Касационно обжалване в административното производство - кога се прилага?

Обслужване

Административното право е най-широкият и най-сложният отрасъл на правото в Полша. Всичко, което не е гражданско или наказателно дело, е административен въпрос. Всяко решение, издадено от органа, е административно решение - независимо дали е апелативен съвет на местната власт, градски президент, директор на Камарата на данъчната администрация или ректор на университет. Всяко решение може да бъде обжалвано, срещу което може да се подаде жалба до областния административен съд. Този член ще посочи най-висшия орган по административни въпроси, кой и в какъв срок може да подаде касационна жалба, на какво може да се основава. Ще бъдат дадени и задължителните елементи, включени във всяка касационна жалба в административното производство. Статията се отнася до жалби, подадени от страна.

Образуване на касационно обжалване

Касационната жалба е жалба срещу присъди или решения, с които се прекратява производството по дело, издадено от войводски административни съдилища. Съдът, който разглежда тези жалби, е Върховният административен съд във Варшава. Правилника за тази институция може да се намери в раздел IV от Закона за производството пред административните съдилища.

Тя не е толкова уникална мярка, колкото касационното обжалване в гражданското производство, но има и свои отделни разпоредби и изисквания.

Кога не може да се подаде касационна жалба в административното производство?

Не може да се подава касационна жалба срещу присъда или решение на войводски административен съд, които:

 • заявява, че искът е предявен след изтичане на срока за предявяването му;

 • отбелязва неотстраняването на формалните недостатъци в жалбата в определения срок;

 • заявява, че делото по жалбата между същите страни е висящо или вече е законосъобразно;

 • прекратява производството, тъй като жалбоподателят успешно е оттеглил жалбата;

 • прекратява производството в случай на смърт на страна, като предметът на производството се отнася само до правата и задълженията, тясно свързани с починалото лице - например получаване на стипендия, освен ако участие в делото не е заявено от лице чийто правен интерес е засегнат от изхода на производството;

 • прекратява производството, тъй като са станали излишни.

Отделно от тези ситуации, срещу всяка присъда и определение за прекратяване на производството по делото може да се подаде касационна жалба.

Кой и в какъв срок може да подаде касационна жалба?

 • Касационна жалба може да се подаде от:

 • страна, която не е съгласна с взетото решение;

 • прокурор;

 • омбудсман;

 • омбудсман за правата на детето;

 • Говорител на малки и средни предприятия.

Както в гражданското производство, страната не може да действа сама, но жалбата трябва да бъде подадена от адвокат, адвокат, данъчен съветник или патентен адвокат (от съветник или адвокат само ако жалбите са свързани с техните задължения и дейности). Пред Върховния административен съд жалбоподателят не може да се явява сам или чрез професионален адвокат.

Срокът за подаване на жалба, който е задължителен за страна, действаща чрез професионален адвокат, е 30 дни от датата на връчване на съдебното решение заедно с обосновката. Едва тогава този срок започва да тече. Закъснението дори с един ден обаче ще доведе до отхвърляне на жалбата - тя няма да бъде разглеждана по същество и отхвърлена поради формални недостатъци. Важно е, че касационна жалба се подава до Върховния административен съд чрез войводския административен съд, който е издал обжалваното решение или решение.

Струва си да добавим, че касационното обжалване е платимо - размерът на таксата може да се провери

в Наредба на Министерския съвет от 16 декември 2003 г. за размера и подробните правила за събиране на вписване в производство пред административни съдилища.

Основания за касационно обжалване

Основанието за касационно обжалване в административното производство може да бъде:

 • Нарушаване на материалния закон, чрез неправилно тълкуване или неправилно прилагане – например чрез пропускане на разпоредбите за освобождаване от данъци и налагане на данъчно задължение на страната, противно на разпоредбите;

 • Нарушаването на разпоредбите на процедурата, ако неизпълнението би могло да окаже съществено влияние върху резултата от делото – например в делата за строително право, неназначаването на експерт в тази област може да доведе до недостатъчно изясняване на случая, т.к. съдът ще се произнесе въз основа на непълни доказателства, без специални познания. Важно е това нарушение да има значително влияние върху резолюцията.

Това е затворен каталог от твърдения, не е възможно да се позовава например на фактическа грешка – това е твърдението, че съдът е установил, че Х се е случило, докато ние смятаме, че не се е случило или че се е случило нещо друго.

Елементи на касационна жалба

Всяка касационна жалба следва да съдържа следните елементи:

 • посочването на решението, срещу което е постановено, с посочване дали е оспорено изцяло или частично;

Пример 1.

Обжалвам решението на Областния административен съд в Люблин от 20 юни 2019 г. по делото: I SA / Lu 50/19 изцяло / частично ...

 • цитиране на касационните основания и тяхната обосновка - посочени в точката по-горе;

 • предложение за отмяна или отмяна и изменение на решението, като се посочва обхватът на исканата отмяна или изменение;

Пример 2.

Предвид изложеното, моля обжалваното решение да бъде отменено и делото да се върне на съд, еквивалентен на този, който е постановил обжалваното решение.

 • Заявление за разглеждане на делото от Върховния административен съд или декларация за отказ от заседанието.

Пример 3.

Кандидатствам делото да бъде разгледано в съдебно заседание / Заявявам, че се отказвам от назначаване на съдебно заседание по това дело и моля то да бъде разгледано при закрити врати.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Може ли войводският административен съд да уважи касационна жалба?

Ако с касационна жалба пред Върховния административен съд се обвинява обжалваното решение в недействителността на производството или ако неговите основания са очевидно основателни, войводският административен съд може, преди да представи касационната жалба пред Върховния административен съд, да отмени атакуваното решение или решение и разгледа делото. Тогава може да се получи благоприятен резултат в същата инстанция, а касационната жалба няма да бъде внесена за разглеждане във Върховния административен съд. Това обаче се случва много рядко и лъвският дял от касационните жалби се отнасят до Върховния административен съд.

Решения на Върховния административен съд

Върховният административен съд може:

 • отхвърли в закрито заседание касационна жалба, ако е отхвърлена от войводския административен съд, поради формални недостатъци - изготвянето й от страна, непредставена от професионален адвокат, неплащане на жалбата, подаване на жалбата след краен срок;

 • да отхвърли касационната жалба, ако не са налице основателни основания за допускането й или ако обжалваното решение, въпреки неправилната мотивация, отговаря на закона;

 • да приеме касационната жалба и да отмени изцяло или частично обжалваното решение и да изпрати делото за ново разглеждане на войводския административен съд;

Войводският административен съд при повторно разглеждане на делото трябва да има различен състав. Ако не може да бъде признато в различен състав - делото се прехвърля на друг войводски административен съд;

 • да приеме касационната жалба, да отмени обжалваното решение и да разгледа жалбата, ако прецени, че същността на делото е достатъчно изяснена - това се отнася за ситуация, при която всички релевантни и необходими доказателства са проведени и войводският административен съд неправилно прилага разпоредбите на материалния закон и това нарушение може да бъде отстранено спонтанно от Върховния административен съд.