Физическа инвентаризация в особени случаи - част 2

Обслужване На Услуги

Проблемите с инвентара днес засягат голяма група предприемачи. Ситуационните съмнения зависят не само от количеството на стоките или тяхното разнообразие, но и от обстоятелствата за закупуване на въпросните стоки и материали. Понякога възникват съмнения във връзка с планираната стратегия за преобразуване на фирмата, въвеждане на организирана част от предприятието или преструктуриране на завода. На някои от тези проблемни постулати е даден отговор в тази публикация. Проверете кога е направен инвентаризацията!

Инвентаризация на природата в бизнеса

Инвентаризацията в стопанската дейност не е само определяне на количеството и стойността на материалните запаси, незавършеното производство, полуфабрикатите или готови продукти и дори отпадъците в определен момент.
Инвентаризацията е и разходна корекция по отношение на годишното уреждане на приходите от стопанска дейност.
Разнообразието от проблемни казуси кара все повече и повече данъкоплатци да четат по-интензивно решенията на ситуации, които не винаги се случват ежедневно, поради една проста причина, а именно възможността за включване или не на инвентарните разлики в специални случаи.

Инвентарен инвентар и няма доказателства за придобиване на търговски стоки

Много хора, които преследват своите интереси, се подготвят дълги години, за да започнат бизнес. Други след няколко години професионална работа решават да регистрират собствена фирма по различни причини. В продължение на много години, още преди откриването на бизнеса, се случва тези хора да купуват различни видове артикули (търговски стоки) на различни места, т.е. на панаири, търгове, базари, градски пазари и др. Когато става въпрос за регистрация на фирмата, данъкоплатците не разполагат с всички доказателства за покупка на тези стоки. Тогава възниква въпросът дали данъкоплатецът може веднага след откриване на фирмата да регистрира закупените по-рано търговски стоки при горните обстоятелства?

Пример 1

Физическо лице, което не е развивало бизнес в продължение на няколко години, е закупило снимки и други предмети, документиращи историята и състоянието на големите европейски градове от предвоенния период. Нещата са закупени, вкл. на търгове, пазари, борси и от хора, които не извършват никакъв бизнес. За много стоки данъкоплатецът няма никакви доказателства за покупка. Общата стойност на притежаваните вещи е 45 000 PLN. Той ще отвори онлайн магазин всеки момент и би искал да инвентаризира всичките си артикули. Как да реша този проблем?
Винаги основният въпрос за възможността за включване на даден разход в разходите на фирмата е постигането на ефект на печалба в рамките на компанията, но също така и осигуряването на текущи и бъдещи приходи от дейността. Друг аспект е изрядната документация и липсата на разход в каталога на разходите, които не представляват фирмени разходи.
Като се има предвид § 24 ал. 1 от Наредбата за дейността на PKPiR, данъкоплатците са длъжни да изготвят и вписват в книгата опис на естеството на търговски стоки, основни и спомагателни материали (суровини), полуфабрикати, незавършено производство, готови продукти, недостиг и отпадъци, напр в деня на започване на дейността през данъчната година.
При горните обстоятелства, ако данъкоплатецът не разполага с доказателства за покупка на определени артикули, съставляващи бъдещи търговски стоки, той следва да ги оцени към датата на съставяне на описа по пазарни цени. Такава физическа инвентаризация ще бъде призната от данъкоплатеца на първия ден от започване на стопанска дейност като първа позиция в PKPiR.

Физическа инвентаризация и внасяне в организирана част от предприятието

Всяка година данъкоплатците, управляващи бизнес, анализират резултатите и ефектите, които тяхната компания им носи, преди всичко по отношение на рентабилността и рентабилността на начинанието. След гореспоменатото анализират дали правят различни стратегически ходове, насочени към увеличаване или реорганизиране на генерираната печалба. Една от стъпките за постигане на тези цели е решението на данъкоплатеца да въведе организирана част от предприятието. Преди обаче данъкоплатецът да тръгне в тази посока, той трябва да анализира възможните данъчни последици от изпълнението на дадена операция.

Пример 2
Активен платец на ДДС е закупил стоки за стопанската си дейност. Записал ги е в колона 10 на PKPiR. Поради промяна в стратегията, тя не продаде инвентара си до края на годината. През следващата календарна година данъкоплатецът се възползва от предложението на бъдещия си съдружник и прави вноска (въз основа на нотариален акт) на част от своето предприятие (организирана част от предприятието) в новорегистрираното командитно дружество. ZCP трябва да съдържа и пълната стойност на инвентара на стоките, държани до момента във фирмата на данъкоплатеца. Въпреки това, текущата дейност ще остане активна. Изготвя ли опис във връзка с горното?

Да, в случай на прехвърляне на част от предприятието (стоки и материали), е необходимо да се направи физическа инвентаризация в края на месеца, през който е извършено прехвърлянето.