Несъответствия между обявлението за обществена поръчка и техническото задание - възможни?

Обслужване

По правило информацията, съдържаща се в съдържанието на обявлението за обществена поръчка и Техническото задание (наричано по-долу техническото задание), следва да бъде съгласувана помежду си. Счита се, че несъответствията между обявата и техническото задание водят до наличието на дефект в процедурата, който не позволява сключването на договор за обществена поръчка. Това обаче не е напълно вярно, тъй като има разпоредби с информационно съдържание, които не трябва да проникват в Техническото задание. Някои несъответствия могат да бъдат допълнително отстранени, без да се направи производството недействително. И така, кога несъответствията между обявлението за обществена поръчка и Техническото задание ще доведат до отмяна на процедурата и кога няма да има съществено влияние? Ще отговорим на този въпрос в тази статия.

Информацията, съдържаща се в съдържанието на техническото задание, в частност цялата информация относно условията за участие и необходимите документи, следва да бъде аналогична на изискванията, формулирани в съдържанието на обявлението за обществена поръчка. Това сочат и разпоредбите на чл. 36 и чл. 41 от Закона за обществените поръчки (наричани по-долу ЗОП). И двете посочени по-горе разпоредби регламентират, че задължителните елементи на обявлението и техническото задание трябва да бъдат информация за условията за участие в процедурата и описание на начина за оценка на изпълнението на тези условия. Тези разпоредби обаче в нито един момент не налагат задължение на възложителя да съпостави буквално двата документа. И така, как е на практика?

Обявление и техническо задание

В началото следва да се отбележи, че съдържанието на ЗОП не съдържа разпоредба, която да дава приоритет на въпросните документи. Следователно трябва да се има предвид, че съобщението и спецификацията са еднакви по важност. Следователно, трябва да има съществено несъответствие между обявлението за обществена поръчка и техническото задание по отношение на описанието на условието за участие в процедурата, напр. под формата на липса на описание на поръчката в някой от документите. счита се, че има реално въздействие върху резултата от процедурата. Такова съществено нарушение може да доведе не само до проверка на офертите въз основа на различно формулирани условия за участие в процедурата, но и до факта, че някои изпълнители биха могли да се откажат изцяло от участие.

Минималният обхват на информация

Съдържанието на ЗОП определя минималния обхват на информацията, която следва да бъде включена в обявление за обществена поръчка и в Техническото задание. Съгласно чл. 41 от ЗОП, съобщението следва да включва, наред с другото, условия за участие в процедурата, основания за изключване, списък с декларации или документи, потвърждаващи изпълнението на условията за участие в процедурата и описание на начина за оценка на изпълнението на тези условия. На свой ред чл. 36 сек. 1 от ЗОП е посочено, че спецификацията на съществените условия на договора следва да включва, наред с другото, условия за участие в процедурата, основания за изключване, описание на метода за оценка на съответствието с тези условия, както и списък с декларации или документи, които трябва да бъдат предоставени от изпълнителите, за да потвърдят спазването на условията за участие в процедурата . Както можете да видите на пръв поглед, ЗОП изисква възложителят да включва една и съща информация за договора както в обявлението, така и в техническото задание.

Това обаче не означава, че при процедурите за възлагане на обществени поръчки съдържанието на обявлението и техническото задание трябва да бъдат абсолютно еднородни. Често обявата съдържа информация, която служи като указание за процедурата за подаване на оферти от изпълнители. Липсата на такава информация в съдържанието на Техническото задание не може да се счита за нарушение, което води до анулиране на процедурата. Освен това на практика съдържанието на обявата обикновено е по-малко подробно и следователно по-сбито от това в Техническото задание. Това се отнася, inter alia, за разпоредби относно гаранцията за наддаване. В обявлението възложителят е длъжен да посочи размера на гаранцията за офертата и начина на нейното плащане. В техническото задание възложителят е длъжен да посочи всички детайли на гаранцията за гаранция, в т.ч. правила за задържане и връщане на гаранцията за офертата.

Принципът на последователност и тълкуване на нормативната уредба

Както беше посочено по-горе, задължението за последователност произтича пряко от изискванията, поставени от законодателя в чл. 36 от Закона за обществените поръчки (информацията е включена в спецификацията) и в чл. 41 от ЗОП (информация е включена в обявлението). Това обаче не означава, че задълженията, произтичащи от горните разпоредби, трябва да се тълкуват като необходимост от буквално съответствие на тези документи.

На този етап следва да разгледаме решението на Националния апелативен състав от 2 юни 2010 г. (препратка към преписката: KIO / UZP 939/10), в което съставът посочва, че: „Законът не допуска предимството на разпоредбите на Техническото задание пред съдържанието на обявата. Това са документи, които трябва да са съгласувани помежду си и да описват по един и същи начин, например методът за оценка на съответствието с условията за участие в процедурата, като се изброява същият каталог от документи, които трябва да бъдат представени с офертата.

Следователно, горепосоченото решение следва да се тълкува по такъв начин, че необходимостта от дефиниране на едни и същи изисквания към изпълнителите в обявлението и Техническото задание не винаги означава, че не може да има разлика между обсъжданите документи под формата на формулиране на изискванията на възложителя.

В доктрината се приема, че фокусирането само върху буквалното съответствие на съобщението с Техническото задание не е правилно. Ако анализът на двата документа по отношение на условията за участие в процедурата и документите, необходими за потвърждаване на изпълнението на тези условия, води до извода, че изискванията на възложителя са последователни, но само са формулирани по различен начин, следва да се заключи че възложителят не е допуснал грешка, а процедурата за възлагане на обществена поръчка не отговаря на условията за нейната отмяна.

Съобщението като обобщение на информацията, съдържаща се в Техническото задание

При съпоставянето на обявлението за поръчка и Техническото задание трябва да се има предвид, че на практика публикуването на обявлението е първото действие на възложителя в процедурата, чиято цел е разпространение на информация за поръчката и накратко. представи условията на този договор. Следователно обявлението е само съкратена версия на Техническото задание, докато само спецификацията е основният тръжен документ. Това е така, защото и двата документа се споделят едновременно. Следователно не е необходимо те да бъдат идентични по съдържание.

Обявата се публикува в Бюлетина за обществени поръчки и Официален вестник на Европейския съюз, а техническото задание само на интернет страницата на възложителя. Така рекламата има възможност да достигне до много по-широка аудитория чрез официални списания, преса и други медии. Съдържайки ограничена, съкратена информация, обявлението има за цел да насърчи потенциалните изпълнители да участват в търга и след това да ги пренасочи към уебсайта на възложителя, където всеки заинтересован ще може да прочете подробното съдържание на съществените условия на поръчката .

В Закона за обществените поръчки се откриват много различия в структурата на разпоредбите на чл. 36 и 41, благодарение на което можем да заключим, че обявата е вид предварителен документ - опростен, докато само Техническото задание изпълнява ролята на пълноценен списък с изисквания и задължения, наложени на изпълнителите.

Потвърждение на горното е задължението за дефиниране на предмета на договора. В съобщението се посочва само предметът на поръчката и неговият размер или обхват. Тази информация е много ограничена в сравнение с изискванията на Техническото задание. Разпоредбата на чл. 36 сек. 2 т. 3 от ЗОП задължава възложителя да предостави пълно и подробно описание на предмета на поръчката в спецификацията.Доктрината само подчертава, че не трябва да има концептуална разлика между формулировката в двата документа, нито трябва да има разлика, която би могла да попречи на лоялната конкуренция.

Подобна ситуация ще се случи и с предложенията за варианти. Съгласно чл. 83 сек. 1 от ЗОП възложителят може да разреши представянето на вариантно предложение, или може да изиска представяне на такова предложение. В този случай рекламата трябва да включва информация за такава възможност или изискване. В техническото задание, от друга страна, обсъжданата информация трябва да бъде детайлизирана, като се опише методът на представяне на вариантна оферта и се посочат минималните условия, на които трябва да отговаря тази оферта, заедно с избраните критерии за оценка.

Друг елемент от съдържанието на обявата, който ще се различава от Техническото задание, са критериите за оценка на офертите. Обявата трябва да посочи критериите за оценка на офертите и значението, което е приписано на всеки от критериите. Възложителят е длъжен да разшири тази информация само в спецификацията, като предостави метода на оценка във всеки от критериите.

Естеството на предварителната информация е и уведомяването за датата и мястото на подаване на офертите. В обявата е достатъчно да посочите срока за подаване на офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени. Възложителят не е длъжен да уточнява условията за отваряне на офертите. От своя страна, в случая с Техническото задание такова задължение вече съществува.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Несъответствия между обявлението за обществена поръчка и техническото задание - може ли да се отстрани?

Както вече беше обяснено в предходните параграфи, съдържанието на обявата и Техническото задание не трябва да са идентични, но трябва да са последователни. Но какво ще стане, ако има неточности в горните документи?

Ако тези неточности се появят преди подаване на оферти, те могат да бъдат отстранени чрез обяснение на съдържанието на Техническото задание. От друга страна, ако офертите вече са подадени и неизпълнението се състои в значителни различия в описанието на условията за участие в процедурата и начина на тяхната оценка в обсъжданите документи, е необходимо процедурата да бъде отменена. По този начин може да се твърди, че етапът на производството ще реши дали дадено противоречие може да бъде „излекувано“.

Несъответствия между обявата и Техническото задание – обобщение

При отговор на въпроса дали някакво разграничение в съдържанието на обявлението за обществена поръчка и техническото задание ще доведе безусловно до отмяна на процедурата, следва да се посочи, че не. Не всяка промяна в съдържанието на въпросните документи е достатъчно съществена, за да доведе до задължението за разваляне на даден договор. Освен това в началните периоди на процедурата, когато офертите все още не са подадени, евентуални неточности могат да бъдат отстранени чрез обяснение на съдържанието на Техническото задание.

Трябва да се има предвид, че съобщението и спецификацията не са идентични институции и съдържанието им не трябва да е идентично. Най-важното е информацията, съдържаща се в тези документи, да не се изключва взаимно и да има обща цел. Те не трябва да се тълкуват буквално, а цялото съдържание и намерение на възложителя следва да бъдат включени в тълкуването.