Продажба на автомобили без данък

Обслужване На Услуги

Лизингът става все по-популярна форма на използване на автомобили в бизнеса. След края на лизинга много хора решават да закупят такова превозно средство от лизинговата компания. Но не за корпоративни цели, а за лична употреба. Проблемът възниква, когато решим да продадем автомобил на лизинг. Тогава възниква въпросът дали подобна продажба трябва да се облага с данък върху доходите на физическите лица като част от извършваната дейност?

Продажба на автомобили и данък върху дохода

Съгласно чл. 14 сек. 2 т. 1 от ЗДДФЛ доходи от стопанска дейност са доходи от възмездна продажба на дълготрайни активи, използвани за стопански цели, които преди това са били включени в регистъра на ДМА на дружеството.

Важно!

Предприемачът трябва да има предвид, че дори дълготраен актив да бъде изтеглен от дейност и предназначен за продажба, той подлежи на данъчно облагане. За да не се облага доходът от продажба на такъв дълготраен актив за сметка на извършваната дейност, трябва да изминат най-малко 6 години, считано от първия месец, следващ месеца от момента, в който той е бил изтеглен от дейност.


Подлежи ли на облагане с данък върху доходите продажбата на автомобил, закупен от лизингова компания, използван за лични цели и невписан в регистъра на ДМА? Както се оказа, от известно време тази ситуация породи много съмнения.

Продажба на автомобил след лизинг в по-ранни тълкувания

Дълги години автомобилът, закупен от фирмен лизинг за лична употреба, се третираше като елемент от собственост на компанията. Смяташе се, че ако през целия срок на лизинговия договор разходите по лизинга се третират като разходи на компанията, продажбата на автомобила трябва да се счита за приход на дружеството и върху него е платен данък.

Издадените тълкувания бяха пример в подкрепа на горното. Такава позиция заема директорът на Данъчната камара в Лодз в тълкуването от 10 януари 2013 г., № IPTPB1 / 415-603 / 12-4 / AG. В него той заяви, че:

(...) доходи от продажба на активи, използвани в стопанската дейност срещу възнаграждение (и по този начин също от продажба на автомобил, използван в стопанска дейност, преди това на лизинг), дори ако не е вписан в регистъра на дълготрайните активи и нематериалните активи, а след изтичане на лизинговия договор е закупен от жалбоподателя за частни цели, те представляват доход от стопанска дейност.

Същото се посочва и от директора на Данъчната камара в Познан в тълкуването от 6 ноември 2012 г., № ILPB1 / 415-803 / 12-4 / AG.

В съответствие с горния подход на данъчните, продажбата на автомобил, използван във фирма по договор за лизинг и закупен за лични цели, следва да се третира като продажба на имущество на дружеството. Следователно, ако продажбата на автомобила е извършена преди изтичането на 6 години от изкупуването, тя трябва да бъде обложена с данък във формата, която предприемачът е приел за целите на управлението на бизнеса.

Продажба на автомобил, закупен на лизинг съгласно действащите тълкувания

В момента, според последните тълкувания, автомобил, който е нает за лични нужди, се третира като частна собственост на данъкоплатеца. Позицията, благоприятна за данъкоплатците, е представена в решението на Административния съд на провинция в Познан от 11 декември 2013 г., преписка изх. I SA / Po 574/13.

Важно!

Решението на Областния административен съд в Познан потвърждава, че ако автомобилът, след като е изкупен от лизинг, не е вписан в регистъра на дълготрайните активи и не е бил използван в дружеството, приходите от продажбата му няма да се третират като приходи от стопанска дейност.


Във връзка с горното, ако продажбата на такъв автомобил е извършена след 6 месеца от покупката му, данъкоплатецът не е длъжен да внася данък върху дохода по тази сметка.

Продажба на автомобил без ДДС

Продажбата на автомобил, закупен преди това от лизинг за частни цели, не се облага с ДДС, тъй като частната покупка на автомобила означава, че той не принадлежи към собствеността на предприятието на данъкоплатеца (няма право на приспадане на ДДС), така че неговата последваща продажба не се облага с ДДС.

Данъкоплатецът обаче трябва да има предвид, че ако продава като физическо лице, тази дейност подлежи на облагане с данък върху гражданскоправните сделки. В такава ситуация договорът за продажба е документът, потвърждаващ сделката. Трябва също така да се помни, че купувачът на автомобил е длъжен да плати данък върху гражданскоправните сделки.

Данъкоплатец, който продава автомобил на лизинг за лични цели, има голям шанс да не плати нито данък върху дохода, нито ДДС при продажбата му.