Продажба на продукти от собствено отглеждане - какъв данък?

Обслужване На Услуги

Селскостопанската дейност не се облага с данък върху доходите. Това общо правило обаче трябва да се разглежда в контекста на селскостопанската дейност, определена в Закона за ДДФЛ. Интересното е, че в някои случаи продажбата на самостоятелно отгледани продукти може да бъде предмет на разпоредбите за данък върху доходите.

Земеделска дейност в светлината на ЗДДФЛ

Да припомним, че на основание чл. 2 клауза 1, т. 1 от ЗДДФЛ данък върху доходите не се прилага за приходите от земеделска дейност, с изключение на приходите от специални отдели на земеделското производство. Струва си да се отбележи, че Законът за ДДФЛ съдържа собствено определение за икономическа дейност. Както е посочено в чл. 2 клауза 2 от този закон селскостопанска дейност е дейност, състояща се в производство на растителни или животински продукти в непреработено (натурално) състояние от собствени култури или отглеждане или отглеждане, включително производство на семена, разсадник, разплод и репродуктивен материал, полско зеленчукопроизводство , оранжерийно и фолио производство, производство на декоративни растения, култивирани и овощни гъби, отглеждане и производство на семена от животни, птици и търговски насекоми, промишлено и селскостопанско животновъдство и рибовъдство, както и дейности, при които минималните срокове на отглеждане закупените животни и растения се появяват по време на техния биологичен растеж е най-малко:

  1. месец - за растенията,
  2. 16 дни - при високоинтензивно специализирано угояване на гъски или патици,
  3. 6 седмици - за други домашни птици за клане,
  4. 2 месеца - за други животни,

от датата на закупуване.

В светлината на представената дефиниция следва да се отбележи, че селскостопанската дейност включва производство на непреработени растителни или животински продукти от собствени култури и отглеждане. Ако обаче продуктите се продават в преработено състояние, такава дейност вече не може да се класифицира като земеделска, което означава, че подлежи на облагане с ДДС. Селскостопанската дейност обхваща само непреработени продукти. Ако има продажба на продукти от собствени култури или отглеждане, но в преработено състояние, то това не е селскостопанска дейност. Такива дейности се облагат с данък върху доходите.

Продажба на продукти от собствено отглеждане и преработката им по начин, различен от промишлен

Ако се продават продукти от собствени култури, отглеждане или развъждане и са преработени по начин, различен от промишлен, данъкоплатецът генерира доход от т.нар. други източници. Както можем да прочетем в чл. 20 параграф 1в от ЗДДФЛ, за приходи от други източници по чл. 10 сек. 1, т. 9 се зачитат и приходи от продажба на непромишлени растителни и животински продукти, с изключение на преработени растителни и животински продукти, получени като част от специалните отдели за селскостопанско производство и продукти, подлежащи на облагане с акциз на осн. на отделни разпоредби, ако:

  • преработката на растителни и животински продукти и продажбата им не се извършва при наемане на хора въз основа на трудови договори, договори за мандат, договори за специфична работа и други договори от подобен характер, с изключение на клането на животни за клане и след- преработка на клане на тези животни, включително нарязване, разделяне и класифициране на месо, смилане на зърно, пресоване на масло или сок и продажба на изложения, панаири, панаири и панаири;
  • търговският регистър, посочен в ал 1д;
  • количеството растителни или животински продукти от собствено отглеждане, развъждане или отглеждане, използвани за производството на въпросния продукт, представлява най-малко 50% от този продукт, с изключение на водата.

Съгласно чл. 20 параграф 1г от ЗДДФЛ за растителни продукти от собствено отглеждане се считат и брашното, крупите, зърнените храни, триците, маслата и соковете, произведени от суровини от собствено отглеждане. Продажбата на продукти от собствено отглеждане или развъждане, както растителни, така и животински, представлява доход от други източници, както е предвидено в чл. 10 сек. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, ако тези продукти са преработени по начин, различен от промишлен. Обръщайки се към въпроса за уреждане на данъка върху дохода при този вид продажба, на първо място трябва да се обърне внимание на съдържанието на чл. 21 сек. 1 т. 71а от ЗДДФЛ. Е, тази разпоредба сочи, че приходите по чл. 20 параграф 1в, до 40 000 PLN годишно. Това означава, че само излишъкът от продажби, получен през дадена година над посочената сума, ще се облага с данък върху данъка върху доходите.

Ако приходът, получен от продажбата, надвишава 40 000 PLN, той може да бъде обложен с данък върху доходите на общи принципи според данъчната скала. В такава ситуация облагаемият доход е разликата между дохода и данъчния разход. Получените по този начин доходи се комбинират с други доходи на данъкоплатеца и се оповестяват като доходи от други източници във формуляра PIT-36. В този случай приложимите данъчни ставки се основават на данъчната скала, тоест 17%, а след превишаване на данъчния праг - 32%. Освен това трябва да се припомни, че в съответствие с чл. 20 параграф 1д-1е от ЗДДФЛ данъкоплатците са длъжни да водят отделни регистри за продажба на растителни и животински продукти за всяка данъчна година, съдържащи най-малко: номера на следващото вписване, датата на получаване на дохода, размера на дохода. , приходите с натрупване от началото на годината, както и броя и вида на преработените продукти. Ежедневните приходи се записват в деня на продажбата. Регистрите за продажби трябва да се съхраняват на мястото на продажба на преработени растителни и животински продукти.

Интересното е, че за този вид доход данъкоплатецът може да използва и формуляра с фиксирана ставка. Съгласно чл. 6 сек. 1г от ЗДДФЛ, с еднократно облагане на отчетените приходи се облагат и приходите по чл. 20 параграф 1в от ЗДДФЛ. За да използва тази форма на облагане, данъкоплатецът е длъжен да подаде писмена декларация до компетентния ръководител на данъчната служба до 20-о число на месеца, следващ месеца, през който е получил първия си доход по тази сметка през данъчната година. , или до края на данъчната година, ако първият такъв доход е постигнат през декември на фискалната година. Данъкът се дължи върху дохода, така че без възможност за приспадане на данъчните разходи обаче самата данъчна ставка е само 2%. Данъчните сетълменти се извършват по формуляр PIT-28, представен до края на февруари на годината, следваща данъчната година. И в този случай актът налага определени задължения за регистрация на данъкоплатеца. Съгласно чл. 15 сек. 8-9 от ЗДДФЛ данъкоплатците, които постигат посочените по-горе доходи, са длъжни да водят отделни регистри за продажба на растителни и животински продукти за всяка данъчна година, съдържащи най-малко: номера на следващото вписване, дата на получаване на дохода, количеството продукти. Ежедневните приходи се записват в деня на продажбата. Регистрите за продажби трябва да се съхраняват на мястото на продажба на преработени растителни и животински продукти. Приходите от продажба на непромишлено преработени растителни и животински продукти се облагат с данък след превишаване на лимита от 40 000 PLN годишно. Данъкоплатецът може да избира между общи правила или еднократна сума върху регистрираните приходи. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Обработка по индустриален начин

Всички наши съображения по-горе са свързани със ситуацията, при която обработката на продуктите се извършва по начин, различен от промишлен. Следователно възниква въпросът какво означава индустриална обработка. За съжаление не намираме дефиниция на това понятие в ЗДДФЛ, което означава, че можем да се позоваваме само на езиково тълкуване. В резултат на това индустриалната обработка е обработката на даден продукт с помощта на техники и методи, приложими в индустрията.

Имайки предвид това, следва да се подчертае, че ако продажбата се отнася до продукти от собствено отглеждане или отглеждане и те са били преработени по индустриален начин, генерираният доход не е нито селскостопанска дейност, нито може да се облага като доход от други източници ( чл.10 (1) (9) от ЗДДФЛ). В такава ситуация ще се занимаваме с неземеделска икономическа дейност (чл. 10, ал. 1, ал. 3 от ЗДДФЛ).

Между другото, заслужава да се спомене и данъчното освобождаване, описано в чл. 21 сек. 1 т. 71 от ЗДДФЛ. В светлината на тази разпоредба доходите от продажба на растителни и животински продукти от собствено отглеждане или развъждане, които не представляват специални отдели на селскостопанско производство, преработени по индустриален начин, са освободени от данък, ако преработката се състои в силиране на растителни продукти или мляко преработка или клане на животни за клане и преработка след клане тези животни, включително разрязването, разделянето и класифицирането на месото. Използването на промишлени методи за преработка на растения или животни означава, че продажбата им срещу възнаграждение в по-голямата част от случаите ще бъде класифицирана като неземеделска икономическа дейност, подлежаща на облагане с ДДС. Пристъпвайки към обобщението, си струва да посочим някои общи правила, свързани с уреждането на данъка върху продажбата на продукти от собствено отглеждане. Е, ако продажбата се отнася до продукти, необработени по какъвто и да е начин, значи имаме работа със земеделска дейност, която не се облага с данък върху данъка върху доходите. Ако, от друга страна, продажбата включва преработени продукти, тогава такава дейност представлява интерес за данък върху дохода. Начинът на уреждане и данъчните последици зависят от обстоятелствата, независимо дали обработката е била от промишлен характер или не.