Продажба на служебен автомобил и процедура за марж на ДДС

Обслужване На Услуги

За целите на стопанската си дейност закупих лек автомобил от физическо лице на основание договор за покупко-продажба. В момента смятам да продам колата. Мога ли да използвам процедурата по маржин ДДС за продажби?

Робърт, Варшава

 

В описаната ситуация е възможно да се използва процедурата за марж на ДДС за продажба на автомобила.

Разпоредбите на Закона за данък върху стоките и услугите предвиждат прилагането на специален ред за облагане на доставката, наред с другото, на стоки втора употреба, състояща се в облагането на маржа. Това е изключение от общото правило за данъчно облагане на оборота, т.е. сумата, съставляваща плащането за продажба, намалена с размера на дължимия данък.

Съгласно чл. 120 параграф 4 от ЗДДС, в случай че данъкоплатец доставя стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски вещи или антики, придобити преди това от този данъкоплатец като част от дейността му, с цел препродажба, данъчната основа е маржа. представлява разлика между сумата на продажбата и сумата на покупката, намалена с данъка.

За целите на прилагане на специален ред за доставка на стоки втора употреба законодателят в чл. 120 параграф 1, т. 4 от ЗДДС е посочено, че под употребявани стоки се разбират движими материални стоки, годни за по-нататъшно използване в текущото си състояние или след ремонт, различни от посочените в точки 1-3 и различни от благородни метали или скъпоценни камъни (КН 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.5.1).

Данъчното облагане по схемата за марж е ограничено до определена категория стоки втора употреба и става важно от кого са закупени употребяваните стоки.

За да се възползвате от маржин схемата, автомобилът трябва да бъде закупен от едно от следните лица:

  • физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, което не е данъкоплатец, по чл. 15 от ЗДДС, или данъчно незадължено лице за данък върху добавената стойност (т.е. данъкоплатец съгласно действащата нормативна уредба в друга държава-членка на ЕС);

  • данъкоплатеца, посочен в по-горе изкуство. 15, ако доставката на този автомобил е била освободена от данък по реда на чл. 43 сек. 1 точка 2 (пускане на стоки втора употреба) или чл. 113 от ЗДДС (субективно освобождаване за малки данъкоплатци);

  • данъкоплатеца, ако доставката на този автомобил е била обложена с данък по специална маржин схема;

  • данъкоплатец на данък върху добавената стойност, ако доставката на автомобила е била освободена от данък при условията, съответстващи на освобождаването за доставка на употребявани стоки или субективното освобождаване за малки данъкоплатци;

  • данъкоплатец на данък върху добавената стойност, ако доставката на този автомобил е била обложена с данък върху добавената стойност при условията, съответстващи на процедурата за специален марж, и купувачът разполага с документи, ясно потвърждаващи покупката на автомобила при тези условия.

Ако са изпълнени посочените по-горе условия, може да се приложи процедурата за маржин ДДС. В описаната ситуация следва да се има предвид, че имате право да приложите специална данъчна процедура при продажба на автомобил, тъй като са изпълнени всички условия за прилагането му.

Данъчните разрешават и маржин процедури за автомобили, които са били дълготрайни активи във фирмата. Такава позиция беше представена, между другото, от Директор на Данъчната камара в Бидгошч, в писмото ITPP2 / 443-655 / 14 / AK от 11 август 2014 г., в което можем да прочетем:

(…) Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност предвиждат прилагането на специална данъчна процедура за доставка на – наред с другото – употребявани стоки, състояща се в облагането на маржа. Това е изключение от общото правило за данъчно облагане на оборота, т.е. сумата, съставляваща плащането за продажба, намалена с размера на дължимия данък. Тази конкретна процедура обаче се прилага само за доставка на стоки втора употреба, които данъкоплатецът е закупил от конкретна категория субекти. Следва да се подчертае, че всички данъкоплатци, които доставят стоки, придобити при обстоятелствата, посочени в чл. 120 параграф 10 от закона. Така, специален ред за доставка на стоки втора употреба в чл. 120 от закона, при условие че са изпълнени условията, посочени в чл. 120 параграф 10 от закона (...).

Подобна позиция може да се намери в писмото на директора на Данъчната камара в Лодз от 9 септември 2014 г. № IPTPP4 / 443-468 / 14-4 / ALN, което гласи:

(...) От описанието на делото се вижда, че през юни 2014 г. жалбоподателят е продал мотоциклет, който е закупил през 2010 г. въз основа на фактура с ДДС с марж. Мотоциклетът е бил дълготраен актив във фирмата на жалбоподателя и е бил използван за стопанска дейност. Заявителят е активен данъкоплатец на данък върху добавената стойност. Продаденият мотоциклет отговарял на определението за употребявани стоки по чл. 120 параграф 1 т. 4 от Закона за данъка върху стоките и услугите. Мотоциклетът е закупен от данъкоплатец и доставката е обложена с данък съгласно чл. 120 параграф 4 (в редакцията до 31 декември 2013 г.) от Закона за данък върху добавената стойност. Поради закупуването на мотоциклета жалбоподателят не е имал право на приспадане на размера на данъка за получаване.

(...) Предвид гореизложеното, при положение, че мотоциклетът е закупен по системата на ДДС, маржът, като продукт втора употреба по смисъла на чл. 120 параграф 1, т. 4 от закона, закупен от Заявителя от лицето по чл. 120 параграф 10 т. 3 от закона - Заявителят има право да приложи специална процедура по ДДС - марж, предвидена в чл. 120 параграф 4 от закона (...).

Освен това не забравяйте да отбележите точка 61 в част F от декларацията по ДДС-7, това е информация за използването на процедурата за марж на ДДС.