Продажби с ДДС марж на автомобил след ремонт - възможно ли е?

Обслужване На Услуги

Основно основание за облагане с ДДС е полученото възнаграждение за доставената стока или извършената услуга. Съдържанието на акта обаче предвижда специална процедура в определени случаи, при която маржът подлежи на данъчно облагане. Именно в контекста на този метод на уреждане на данъци ще се занимаваме със случая, в който ще анализираме дали е възможна продажбата на маржа на автомобила за ДДС след ремонт.

Какъв е маржът на ДДС?

Като общо правило, изразено в чл. 29а параграф. 1 от ЗДДС данъчната основа, предмет на ал 2-5, чл. 30а-30в, чл. 32, чл. 119 и чл. 120 параграф 4 и 5, е всичко, което е плащането, което доставчикът на стоки или услугата е получил или трябва да получи от купувача, получателя или трета страна. Анализираното тук изключение е именно резервата, съдържаща се в чл. 120 параграф 4 от ЗДДС. Тази разпоредба показва, че в случай на данъкоплатец, който доставя стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети или антики, придобити преди това от този данъкоплатец като част от неговия бизнес с цел препродажба, данъчната основа е маржът, съставляващ разликата между сумата за продажба и сумата на покупката, намалена с данъка.

Струва си да се разяснят няколко понятия, свързани с този конкретен метод за определяне на данъчната основа. Под сумата на продажбата се разбира общата сума, която данъкоплатецът е получил или трябва да получи за доставка на стоки от купувача или трето лице, включително получените субсидии, субсидии и други надбавки, пряко свързани с тази доставка, данъци, мита, такси и други такси от подобен характер и допълнителни разходи, като комисионни, опаковки, транспортни и застрахователни разходи, които данъкоплатецът начислява на купувача, с изключение на сумите, посочени в чл.1. 29а параграф.7 (чл. 120, ал. 1, ал. 5 от закона). От друга страна, под сумата на покупката се разбират всички компоненти на възнаграждението по т. 5, което доставчикът на стоки е получил или ще получи от данъкоплатеца (чл. 120, ал. 1, ал. 6 от закона) . Следва също да се добави, че на основание чл. 120 параграф 1, т. 4 от ЗДДС под употребявани стоки се разбират движими материални блага, годни за по-нататъшно използване в актуално състояние или след ремонт, различни от посочените в точки 1-3 и различни от благородни метали или скъпоценни камъни.

Следва да се отбележи също, че съгласно чл. 120 параграф 10 от ЗДДС, маржин процедурата се прилага само за стоки втора употреба, закупени от:

  1. физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, което не е данъкоплатец, по чл. 15, или необлагаем данък върху добавената стойност;
  2. данъкоплатците, посочени в член 1. 15, ако доставката на тези стоки е била освободена от данък по реда на чл. 43 сек. 1, параграф 2 или чл. 113;
  3. данъкоплатци, ако доставката на тези стоки е била обложена с данък съгласно ал 4 и 5;
  4. платци на данък върху добавената стойност, ако доставката на тези стоки е била освободена от данък при условията, съответстващи на разпоредбите на чл. 43 сек. 1, параграф 2 или чл. 113;
  5. платци на данък върху добавената стойност, ако доставката на тези стоки е била обложена с данък върху добавената стойност при условията, съответстващи на разпоредбите, съдържащи се в ал. 4 и 5, а купувачът разполага с документи, които ясно потвърждават придобиването на стока на тези принципи.

Опростявайки горното, може да се посочи, че покупката на стоки втора употреба трябва да се извършва от физически лица, които не извършват стопанска дейност, данъкоплатци, освободени от ДДС или други данъкоплатци, използващи процедурата за марж на ДДС.

В светлината на гореизложеното следователно може да се посочи, че маржът на ДДС е специална форма на данъчно облагане, при която данъчната основа е маржът, представляващ разликата между сумата на продажбата и сумата на покупката, намалена с размера на данъка. Тази процедура обаче се прилага само за стоки втора употреба, които са закупени с цел препродажба и придобиването е извършено от субекти, посочени в чл. 120 параграф 10 от ЗДДС. Освен това трябва да се отбележи, че определението за стоки втора употреба гласи, че те може да са стоки, които са били ремонтирани.

Продажбата на употребяван автомобил, който подлежи на ремонт и закупен за препродажба от конкретно лице срещу заплащане, може да подлежи на данъчно облагане съгласно механизма на марж на ДДС.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Продажби с ДДС марж на автомобил след ремонт - ремонтът увеличава ли разходите за покупка?

Употребяван автомобил, закупен за препродажба, може да бъде закупен в състояние, изискващо ремонт. Извършването на този вид разходи е тежест за данъкоплатеца, поради което възниква въпросът дали такива разходи могат да се отчитат по процедурата за марж на ДДС чрез увеличаване на разходите за придобиване.

За съжаление анализът на нормативната уредба ясно показва, че този вид разход не може да се третира като сума за покупка. Цитираните по-горе разпоредби показват, че данъчната основа е маржът, който представлява разликата между сумата на продажбата и сумата на покупката, намалена с размера на данъка. чл.120 сек. 1 т. 6 от ЗДДС, от друга страна, съдържа легална дефиниция за сумата на покупката, която гласи, че тя е общата сума за закупуване на стока от доставчика. В резултат на това при данъчното уреждане се взема предвид само сумата на покупката, която не може да бъде увеличена с разходите за ремонт или разходите за закупуване на резервни части.

Разходи за ремонт и закупуване на резервни части за препродаден по ДДС употребяван автомобил, маржът не може да се добавя към разходите за покупка. С други думи, те не се отчитат по тази процедура.

Приспадане на ДДС при покупка на резервни части и ремонтни услуги

Ако не е възможно да се включат горните разходи като част от схемата за марж, как трябва да ги третира данъкоплатецът? На първо място възниква въпросът дали е възможно да се приспадне ДДС при покупката на такива стоки и услуги?

Този въпрос е толкова проблематичен, че принципът на приспадане на данъка по внесените данни, изразен в чл. 86 сек. 1 от ЗДДС е посочено, че доколкото стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми дейности, данъкоплатецът по чл. 15, има право да намали размера на дължимия данък със сумата на данъка за получаване по чл.22. 114, чл. 119 параграф. 4, чл. 120 параграф 17 и 19 и чл. 124.

Съгласно резервата, съдържаща се в чл. 120 параграф 19 от ЗДДС намалението в размера или възстановяването на разликата в изходния данък не се прилага за закупени от данъкоплатеца употребявани стоки, произведения на изкуството, колекционерски вещи и антики, ако са били обект на облагане в в съответствие с процедурата за марж на ДДС. Следователно за придобитите употребявани стоки, които впоследствие ще подлежат на облагане по специалния ред по чл. 120 параграф 4 от ЗДДС не се дължи право на приспадане на данък за получаване.

За щастие на данъкоплатците, както данъчните власти, така и административните съдилища са съгласни, че тъй като разходите за ремонт и закупуване на резервни части не могат да бъдат уредени по маржин процедурата, то тук няма да се прилага само правото на приспадане на данък по вход при покупката. В резултат на това, независимо от прилагането на маржин процедурата при препродажба на употребяван автомобил, данъкоплатецът си запазва правото да приспадне ДДС от направените разходи. Това право ще бъде запазено, независимо дали установеният марж е положителен или отрицателен.

Както можете да прочетете в решението на Провинциалния административен съд във Варшава от 13 октомври 2016 г., III SA / Wa 3061/16: "По мнение на съда от разпоредбите на чл. 120 параграф 19 от ЗДДС е видно, че забраната за приспадане важи само за конкретни стоки, изброени в тази разпоредба, а не изобщо за забраната за приспадане на данък върху данните. Това означава, че данъкоплатец, чиято дейност в областта на доставката на употребявани стоки се облага по специален ред за данъчно облагане (марж - съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗДДС), има право да намали продукцията. данък по данък по внесените данни, свързан с покупката на стоки и услуги.съставляващи разходите по т.нар разходи, например закупуване на офис консумативи, авточасти, услуги за ремонт на автомобили […]. По този начин данъкът, начислен върху разходите за ремонт и обновяване на неща, които по-късно се продават по процедурата за данък върху маржа, може да бъде приспаднат от продавача. Това е данък, свързан с облагаемите продажби”.

Трябва много ясно да се подчертае, че правото на приспадане, съдържащо се в чл. 120 параграф 19 от ЗДДС се отнасят само за тези употребявани стоки, за които се прилага маржин процедурата. Такива изключения от общото правило трябва да се тълкуват стриктно и тук не може да се приложи широко тълкуване, в резултат на което разходите, които не попадат в тази процедура, не попадат автоматично и в изключването на правото на приспадане.

Данъчните власти имат подобен подход към горния въпрос. Така например директорът на Национална данъчна информация в тълкуването от 04.06.2018 г. 0114-KDIP1-3.4012.209.2018.1.JF посочи, че разглежданият чл. 120 параграф 19 от ЗДДС не се прилага за всички потенциални стоки или услуги, закупени във връзка със стоки втора употреба, а само за тези, които се уреждат стриктно по процедурата за марж на ДДС. Следователно, тъй като маржът на ДДС не се прилага за разходите за ремонт и закупуване на резервни части, ние се връщаме към общото правило, отнасящо се до правото на приспадане на данък за получаване, изразено в чл. 86 сек. 1 от ЗДДС. Следователно, ако са изпълнени общите условия за приспадане на ДДС, данъкоплатецът може да упражни това право.

Разходите, направени за закупуване на резервни части и ремонти, не могат да бъдат включени в процедурата за марж на ДДС, но от тях може да се приспадне начислен данък по общи условия, което естествено важи за активните платци на ДДС.

Представените аргументи предполагат, че ремонтът на употребявани автомобили и препродажбата им по ДДС може да се окаже данъчен капан. Както можете да видите, разходите за ремонт не се отчитат в маржин процедурата, а като част от типичното приспадане на данъка върху извършената покупка. За данъкоплатците, които продават автомобил с ДДС, маржът на автомобила след ремонт, тази ситуация може да бъде объркваща.