Прекратяване на трудовия договор преди започването му

Обслужване

Трудов договор може да бъде сключен за определен период от време или за неопределено време. Всеки един от тези договори може да бъде прекратен при спазване на съответните процедури и срокове, посочени в разпоредбите на Кодекса на труда. Възможно ли е обаче прекратяването на трудовия договор преди започването му?

Сключване на трудов договор

По правило всеки трудов договор трябва да се сключва в писмена форма. Законодателят обаче допуска устно трудово правоотношение – при условие че работодателят по-късно потвърди писмено условията на труд. Това обаче трябва да стане, преди на служителя да бъде разрешено да работи

Решение на Областния административен съд в Жешув от 6 декември 2017 г. (референтен номер на преписката II SA / Rz 1188/17)

Задължението за сключване на трудов договор в писмена форма не означава, че неспазването на тази форма води до недействителност на договора. Писмената форма на трудовия договор е само доказателствена форма. Трудов договор, сключен устно, следователно е в сила, работодателят е длъжен само да спазва чл. 29 § 2 изречение второ от Кодекса на труда, който гласи, че ако трудовият договор не е сключен в писмена форма, работодателят, преди да допусне служителя до работа, потвърждава писмено пред работника или служителя уговорката за страните по договора, вида на договора и неговите условия.

Прекратяване на трудовия договор

Както знаем, всеки трудов договор може да бъде прекратен – такава ситуация може да възникне както по инициатива само на една от страните по трудовото правоотношение, така и по тяхно взаимно съгласие. Съгласно чл. 30 от КТ трудовият договор се прекратява:

  • по споразумение на страните;
  • по декларация на една от страните със срок на предизвестие (прекратяване на трудовия договор с предизвестие);
  • по декларация на една от страните без предизвестие (прекратяване на трудовия договор без предизвестие);
  • с изтичането на времето, за което е сключено.

Трудовият договор за пробен период се прекратява в края на този срок, а преди изтичането му може да бъде прекратен с предизвестие. Срокът за предизвестие при сключен трудов договор за една седмица или месец или кратно на тях приключва съответно в събота или последния ден от месеца. Декларацията на всяка страна за прекратяване или прекратяване на трудовия договор без предизвестие следва да бъде направена в писмена форма. Изявлението на работодателя за прекратяване на трудов договор, сключен за неопределен срок, или за прекратяване на трудов договор без предизвестие следва да посочва причината, обосноваваща прекратяването или прекратяването на договора. Изявлението на работодателя за прекратяване на трудов договор или неговото прекратяване без предизвестие трябва да съдържа указание относно правото на работника или служителя да обжалва пред трудовия съд.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Прекратяване на трудовия договор преди започване на изпълнение на задълженията

Понякога се случва в трудовия договор да е посочена различна дата на започване на изпълнение на задълженията на служителя от датата на трудовото правоотношение. По правило това възниква в резултат на споразумение между работодателя и служителя, въпреки че понякога работодателят може да наложи подобна практика на бъдещия подчинен. Разпоредбите на трудовото законодателство позволяват използването на този вид практика - започването на работа може да стане по-късно от реалното подписване на трудовия договор.

Пример 1.

Г-жа Ивона получи предложение за работа в един от хотелите във Варшава, тя ще предоставя услуги като рецепционист. Работодателят подписа трудов договор с нея на 2 юни 2021 г., но отбеляза, че тя не трябва да се появява в хотела до 7 юни 2021 г. - това е продиктувано от необходимостта от въвеждане на организационни промени и незначителен ремонт на рецепцията на хотела. Работодателят може да определи дата на започване на работа, която ще бъде по-късна от датата на подписване на договора – струва си обаче, че такава разпоредба трябва да бъде вписана в трудовия договор, за да се гарантират правата на г-жа Iwona.

Прекратяването на трудов договор е относително рядко, когато служителят все още не е започнал да предоставя услугите си. Такива ситуации обаче са законово допустими и се случват от време на време. В такъв случай правото на прекратяване на договора е както на работника, така и на самия работодател при същите условия, както ако договорът вече е бил изпълнен. Не забравяйте обаче, че прекратяването на договора в такъв случай не означава, че т.нар период на заетост. В крайна сметка служителят не е бил допуснат да изпълнява задълженията си.

Решението на Върховния съд от 29 октомври 2007 г. (референтен номер на преписката II PK 56/07)

Когато страните са посочили в трудовия договор дата на започването му по-късно от датата на сключване на договора, времето между сключването му и началото на трудовото правоотношение не е период на трудово правоотношение. Следователно подчиненият няма право на никакви права, произтичащи от трудовото правоотношение през този период. Всяка от страните може в този момент да прекрати трудовия договор на общите принципи, предвидени в Кодекса на труда, т.е. със или без предизвестие, тъй като възможността за прекратяване на договора не зависи от установяване на трудово правоотношение между страните. Допустимо е и прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните.

Как да прекратим трудовия договор преди започването му?

Необходимостта от прекратяване на трудов договор преди започването му може да се дължи на различни причини. Право на такова решение имат както служителят, така и неговият работодател. Всъщност прекратяването на договора не се различава от нормалното прекратяване на трудовото правоотношение, т.е. когато на служителя преди това е било разрешено да изпълнява поверените му задължения.

Прекратяването на трудовия договор изисква подаване на декларация, в чието съдържание ясно ще бъде посочено кое трудово правоотношение приключва и на коя точно дата ще настъпи това. В случай на едностранно прекратяване на договора (в резултат на инициатива само на една от страните по трудовото правоотношение) си струва да се посочи причината за такова решение. Ако обаче работодателят и служителят възнамеряват да използват процедурата за прекратяване на договора по взаимно съгласие, обосновката изобщо не е необходимо.

Декларацията за прекратяване на трудовия договор следва да бъде подадена в писмена форма, основно по доказателствени причини. Разпоредбите на трудовото законодателство обаче позволяват на работодателя или служителя да изразят волята си и устно. На практика обаче не е обичайно, по-безопасно е просто писмено да прекратите договора.

Заслужава да се спомене и срокът на прекратяване на прекратения договор – в съответствие с чл. 36 § 1 от КТ срокът на предизвестието е:

  • 2 седмици, ако служителят е работил по-малко от 6 месеца;
  • 1 месец, ако служителят е работил най-малко 6 месеца;
  • 3 месеца, ако служителят е работил най-малко 3 години.

На практика срокът на предизвестие за трудов договор преди започването му е 2 седмици – рядко се случва работник да не може да работи повече от 6 месеца от датата на подписване на трудовия договор.

Резюме

Прекратяването на трудов договор преди започването му е разрешено съгласно полското трудово законодателство. Решението в това отношение може да се вземе от всяка страна по трудовото правоотношение самостоятелно и по споразумение. Трябва обаче да помним, че прекратяването на договора, приложен в тази процедура, може да не е свързано със създаване на период на заетост - работата не е действително извършена от лицето, въпреки че, разбира се, трудовото правоотношение е създадено просто с подписване на договора. Прекратяването на договора може да бъде под формата на прекратяване на договора със или без предизвестие, то трябва да бъде в писмена форма, въпреки че е разрешена и устна форма.