Продажба на недвижими имоти в чужбина и облекчение за премахване

Обслужване На Услуги

В случай на полски данъчни резиденти, задължението за уреждане на данъци се прилага както за вътрешни, така и за чуждестранни доходи. В тази статия ще разгледаме дали продажбата на недвижим имот в чужбина дава право на данъкоплатеца да се възползва от обезщетението за премахване. Подробности по-късно.

Продажба на недвижими имоти в чужбина

За да се обясни подробно представения проблем, следва да се анализират три въпроса: принципите на данъчно облагане при продажбата на недвижим имот за имот, намиращ се в чужбина, прилагането на подходящ метод за избягване на двойното данъчно облагане и допустимостта на прилагане на облекчението за премахване.

Що се отнася до първия въпрос, на първо място трябва да се отбележи, че лицата, които отговарят на условията за признаването им за полски резиденти (член 3, параграф 1а от ЗДДФЛ) подлежат на неограничено данъчно задължение, което означава, че уреждат и двата дохода и данък пред полската данъчна служба.получени в страната и чужбина. Освен това, в съответствие с чл. 4а от Закона, полските разпоредби следва да се прилагат, като се вземат предвид ратифицираните международни споразумения.

Повечето от тях са базирани на моделната конвенция на ОИСР, според която доходите от недвижими имоти се облагат както в държавата на пребиваване на данъкоплатеца (държава на пребиваване), така и в държавата, в която се намира имота (държава източник). Тази ситуация води до двойно данъчно облагане на доходите. Всеки сключен международен договор предвижда един от двата метода за избягване на двойното данъчно облагане в такъв случай.

Първият е методът за изключване с прогресия. Състои се във факта, че в Полша доходът, получен в чужбина, се освобождава, но неговият размер влияе върху определянето на лихвения процент, по който трябва да се изчислява дължимият данък върху доходите, получени в Полша.

Вторият метод е пропорционално приспадане. В този случай доходите, получени в чужбина, се облагат с данък в Полша, но данъкоплатецът има възможност да приспадне платения в чужбина данък от полския данък. Това приспадане е възможно само до размера на данъка, пропорционален на дохода, получен в чужда държава.

Съгласно сключените международни договори продажбата на недвижими имоти се облага с данък както в държавата по местоживеене, така и в държавата на източника. За да премахнем двойното данъчно облагане, използваме метода на освобождаване с прогресия или метода на пропорционално приспадане.

Сравнение на методите за избягване на двойното данъчно облагане

За да разберем как даден метод влияе върху конкретна продажба на имот, намиращ се в чужбина, нека разгледаме два случая.

Пример 1.

Полски данъчен резидент продаде имот, намиращ се в Белгия. Тази страна има изключване с метод на прогресия. В резултат на това продажбата ще бъде обложена с данък в Белгия и освободена от данък в Полша.

Пример 2.

Полски данъчен резидент продаде имот, намиращ се в Холандия. Тази страна има метод на пропорционално приспадане. В резултат на това продажбата на недвижими имоти ще се облага както в Полша, така и в Холандия. Въпреки това, съгласно метода на пропорционалното приспадане, данъкът, платен в Нидерландия, може да бъде приспаднат от полския данък.

Горното се потвърждава и в съдържанието на полските разпоредби. Както можем да прочетем в чл. 30e параграф. 8 от ЗДДФЛ, ако полско данъчно местно лице също генерира доход от продажба на недвижими имоти извън територията на Република Полша и този доход не е освободен от данък съгласно споразумение за избягване на двойното данъчно облагане или ако Република Полша не е сключени споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, този доход се комбинира с дохода, получен на територията на Република Полша. В този случай от данъка, изчислен върху общия размер на дохода, се приспада сума, равна на платения в чуждата държава данък върху доходите. Приспадането обаче не може да надвишава частта от данъка, изчислена преди приспадането, която се отнася пропорционално към дохода, получен в чуждата държава.

Въпреки това, съгласно чл. 30e параграф. 9 от ЗДДФЛ, ако горепосочените доходи са постигнати само извън територията на Република Полша, той не е освободен от данък върху доходите въз основа на споразумение за двойно данъчно облагане или ако Република Полша не е сключила избягване на двойното данъчно облагане споразумение със страната, в която се генерира доходът. , се прилага съответно посоченият по-горе принцип.

Настъпването на горните обстоятелства задължава полския данъкоплатец да подаде PIT-39 декларация, в която ще покаже дохода от чуждестранна продажба на недвижими имоти и платения данък в държавата източник. В случай на продажба на недвижим имот в държава, с която е сключен договор, предвиждащ метод на пропорционално приспадане или с която такъв метод изобщо не е сключен, данъкът се дължи и в двете страни, като с цел избягване на двойно облагане с полски данък, данъкоплатецът може да приспадне данъка, платен в чужбина.

Облекчение за премахване

Както се вижда от горното сравнение, методът на изключване с прогресия предоставя много по-добро данъчно решение. В такъв случай доходите, получени в чужбина, са освободени от данъци в Полша, което означава, че няма задължение за подаване на данъчна декларация PIT-39 или за плащане на данъка.

При метода на пропорционалното приспадане ситуацията е различна, тъй като дори след приспадането може да се окаже, че чуждестранният данък няма да покрие изцяло полското задължение.

За да премахне тази неблагоприятна разлика, законодателят въведе облекчение за премахване на полските разпоредби. Съгласно чл. 27 g от параграф 1. 1 от ЗДДФЛ, данъкоплатец, подлежащ на неограничено данъчно задължение, уреждащ на принципите на метода на пропорционалното приспадане, доход, получен през данъчна година извън територията на Република Полша:

  1. от източниците, посочени в чл. 12 сек. 1, чл. 13, чл. 14 или

  2. от имуществени права в областта на авторските и сродните му права по смисъла на отделни разпоредби, от художествена, литературна, научна, образователна и журналистическа дейност, извършвана извън територията на Република Полша, с изключение на доходи (приходи), получени от използването на тези права или разпореждането с тях

- има право на приспадане от данък върху доходите, изчислен съгласно чл. 27, намален с размера на премията по чл. 27б, сумата, изчислена в съответствие с параграф 1. 2.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Посоченият чл. 27 g от параграф 1. 2 от закона е посочено, че приспадането се дължи на сумата, представляваща разликата между данъка, изчислен по метода на пропорционалното приспадане, и размера на данъка, изчислен върху доходите от източниците по ал. 1, с изключение на метода с прогресия, приложен към тези доходи.

С други думи, след прилагане на обезщетението за премахване, данъкът е същият, както при прилагането на освобождаването с метода на прогресия, тоест теоретично данък върху дохода изобщо не трябва да се начислява.

Въпреки че представеното облекчение премахва отрицателните разлики между метода на пропорционалното приспадане и метода на изключване с прогресия, следва да се отбележи, че в чл. 27 g от параграф 1. 1 по-горе Законът стриктно определя доходите, от които ще се прилага облекчението за премахване. Цитираната разпоредба се отнася за доходи от трудово правоотношение, от дейности, извършвани лично, от стопанска дейност и от авторско право и сродни права.

Важното е, че приходите от продажба на недвижими имоти не са били посочени там. Това означава, че обезщетението за премахване няма да се прилага за този вид доходи.

Полските данъчни резиденти, които продават недвижими имоти, намиращи се в държава, с която е сключено споразумение, предвиждащо метода на пропорционално приспадане или с което такъв метод изобщо не е сключен, не могат да се възползват от облекчението за премахване.

Преминавайки към обобщението на нашата статия, трябва да отбележим, че данъкоплатците, продаващи недвижими имоти, разположени извън Република Полша, трябва да обърнат внимание на метода за избягване на двойното данъчно облагане, който е в сила с тази страна. Ако имотът се намира в държава, с която е сключен договор, предвиждащ пропорционални приспадания или изобщо не е подписано споразумение, полските данъчни резиденти не могат да разчитат на данъчно намаление чрез прилагане на обезщетение за премахване.