Автомобили, различни от леки автомобили и уреждане на разходи в ДДС и ДДС

Обслужване На Услуги

През последните няколко години регулациите по отношение на приспадането на ДДС и включването на гориво и други разходи, свързани с леки автомобили, бяха значително затегнати. Прилагат ли се гореспоменатите ограничения и за други превозни средства? Автомобили, различни от леки, уреждане на ДДС и ДДС - можете да разберете в нашата статия!

Отчитане на превозни средства, предназначени за ежедневни операции

Предмет на анализа ще бъдат превозни средства, използвани в дейността, които не са предназначени единствено за препродажба, продажба или въвеждане в експлоатация срещу възнаграждение по наем, лизинг, лизинг или друго подобно споразумение, ако препродажбата, продажбата или използването на тези превозни средства срещу възнаграждение е предмет на дейност на данъкоплатеца. Отчитането на такива превозни средства се извършва в съответствие с отделни правила. В статията ще разгледаме включването в PKPiR и приспадането на ДДС за автомобили, използвани за ежедневната дейност на компанията, т.е. например преместване, транспортиране на хора или активи (оборудване, стоки и търговски материали, полу- готови продукти, продукти, отпадъци и др.).

Правила за приспадане на 100% ДДС при покупки на автомобили и гориво

Съгласно разпоредбите, 100% приспадане на ДДС без допълнителни формалности може да се направи за товарни и непътнически превозни средства, които отговарят на определени условия.

Без съмнение камионите с общо тегло над 3,5 тона подлежат на 100% приспадане на ДДС за покупката и използването на които. Съгласно чл. 86а параграф 3 от ЗДДС, можем да приспаднем изцяло данъка от МПС, предназначени за превоз на най-малко 10 души, включително водача, ако такова предназначение е посочено в документите, издадени въз основа на Правилника за движение по пътищата.

Чл.86а, вл. 4 обаче уточнява кога моторните превозни средства се считат за използвани изключително за стопанска дейност на данъкоплатеца, а именно когато:

 • начинът на използване на тези превозни средства от данъкоплатеца, особено посочените в установените от него правила за тяхното използване, допълнително потвърдени от водените от данъкоплатеца регистри за пробег на превозните средства, изключва използването им за цели, несвързани със стопанска дейност;
 • дизайнът на тези превозни средства изключва използването им за неслужебни цели или прави неслужебната им употреба неуместна.

Как да решим дали дизайнът на превозното средство изключва или прави неслужебната употреба маловажна?

За превозни средства, посочени в чл. 86а параграф 4, т.е. изградени по начин, който изключва използването им за цели, различни от стопанска дейност или правят използването им за цели, които не са свързани с стопанска дейност ирелевантни, включват (в съответствие с член 86а, параграф 9):

1.моторни превозни средства, различни от леки автомобили, с един ред седалки, отделен от частта, предназначена за превоз на товари, със стена или постоянна преграда:

 1. класифицирани въз основа на правилата за движение по пътищата в следните подвидове: многофункционални, микробуси,
 2. с отворена носеща част;

2.моторни превозни средства, различни от леки автомобили, с кабина на водача с един ред седалки и каросерия, предназначена за превоз на товари като конструктивно отделни елементи на превозното средство;

3.специални превозни средства, които също отговарят на условията, определени в отделни наредби, определени за следните цели:

 1. електрически/заваръчен агрегат,
 2. за сондажни работи,
 3. багер, багер-булдозер,
 4. зарядно устройство,
 5. подемник за поддръжка и монтажни работи,
 6. автокран
 7. ако документите, издадени в съответствие с правилата за движение по пътищата, показват, че превозното средство е специално превозно средство.

Изпълнение на условията за автомобили по чл. 86а параграф 9 точки 1 и 2 се потвърждават въз основа на допълнителен технически преглед, извършен от районната станция за преглед на МПС, потвърден с издадено от тази станция удостоверение и свидетелство за регистрация на превозно средство, съдържащо подходяща анотация за изпълнението на тези изисквания.

За да решим обаче дали става дума за специално превозно средство (чл. 86а, ал. 9, ал. 3) по смисъла на ЗДДС, трябва да се обърнем към съответните документи, издадени в съответствие с правилата за движение по пътищата.

Освен това, в съответствие с чл. 86а параграф 16 от ЗДДС министърът, компетентен по публичните финанси, може да определи с наредба и други от посочените в ал. 9 моторни превозни средства, посочени в ал. 4, т. 2, считани за използвани само за дейността на данъкоплатеца, изискванията за тези МПС и документи, потвърждаващи изпълнението на изискванията, като се отчита спецификата на тяхното проектиране и приложението им, а при превозни средства с повече от един ред седалки - също и изискването допустимото общо тегло да е по-голямо от 3 тона. Досега са издадени два регламента:

 • наредбата от 27 март 2014 г. относно моторните превозни средства, които се считат за използвани изключително за стопанска дейност на данъкоплатеца;
 • Наредба от 28 май 2014 г. за случаите, при които не се прилага условието за водене на отчет за пробега на превозното средство.

Автомобили, различни от леки автомобили и приспадане на ДДС

Обобщавайки, можем да кажем, че е възможно да се приспадне 100% ДДС от всички описани по-горе превозни средства, без да се налага да изпълнявате допълнителни формалности. Приспадане на пълен данък върху стоки и услуги е възможно и за автомобили, които не отговарят на тези условия, но тези автомобили трябва да се използват само за дейността на данъкоплатеца, което трябва да се потвърди с редовен и надежден пробег за целите на ДДС, отчитане на превозното средство на данъчната служба по ДДС формуляр -26 и съставяне на правилника за ползване на МПС във фирмата. Информация за сетълмента на леки автомобили във фирмата можете да намерите в статията: Лек автомобил във фирмата - 6 най-важни правила за сетълмент

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Разходи, свързани с използването на автомобил, различен от лек автомобил, на база данък общ доход

Съгласно чл. 5а параграф. 19а, лек автомобил е моторно превозно средство по смисъла на Правилата за движение по пътищата с максимално допустимо тегло не повече от 3,5 тона, предназначено да превозва не повече от 9 души, включително водача, с изключение на:
1. моторно превозно средство с един ред седалки, отделено от частта, предназначена за превоз на товари със стена или постоянна преграда:

 1. класифицирани въз основа на правилата за движение по пътищата в следния подтип: многофункционални, микробуси или
 2. с отворена носеща част;

2. моторно превозно средство, което има кабина на водача с един ред седалки и каросерия, предназначена за превоз на товари като конструктивно обособени елементи на превозното средство;
3. специално превозно средство, ако документите, издадени в съответствие с правилата за движение по пътищата, показват, че превозното средство е специално превозно средство и ако са изпълнени и условията, съдържащи се в отделни наредби за следните цели:

 1. електрически/заваръчен агрегат,
 2. за сондажни работи,
 3. багер, багер-булдозер,
 4. зарядно устройство,
 5. подемник за поддръжка и монтажни работи,
 6. автокран;

4. моторно превозно средство, посочено в правилника, издаден на основание чл. 86а параграф 16 от Закона за данък върху добавената стойност.

Превозните средства, които отговарят на горната дефиниция за лек автомобил, имат право на приспадане от само 75% от разходите за гориво и експлоатационни разходи. В противен случай, т.е. когато имаме работа с камион, специализирано превозно средство и т.н., предприемачът може да включи целия разход като данъчно признати разходи.