Продажба на компонент от дълготраен актив и влиянието му върху амортизацията

Уебсайт

Предприемачите, управляващи бизнес, които искат да се справят с конкуренцията, правят непрекъснати инвестиции. Най-честите покупки са дълготрайни активи, които увеличават потенциала на компанията. Понякога има ситуации, когато закупените средства или някои техни компоненти са ненужни и ние ги продаваме. Данъкоплатците се чудят как да отчетат продажбата на съставна част от дълготраен актив.

Данъчно приспаднати разходи

Съгласно чл. 22 сек. 1 от ЗДДФЛ данъчно признати разходи са разходите, направени за постигане на доход или за поддържане или обезпечаване на източника на дохода, с изключение на разходите, изброени в чл. 23.

От горната разпоредба следва, че данъчно признати разходи са всички разходи и следователно пряко и косвено свързани с получаването на приходи, с изключение на разходите, изброени в чл. 23 от посочения по-горе закон.

Следователно, за да се счита разходът за приспадащ от данъци разход, той трябва, в съответствие с посочената по-горе разпоредба, да отговаря на следните условия:

  • да е в причинно-следствена връзка с дохода или източника на доход и да е възникнал с цел постигане на доход или за запазване или осигуряване на източника на доход,
  • да не е в списъка на разходите, които не са признати като данъчно признати разходи, посочен в чл.1. 23 сек. 1 от ЗДДФЛ,
  • бъдат правилно документирани.


Важно е, че причинно-следствената връзка между извършването на разход и получаването на доход или поддържането или осигуряването на неговия източник трябва да се оценява индивидуално за всеки разход.

Каталогът на разходите, които не могат да бъдат класифицирани като данъчно признати разходи, включва, наред с другото, разходи за придобиване или производство на дълготрайни активи и тяхното подобряване. Дълготрайните активи се използват за генериране на приходи в продължение на много години, поради което, според волята на законодателя, свързаните с тях разходи следва да се отчитат и за по-дълъг период. Правилото е уреждането на инвестиционните разходи да се разпределя във времето. Следователно разходът за получаване на приходи е потреблението на тези средства, измерено чрез амортизация (виж чл. 23, ал. 1, ал. 1, букви б) и в) от ЗДДФЛ).

Амортизация като данъчно призната цена

Въпросът за амортизацията на дълготрайни активи и нематериални активи е уреден в разпоредбите на чл. 22а към чл. 22м от ЗДДФЛ.

На амортизация подлежат постройки, сгради и помещения, притежавани поотделно, както и машини, устройства и транспортни средства и други вещи с по-дълъг очакван срок на ползване, които са собственост или съвместна собственост на данъкоплатеца, придобити или произведени самостоятелно, завършен и годен за употреба към датата на приемане за употреба от една година. Те следва да бъдат използвани от данъкоплатеца за целите, свързани с неговата стопанска дейност или пуснати в употреба въз основа на договор за наем или лизинг или договор по чл. 23а, т. 1, наричани ДМА (вж. чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Посоченото е вписано в регистъра на дълготрайните активи и нематериалните активи съгласно чл. 22н, най-късно в месеца на пускането им в употреба. За по-късна дата на въвеждане се счита оповестяването на дълготрайния актив или нематериалната и правна стойност по чл. 22 ч. от параграф 1. 1 точка 4.

Данъкоплатците, с изключение на тези, които поради обявена несъстоятелност не извършват стопанска дейност, извършват амортизационни отписвания върху първоначалната стойност на дълготрайните активи и нематериалните активи.

Съгласно чл. 22 ч. от параграф 1. 1 т. 1 от обсъждания акт се извършват амортизационни отписвания от първоначалната стойност на дълготрайни активи или нематериални активи по чл. 22 к, считано от първия месец, следващ месеца, през който тази мярка или стойност е вписана в регистрите (списъка), при спазване на чл.22. 22д, до края на този месец, в който е установено изравняването на сбора от амортизациите с първоначалната им стойност или в който са били приети в ликвидация, разпоредени или недостиг им. В сумата на амортизацията се включват и отписванията, които съгласно чл. 23 сек. 1, не се считат за данъчно признати разходи.

Данъкоплатците могат да извършват отписване на амортизация на равни вноски на месечна или тримесечна база или веднъж в края на данъчната година, като се вземе предвид чл. 22i. Сумата от амортизационните отписвания на дълготрайни активи и нематериални активи, извършени през първата данъчна година, през която тези активи са вписани в регистъра, не може да надвишава стойността на тези отписвания за периода от вписването им в регистъра (списък ) до края на тази данъчна година (виж чл. 22з, ал. 4 от гореспоменатия закон). Амортизация от дълготрайни активи, съгласно чл.22. 22j-22ł, се извършва с помощта на амортизационните норми, посочени в списъка на амортизационните норми и принципите, посочени в член 1. 22 ч. от параграф 1. 1 т. 1 от ЗДДФЛ.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Продажба на компонент на дълготраен актив и неговата амортизация

При извършване на амортизация трябва да определим първоначалната стойност на актива. Правилното определяне на стойността му е решаващо за определяне на размера на амортизацията.

Индивидуално тълкуване на директора на Данъчната камара в Бидгошч от 9 февруари 2016 г., ITPB1 / 4511-1184 / 15 / JC:

„Правилното определяне на първоначалната стойност на дълготрайните активи е много важно, защото неговият размер ще се определя от стойността на амортизационните отчисления.
Разпоредбата на чл. 22 g от параграф 1. 1 точка 2 от горното от закона, предвижда, че първоначалната стойност на дълготрайните активи и нематериалните активи, като се има предвид ал 2-18, се разглежда при самостоятелно производство - производствена себестойност".

В днешно време дълготрайните активи често са под формата на много сложни машини и устройства, състоящи се от много елементи. Понякога се случва, че отделянето на отделни части не кара дълготрайния актив да загуби своята полезност.

Пример 1.

Данъкоплатецът разполага с машина, която се състои от много компоненти. Данъкоплатецът е решил да продаде инертния материал, който е част от него. Продажбата на агрегата не се отразява на полезността на машината. В такава ситуация е необходимо да се промени отписването на амортизация?

шега. 22 g от параграф 1. 20 от ЗДДФЛ следва, че при трайно изключване на компонент или периферна част от даден дълготраен актив, първоначалната стойност на този актив се намалява от следващия месец след изключването с разликата между покупната цена. (производствена цена) на изключената част и сумата, която се отнася към нея през периода на сливане, сумата на амортизацията, изчислена по метода на амортизация и нормата на амортизация, използвана при изчисляване на амортизацията на този дълготраен актив. Това означава, че данъкоплатецът трябва да намали амортизацията. По този начин продажбата на съставни части води до намаляване на амортизационните разходи, а оттам и на данъчно признатите разходи.