Жалба за нарушаване на колективни потребителски интереси - шаблон с преглед

Изтегли

Производства относно практики, нарушаващи колективни интереси на потребителите, се образуват служебно от председателя на Службата за конкуренция и защита на потребителите. Потребителят може едновременно да подаде уведомление относно съмнение за използване на забранени практики от предприемача. Тоест той може да подаде жалба за нарушаване на колективни потребителски интереси.

Нарушаване на колективни потребителски интереси

Съгласно чл. 24 от Закона за конкуренцията и защитата на потребителите под практика, която нарушава колективните потребителски интереси, се разбира незаконна дейност на предприемач, която ги нарушава. За да може да се заключи, че предприемачът е нарушил колективния интерес на потребителите, са важни два елемента: неправомерното поведение (действия или бездействия) на предприемача и колективният интерес на потребителите като стока, която е нарушена от незаконния дейност на предприемача.

Съгласно чл. 24 (3) от u.o.k.i.k. не е колективен интерес на потребителите по отношение на сбора от техните индивидуални интереси. Следователно броят на индивидуалните потребители, чиито интереси са били нарушени, не определя дали дадена практика нарушава колективните интереси на потребителите. Този термин трябва да се разглежда абстрактно. Следователно може да се заключи, че ако практиката на търговеца може да засегне всеки потребител при подобни обстоятелства, е налице нарушение на колективните интереси.

Нарушаване на колективни потребителски интереси - незаконни практики

Незаконните практики на предприемача, които нарушават колективните потребителски интереси, могат да включват например:

 1. използване на клаузите на стандартните договори, които са вписани в регистъра на клаузите на стандартните договори, считани за незаконни - става дума не само за договорни клаузи, за които Съдът за конкуренция и защита на потребителите е установил злоупотреба, но и за клаузи, които са подобни в съдържание и имат такъв смисъл, като имат подобен ефект върху потребителя;
 2. нарушаване на задължението за предоставяне на надеждна, вярна и пълна информация на потребителите - Законът за правата на потребителите съдържа редица преддоговорни задължения за информация, неспазването на някое от тях, напр. липса на информация относно процедурата за разглеждане на жалби, може да доведе до признаване на подобна практика за незаконна;
 3. нелоялни пазарни практики или действия на нелоялна конкуренция:

Каталог с примери за нелоялни пазарни практики може да се намери в чл. 7 от Закона за противодействие на нелоялните пазарни практики, например в точка 7, нелоялна пазарна практика е твърдението, че даден продукт ще бъде наличен само за много ограничено време или че ще бъде наличен при определени условия за много ограничен период от време, ако невярно е, за да убеди потребителя да вземе незабавно решение относно договора и да го лиши от възможността за информиран избор на продукт.

Пример 1.
Решаваме да закупим продукта в онлайн магазина, тъй като само през следващите два дни предприемачът гарантира безплатна доставка, а след това посещаваме сайта на магазина след тази дата и доставката все още е безплатна.

Както общото определение, така и примерен списък на проявите на нелоялна конкуренция могат да бъдат намерени в Закона за борба с нелоялната конкуренция. Съгласно чл. 3 от този закон:

 

Акт на нелоялна конкуренция е действие, което противоречи на закона или приличието, ако застрашава или нарушава интереса на друг предприемач или клиент.

 

Следните могат да се считат за действия на нелоялна конкуренция: подвеждащо посочване на фирма, фалшиво или измамно посочване на географския произход на стоки или услуги, подвеждащо посочване на стоки или услуги, нарушаване на търговски тайни, имитация на продукти.

Пример 2.
Предприемачът използва име и лого, които объркващо наподобяват добре позната марка, потребителят, убеден в избора на добре позната марка, избира услугите на предприемача, който ни е заблудил относно своята идентичност.

Следователно забранените практики могат да се отнасят до: образци на договори, разпоредби за пазаруване в електронни магазини, разпоредби за предоставяне на онлайн услуги, политика за поверителност, рекламни кампании или съдържанието на формуляра за жалба или подробно описание на продукта.

Нарушаване на колективни потребителски интереси - каква е заплахата за предприемачите?

Ако президентът на UOKiK забележи, че предприемачът, например, не предоставя необходимата информация за продукта на уебсайта, той може да издаде подходящо административно решение, с което признае практиката за нарушаваща колективните потребителски интереси. В решението председателят на Службата може да посочи мерки за премахване на продължаващите последици от нарушаване на колективните интереси на потребителите, за да гарантира изпълнението на поръчката, по-специално да задължи предприемача да представи едно или многократно изявление със съдържанието и във формата, посочена в решението. Може също така да разпореди публикуване на решението изцяло или частично за сметка на предприемача.

Производство за нарушаване на колективни потребителски интереси не се образува, ако е изтекла една година от края на годината, през която са преустановени съмнителните практики. Ако търговецът е престанал да използва незаконна практика, се издава решение, с което се обявява, че практиката накърнява колективните интереси на потребителите и се посочва, че е изоставена.При установяване, че даден предприемач е извършил практика, нарушаваща колективните потребителски интереси, председателят на UOKiK може да наложи и глоба до 10% от приходите, реализирани през отчетната година, предхождаща годината, в която е наложена глобата.

Как да напиша жалба за нарушаване на колективни потребителски интереси?

Съгласно чл. 100 от Закона за конкуренцията и защитата на потребителите, писмена жалба за нарушаване на колективни потребителски интереси може да бъде подадена от всеки, който подозира, че се използват практики, нарушаващи колективните потребителски интереси. Лицето, което подава жалбата, няма да бъде страна в производството, а само предприемач, използващ незаконна практика.

Жалбата за нарушаване на колективни потребителски интереси трябва да включва:

 1. посочване на предприемача, когото обвиняваме в прилагане на практики, нарушаващи колективните потребителски интереси,
 2. идентификация на нотификатора на нотификацията,
 3. индикация за поведението на предприемача, от което се оплакваме,
 4. разпоредби на закона, които са нарушени от предприемача,
 5. прави нарушението на разпоредбите на закона правдоподобно,
 6. подпис на декларатора.

Жалбите за нарушаване на колективни потребителски интереси се придружават от всички документи, които могат да представляват доказателство за нарушаване на разпоредбите на закона.

Оплаквания за нарушаване на колективни потребителски интереси - къде да подадете сигнал?

Жалба за нарушаване на колективни потребителски интереси може да бъде подадена:

 • лично чрез подаване на писмо до седалището на Службата във Варшава на пл. Powstańców Warszawy 1 или в клоновете на UOKiK,
 • по пощата до адреса на офиса,
 • по факс,
 • устно за протокола в централата на пл. Powstańców Warszawy 1 във Варшава или в клоновете на UOKiK,
 • чрез електронната входяща кутия на ePUAP.

За изтегляне:

pdf
Шаблон за жалба за нарушаване на колективни интереси.pdf Описание: ръчно попълване docx
Шаблон за жалба за колективни интереси.docx Описание: редактиране, печат, запазване