, че ако автомобил, за който не е приспаднат ДДС, са закупени компоненти, за които е приспаднат ДДС, и закупуването им е довело до трайно увеличение на стойността на автомобила, то при прехвърляне на автомобила на имота частен сектор ще има задължение за облагане с ДДС. Такава необходимост ще възникне само ако въпросните подобрения продължат да увеличават стойността на превозното средство към момента, в който превозното средство бъде изведено от експлоатация. Облагаемата сума тогава е покупната цена на компонентите на автомобила, определена към момента на прехвърляне на превозното средство в частна собственост. Част от едно нещо е всичко, което не може да бъде отделено от него, без да се повреди или съществено промени цялото нещо, или без да се повреди или съществено промени отделения обект.

Пример 1.

Г-н Войчех е активен данъкоплатец по ДДС, през януари 2019 г. е прехвърлил автомобила от частна собственост в бизнес въз основа на подходяща декларация. Следователно при въвеждане на МПС в имота на дружеството той не е имал право на приспадане на ДДС. Г-н Войчех иска да продаде колата през май 2020 г. Възможно ли е да се продаде служебен автомобил без ДДС поради факта, че от превозното средство не е приспаднат данък върху стоките и услугите? За автомобила не са закупени компоненти, които биха довели до трайно увеличение на стойността на автомобила.

Въпреки че г-н Войчех не е имал право на приспадане на ДДС при въвеждане на автомобила в бизнеса, продажбата на автомобила е длъжен да издаде фактура и да плати ДДС. Ако обаче преди продажбата той изведе превозното средство от дейност и го прехвърли в частна собственост, от която след това автомобилът ще бъде продаден, няма да е необходимо да плаща ДДС.

Продажба на служебен автомобил без ДДС директно от дейността - условия

Наредбите предвиждат възможност за прилагане на освобождаването от ДДС при продажба на служебен автомобил по реда на чл. 43 сек. 1, т. 2 от ЗДДС, но само при съвместно изпълнение на следните условия:

  1. Автомобилът е използван изключително за освободени от данъци дейности.

  2. Предприемачът не е имал право да намалява размера на дължимия данък с размера на данъка за получаване.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Продажба на автомобил, закупен въз основа на фактура с ДДС марж

Предприемач, който купува МПС въз основа на фактура с ДДС марж, не може да приспадне ДДС, тъй като този данък не е посочен в документа. В такава ситуация данъкоплатецът има право да продаде МПС при същите условия, т.е. да документира продажбата с фактура с ДДС марж, при условие че са изпълнени съответните условия.

Съгласно чл. 120 параграф 4 от ЗДДС, когато данъкоплатец извършва доставка, напр. използвани стоки, придобити преди това от този данъкоплатец като част от неговата дейност, за препродажба, данъчната основа е маржът, представляващ разликата между сумата на продажбата и сумата на покупката, намалена с сумата на данъка.

Данъчните органи са съгласни, че автомобил, представляващ дълготраен актив в бизнеса, може да се продава и въз основа на фактура с ДДС марж, ако предприемачът го е закупил и го е вписал в регистъра на ДМА с намерение за по-нататъшна препродажба, когато превозното средство не е използван по-дълго във фирмата.

чл.120 сек. 1 т. 4 от ЗДДС
Под стоки втора употреба се разбират движими материални стоки, подходящи за по-нататъшна употреба в тяхното текущо състояние или след ремонт, различни от посочените в точки 1-3 и различни от благородни метали или скъпоценни камъни (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110 , 7112 ), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 и 38.11.58.0)”.

Освен това следва да се има предвид, че на основание чл. 120 параграф 10 от закона данъкоплатецът може да определи данъчната основа за ДДС като марж, при условие че посочените по-горе стоки втора употреба са закупени от:

1) физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, което не е данъкоплатец по чл. 15, или необлагаем данък върху добавената стойност;

2) данъкоплатците, посочени в чл. 15, ако доставката на тези стоки е била освободена от данък по реда на чл. 43 сек. 1, параграф 2 или чл. 113;

3) данъкоплатци, ако доставката на тези стоки е била обложена с данък в съответствие с ал. 4 и 5;

4) данъкоплатци на данък върху добавената стойност, ако доставката на тези стоки е била освободена от данък при условията, съответстващи на разпоредбите на чл. 43 сек. 1, параграф 2 или чл. 113;

5) данъкоплатци на данък върху добавената стойност, ако доставката на тези стоки е била обложена с данък върху добавената стойност при условията, съответстващи на разпоредбите, съдържащи се в параграф 1. 4 и 5, а купувачът разполага с документи, които ясно потвърждават придобиването на стока на тези принципи.

Прилагане на процедурата за ДДС марж на примера на индивидуално тълкуване

Възможността за облагане на доставката на употребяван багер товарач с ДДС в системата на ДДС марж беше потвърдена в индивидуалната интерпретация на референтния номер ILPP2 / 4512-1-57 / 16-2 / AK от 4 април 2016 г., издаден от директора на Данъчната камара в Познан. Жалбоподателят е имал съмнения дали е имал право да приложи процедурата за надбавка на ДДС във връзка с продажбата на багер товарач, вписан преди това в регистъра на ДМА, при покупката на който не е имало право на приспадане на ДДС във връзка с покупка въз основа на фактура с ДДС марж. Предприемачът възнамерявал да препродаде багер-товарач след известно време на използване на оборудването в бизнеса.

По този въпрос директорът на Данъчната камара даде следното становище:

Анализът на фактите по делото в контекста на приложимите разпоредби в тази връзка ни позволява да заключим, че тъй като жалбоподателят е закупил багер-товарач въз основа на фактура с ДДС марж, за да го използва в своята стопанска дейност, и след това в крайна сметка за по-нататъшна препродажба, като по този начин се изпълняват указанията, произтичащи от нормативната уредба на Закона за данъка върху стоките и услугите, позволяващ облагане на продажбата на този багер товарач в системата на ДДС, марж в съответствие с разпоредбите на чл. 120 параграф 4 във връзка с чл. 120 параграф 10 от закона.

Следователно, като се има предвид описанието на случая и посочените по-горе законови разпоредби, следва да се посочи, че продажбата на употребяван багер-товарач подлежи на данъчно облагане по специална процедура с ДДС марж.”.