Уредете своя PIT-37 удобно за 2020 г.!

Обслужване На Услуги

Всеки данъкоплатец, който е постигнал облагаем доход, е длъжен да подаде годишна данъчна декларация. Проверете кой има право да урежда сметки по формуляра PIT-37!

PIT-37 - срок за подаване на декларацията

Разплащания по формуляра PIT-37 могат да се извършват от данъкоплатци, които през отчетната година са получили доход от трудов договор, мандат, за определена работа или пенсии. Декларациите се подават в компетентната данъчна служба по адреса на местоживеене до 30 април за предходната година. Ако този ден попада в неработен ден, периодът автоматично се премества на първия работен ден след тази дата. Декларацията за 2020 г. трябва да бъде подадена до 30 април 2021 г.

Трябва да се помни, че в някои случаи годишната данъчна декларация на данъкоплатеца може да бъде попълнена от друга институция, което следователно го освобождава от необходимостта да отделя време за извършване на подходящи изчисления. Една от тези групи са пенсионери и инвалидни пенсионери, чийто единствен доход са различни видове обезщетения за пенсиониране или инвалидност, изплащани от ДОО. Това означава, че ако получите формуляра PIT-40A, попълнен от Институцията за социално осигуряване, вече не трябва да изготвяте годишната данъчна декларация поотделно.

Начини за подаване на декларация PIT-37

Формулярът може да бъде подаден в офиса по три начина. Най-разпространеният метод е декларацията да се подаде директно в компетентната данъчна служба на хартиен носител. Възможно е и изпращане на декларацията с препоръчана поща. Най-разпространеният метод, който непрекъснато набира популярност, е електронното изпращане на декларации, възможно благодарение на приложението e-Deklaracje, достъпно на сайта на Министерството на финансите.

В системата е възможно и генериране на UPO документ, който потвърждава подаването на данъчна декларация от данъкоплатеца. Това потвърждение се третира наравно с потвърждението, издадено от службата при лично подаване на декларацията и потвърждението за изпращане с писмо.

Подробности за онлайн подаването и подготовката на PIT са описани в статията: PIT през Интернет - как да уредите и да се подготвите за подаване?

Краен срок за подаване на данъчна декларация от ДДФЛ-37

Трябва да се има предвид, че и двата начина за подаване на ДДФЛ се различават по отношение на датата на възстановяване на данъка. В случай на декларации на хартиен носител можем да изчакаме до 3 месеца за възстановяване на данъка. Този период се брои от датата на подаване на декларацията (чл. 77, ал. 1 от Данъчната наредба).

Според съобщението на Министерството на финансите времето за изчакване за възстановяване на данъци ще бъде намалено до 45 дни при изпращане на годишната данъчна декларация по електронен път. Ако PIT-37 е подаден навреме:

  • 01/01 - 15/02 - данъчната декларация трябва да бъде направена до 1 април 2021 г.
  • 16.02 - 30.04 - възстановяване на данък ще бъде извършено в рамките на 45 дни от датата на изпращане на декларацията.

Уреждане от работодателя и ДДС 37

До 2017 г. (т.е. за сетълменти за 2016 г.) е било възможно работодателят да уреди ДДС. Състои се в това, че служител, който е получавал доходи от един работодател през цялата година, не е удържал надбавки и дарения и не е използвал преференциалното уреждане на доходите си, е подал формуляра PIT-12 на своя работодател до 10 януари.

На това основание работодателят попълва за него формуляр PIT-40 и го представя в компетентната данъчна служба до края на февруари след края на данъчната година. Това заменя задължението за подаване на PIT-37.

Понастоящем горното решение вече не важи, тъй като е заменено с услугата Your e-PIT.

Подаване на PIT-37 с вашия e-PIT

През 2019 г. беше въведена услугата Twój e-PIT, която се състои в това, че Националната данъчна администрация (KAS) сама попълва годишната данъчна декларация за данъкоплатеца в електронен вариант. След това PIT му предоставя за проверка, с възможност за модификация. Данъкоплатецът може да провери коректността на всички данни, както и да уреди самостоятелно данъчни облекчения (например данък в полза на семейството) и да посочи организация в обществена полза, за която ще преведе 1% от данъка.

Данъкоплатецът може да приеме или отхвърли своя PIT-37 и сам да уреди сметките. Времето за промени, приемане на отхвърляне на данъчната декларация е до 30 април. Ако данъкоплатецът не направи нищо по отношение на годишната данъчна декларация, попълнена от KAS, тя ще се счита за приета.

Данъчни кредити и PIT-37

Най-често избираният релеф е пророчеството, известно като релеф за деца. То има право на всяко непълнолетно дете, за което през данъчната година данъкоплатецът:

  • упражнявал родителска власт,

  • действа като законен настойник, ако детето живее с него,

  • отглеждани чрез изпълнение на функцията на приемно семейство въз основа на съдебно решение или сключено споразумение със староста.

Отстъпката се изчислява за всеки месец, което означава, че за деца, родени през 2019 г., отстъпката се изчислява от момента на раждането. Пример - за дете, родено на 31 август 2019 г., се дължи 5 месеца (от август до декември).

В случай на 1 непълнолетно дете, месечната отстъпка е 92,67 PLN, при условие че:

а) доходът на данъкоплатеца, който е бил женен през цялата данъчна година и неговия съпруг, не надвишава 112 000 PLN през данъчната година,

б) доходът на несемейния данъкоплатец, също за част от данъчната година, не надвишава 56 000 PLN през данъчната година; изключение от това правило е данъкоплатец с един родител, за който лимитът на дохода е 112 000 PLN.

Следователно при едно дете и надвишаване на лимита за доходи, облекчението за семейството въобще няма да се прилага.

В случай на 2 непълнолетни деца, месечната стойност на отстъпката е 92,67 PLN за всяко от тях. Разпоредбите на ЗДДФЛ в това отношение не предвиждат допълнителни ограничения по отношение на размера на дохода.

При 3 или повече непълнолетни деца месечният размер на отстъпката е:

а) 92,67 PLN за първо и второ дете, съответно,

б) 166,67 PLN за третото дете,

в) 225 злоти за четвърто и всяко следващо дете.

Ограничението на дохода от 56 000 PLN или 112 000 PLN не се прилага, когато се правят удръжки за повече от едно дете.