Медицински преглед - насочване на служителя от работодателя

Обслужване

От 1 април 2015 г. се прилагат нови правила за насочване на служителите към медицински прегледи, включително предварителни прегледи преди постъпване на работа. Новите разпоредби предвиждат възможност за наемане на служител въз основа на актуално медицинско свидетелство, издадено от предишния работодател.

Важни медицински прегледи при новия работодател

Работодателят има възможност да назначи служител въз основа на актуално медицинско свидетелство, издадено от предишния работодател, при условие че условията на труд на новата длъжност отговарят на условията за длъжността, за която се отнася удостоверението, а служителят ще бъде нает в 30-дневен срок от прекратяване на предишното трудово правоотношение.

Същите правила важат за повторно наемане на работа при същия работодател. Ако в 30-дневен срок от прекратяване на предишното трудово правоотношение служителят бъде назначен на същата или друга длъжност, при която условията на труд съответстват на условията на предходната, работодателят не е длъжен да насочва служителя отново за медицински прегледи. .

Важно!

Освобождаването на работодателя от задължението да насочва служител за първоначални медицински прегледи не се отнася за лицата, назначени за извършване на особено опасна работа.

Насочване на служител за медицински прегледи в два екземпляра

В новата наредба на министъра на здравеопазването се уточнява нова форма на направление за медицински прегледи и образец на медицинско свидетелство, издадено на служител от лекар по трудова медицина.

Направлението на служителя за медицински прегледи трябва да бъде издадено на служителя в два екземпляра. Едната е предназначена за служителя, насочена за изследване, другата - за лекаря. Работодателят може да направи и копие от издаденото направление и да ги съхранява в личните досиета заедно с медицинското свидетелство.

В новата форма на направление за медицински прегледи работодателят е длъжен да опише вида на работата, основните дейности, начина и времето на извършването им. Препоръката трябва да съдържа и описание на условията на труд, включително информация за наличието на опасни, вредни или обременяващи фактори на длъжността/работните места и други фактори, произтичащи от начина на изпълнение на работата. Горната информация трябва също да включва количеството на експозиция и текущите резултати от тестове и измервания на вредни за здравето фактори, извършени на тази позиция/работни станции.

Медицинско свидетелство и медицински прегледи

Превантивните прегледи завършват с медицинско свидетелство, в което се посочва:

  • няма противопоказания за работа в определена позиция, или

  • наличието на противопоказания за работа в определена позиция

при условията на труд, описани в направлението за медицински прегледи.

Лекарят, който провежда профилактични прегледи, издава медицинско свидетелство в два екземпляра, един за прегледаното лице и един за работодателя.