Ролята на инспектора на Националната инспекция по труда пред съда - какво се откроява?

Обслужване

Националната инспекция по труда има право да представлява работниците и служителите пред трудовия съд по въпроси, свързани с установяване съществуването на трудово правоотношение.

Струва си да се припомни, че Националната инспекция по труда е орган, създаден за надзор и контрол върху спазването на трудовото законодателство, по-специално на разпоредбите и принципите за здравословни и безопасни условия на труд, както и на разпоредбите относно законността на наемането на работа и друг платен труд, доколкото посочени в закона.

От друга страна инспекторът по труда следи за спазването на трудовото законодателство от работодателите.

Следователно, при нарушаване на разпоредбите относно трудовото правоотношение, трудовото възнаграждение и други придобивки, произтичащи от трудовото правоотношение, както и работното време или почивните дни, какви нарушения ще установи инспекторът по ПИП при проверката на предприятие, той може да подаде молба до съда за налагане на глоба на предприемач.Освен това, в случай на нарушение на разпоредбите, свързани с трудовото правоотношение, инспекторът по ПИП има право да заведе дело за установяване на трудово правоотношение и да представлява служителите пред трудовия съд.

Правомощия на инспекторите на PIP

Заслужава да се отбележи, че съгласно чл. 10 сек. 1 т. 11 от Закона за Националната инспекция по труда има инспекторът по ПИП „Право на предявяване на искове, а със съгласието на заинтересованото лице – на участие в производство пред трудовия съд по дела за установяване на съществуване на трудово правоотношение”.

Въпреки това, съгласно чл. 63 от Гражданския процесуален кодекс „В случаите за установяване на съществуване на трудово правоотношение инспекторите по труда могат да предявяват искове в полза на гражданите, както и да се присъединяват със съгласието на ищеца към производство по тези въпроси на всеки етап“. Освен това разпоредбите относно прокурорите се прилагат съответно за инспекторите по труда.

Предвид изложеното, инспекторът по ПИП може да предяви иск за установяване съществуване на трудово правоотношение. Поради нарушение от страна на работодателя на разпоредбите на чл. 22 § 1 от Кодекса на труда и чл. 22 § 1 от КТ и нежеланието на работодателя да сключи споразумение чрез отстраняване на законови нарушения, предявяване на иск до съда по труда от инспектор ПИП е основателно.

Следователно, ако работодателят наема лица и отношенията между тези страни се характеризират с трудова заетост, то то следва да бъде уредено въз основа на трудовото правоотношение, независимо от наименованието на сключения договор. Струва си да се подчертае, че не е допустимо заменянето на трудов договор с договор за мандат или друг гражданскоправен договор, изпълнен по същия начин като трудовия договор.

Съгласно чл. 33 от ЗИП, в резултат на констатации, направени в хода на контрола, компетентният инспектор по труда:

  • издава решения (например разпорежда отстраняване на констатираните недостатъци в определения срок, разпорежда установяване на обстоятелствата и причините за произшествието в определен срок);

  • изнася речи и дава заповеди;

  • предявява искове и обединява производства по дела за установяване на съществуване на трудово правоотношение;

  • предприема други действия, ако правото или задължението за извършването им произтичат от отделни наредби.

Предприемачът може да обжалва издаденото писмено решение на инспектора по труда пред районния инспектор по труда. Жалбата трябва да се подаде в 7-дневен срок от датата на получаване на решението.

Освен това контролираният предприемач, до който е отправено искането, е длъжен да уведоми съответния орган на Националната инспекция по труда за датата и начина на изпълнение на слединспекционните заключения в срока, посочен в искането, не по-дълъг от 30 дни.

След като събере доказателствата при проверката на предприятието, инспекторът по ПИП решава дали извършителят на нарушението да бъде глобен или да бъде изправен пред съд.

Ролята на инспектора на PIP пред съда

В резултат на проверката, по време на която инспекторът по ПИП констатира нарушение на разпоредбите за сключване на трудови договори и въпреки наименованието на договора потвърждава характеристиките на трудовото правоотношение, които сочат трудовия договор, той може да предяви иск до трудов съд. Въз основа на събраните по време на проверката доказателства инспекторът по ПИП може да представя пледоарии и становища, доказателствени искания, да цитира факти и да се яви пред трудовия съд по същия начин като процесуален представител. Съдът трябва да му връчи пледоарии, уведомления за дати и заседания и съдебни решения. Инспекторът по ПИП може да предяви иск от името на служител само в случаите за успешно установяване на съществуването на трудово правоотношение. Ако се установи, че са налице основания за кандидатстване за наказание или отказ за приемане на мандата, инспекторът по ПИП изготвя заявлението и го изпраща до съответния районен съд, определен по местонарушението. Писмото трябва да бъде придружено по-специално от протокола от извършената проверка заедно с показанията на свидетели, представени обяснения или жалби от служители.

Струва си да се добави, че всеки служител, който реши да отнесе делото си за установяване на трудово правоотношение до трудовия съд, може лично да действа като страна в процеса или да потърси помощ от адвокат или правен съветник. Струва си да се подчертае, че пълномощникът на служителя по въпроса за установяване на съществуване на трудово правоотношение може да бъде инспектор ПИП. Съгласно чл. 465 § 1 от Гражданския процесуален кодекс служител може да упълномощи инспектор ПИП да го замести в процес в областта на трудовото право.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 1.

Инспекторът на PIP извърши проверка в една от болниците в Силезия. След като се запознал с документите на изпълнители, извършващи почистващи услуги, и наети от външна почистваща фирма, установил нарушения на трудовото законодателство. Инспекторът на PIP наложи глоба на фирма за почистване в размер на 5000 PLN. След това интервюира изпълнители, събира становища и жалби от тях и ги информира, че възнамерява да заведе иск в трудовия съд. Чистачките се съгласиха да бъдат представени. Молбата за установяване на съществуване на трудово правоотношение е подадена в районния съд по мястото на извършване на нарушението. Инспекторът на ПИП е действал като представител на служителите на почистващата фирма. След процеса съдията от трудовия съд постановява присъда, с която установява наличието на трудово правоотношение. Инспекторът на ПИП представлява служители пред съда, без да им начислява заплащане, тъй като този вид представителство е безплатно.

В обобщение, инспекторът по ПИП може да представлява служителите пред трудовия съд само в случаите, свързани с установяване на съществуването на трудово правоотношение. Не получава заплащане за работата си като представител пред трудов съд от представляваните лица. Инспекторът на ПИП пред трудовия съд си запазва правото да заведе дело, пледоарии, да представи писмени доказателства, т.е. протокол от проверката, становища и жалби от служители. Освен това той може да изслушва свидетели и да се яви пред трудовия съд като адвокат.