Ресторант без деца - дискриминация ли е?

Обслужване

През последните месеци имаше много реклама за други помещения в цяла Полша, които отказаха влизане на семейства с деца. Дали ресторант без деца е симптом на дискриминация? Собственикът на ресторанта има ли първостепенното право да решава кой ще бъде домакин в неговите помещения?

Ресторант без деца - никой не трябва да бъде дискриминиран

Основният правен акт, който е в сила в Полша - Конституцията на Република Полша, изразява принципа на равенство пред закона. Всеки, без разлика въз основа на гражданство или липса на такова, пол или възраст, трябва да бъде третиран еднакво. Основният закон също така забранява дискриминацията в политическия живот (например при достъп до избори или дейността на политически партии), в социалния живот (например в дейностите на сдружаване) или в икономическия живот (например в правото на сключване на договори). От правна гледна точка посещението на ресторант може да бъде включено в последната от посочените категории. Като се има предвид ограничаването на достъпа до ресторанти поради възрастта на гостите, може да се приеме, че подобно регулиране представлява дискриминация. Разпоредбата на чл. 32 от Конституцията на Република Полша
1. Всички са равни пред закона. Всички имат право на равно третиране от публичните власти.
2. Никой не може да бъде дискриминиран в политически, социален или икономически живот по каквато и да е причина". Струва си да се отбележи обаче, че в общоприетото разбиране посочената разпоредба на Конституцията засяга отношенията между държавата и гражданите и други субекти. Разпоредбата на чл. 6 от Закона за прилагане на някои разпоредби на Европейския съюз в областта на равното третиране
Забранено е неравнопоставеното третиране на физически лица въз основа на техния пол, раса, етнически произход или националност по отношение на достъпа и условията за ползване на социално осигуряване, услуги, включително жилищни услуги, стоки и придобиване на права или енергия, ако те се предлагат на обществеността”.

Поддръжниците на искането за обезщетение от ресторантьори, отказващи достъп до семейства с деца, се позоваха на разпоредбата на чл. 5 от Закона от 3 декември 2010 г. за прилагане на някои разпоредби на Европейския съюз в областта на равното третиране. Действително, тази разпоредба недвусмислено забранява дискриминацията на физически лица по отношение на достъпа и условията за ползване на услугите (а следователно и използването на кетъринг услуги). Въпреки това гореспоменатата наредба не може да представлява основание за предявяване на каквито и да било искове срещу предприемача, управляващ обекта, тъй като актът също така ясно посочва, че дискриминацията се счита за неравно третиране въз основа на „пол, раса, етнически произход или националност“. Възрастта не е включена като основание за дискриминация.

Следователно, ако ресторантьорът откаже да обслужи клиента поради цвета на кожата му, това действие може да се счита за дискриминационно. Отказването на потенциален имот поради възрастта им няма да се счита за неравно третиране. Отказът да се предоставят услуги въз основа на пол, раса, етническа принадлежност или националност ще представлява неравно третиране.
Въвеждането на възрастово ограничение за гостите на ресторанта не трябва да се счита за дискриминационно. На практика се сочи, че разпоредбата на чл. 353 от СК позволява на страните по договора свободно да формират правоотношението, доколкото неговото съдържание или цел не противоречи на свойствата (естеството) на правоотношението, на закона или на принципите на общественото съжителство. Поради това собственикът на помещението има известна свобода при избора на изпълнители и може да посочи определени условия, на които трябва да отговарят клиентите му.

Потърпевшият клиент може да заведе дело за защита на лични права

Каталогът на личните права не е затворен. Например чест, добро име или имидж се считат за лични интереси. Личните права са защитени от приложимите закони.

Ако гост на ресторант смята, че действието на ресторантьора е накърнило личните му права (напр. ако предприемачът е публикувал обидна публикация в социалния си профил, в която погрешно е обвинил клиента, идентифициран по име и фамилия, че е причинил щети на помещението), той или може да потърси иск, свързан със защита на лични вещи. Разпоредбата на чл. 24. § 1 и 2 от Гражданския кодекс
§ 1. Всеки, чийто личен интерес е застрашен от чуждо действие, може да поиска това действие да бъде прекратено, освен ако не е противозаконно. В случай на нарушение той може също да изиска от лицето, извършило нарушението, да извърши действията, необходими за отстраняване на последиците от него, по-специално да представи декларация с подходящо съдържание и в подходяща форма. Съгласно принципите, предвидени в кодекса, той може да иска и парично обезщетение или изплащане на подходяща парична сума за дадена социална цел.
§ 2. Ако в резултат на нарушението на личните права са причинени имуществени вреди, потърпевшият може да иска отстраняването им по общи условия.". По-конкретно, потърпевшият клиент може да поиска прекратяване на действието (например публикацията, публикувана от предприемача), премахване на последиците от нея (например извинение), както и обезщетение, обезщетение или плащане на посочената сума за конкретна социална цел.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Какво може да направи наемодателят в случай на щети, причинени от непокорни клиенти?

Причината за решението на собствениците на ресторанта да откажат достъп на семейства с деца са щетите, нанесени от гостите на заведението. Ресторантьорите се оплакаха от изцапани столове, мръсни стени, счупени съдове.

Струва си да се помни, че в случай на щета, предприемачът не е без законови мерки за защита на имуществото си Разпоредби на Гражданския кодекс
изкуство. 415. Всеки, който причини вреда на друг по своя вина, е длъжен да я поправи."
"Изкуство. 426. Непълнолетно лице, което не е навършило тринадесет години, не носи отговорност за причинените вреди”.
"Изкуство. 427. Който по силата на закона или договора е длъжен да надзирава лице, чиято вина не може да бъде прочетена поради възраст или психическо или физическо състояние, той е длъжен да поправи причинените от това лице вреди, освен ако е изпълнило задължението за надзор или че вредата би била, че също е създадена с внимателното изпълнение на надзора. Тази разпоредба се прилага и за лица, които без законово или договорно задължение извършват постоянно задържане на лице, чиято възраст или психическо или физическо състояние не могат да бъдат прочетени.
". Правилата за деликтната отговорност са недвусмислени. Всяко лице, причинило вреда с виновно действие или бездействие, е длъжно да ги поправи. Ако причинителят на вредата не може да бъде привлечен към отговорност поради възрастта или психическото му състояние, отговорността за вредата носи лицата, които са задължени да наблюдават вредата - при вреди, причинени от деца, това са техните родители. Ресторантьор, чието имущество е увредено в резултат на посещение на клиент, може да предяви иск за заплащане на причинената щета по реда на чл. 415 от Гражданския кодекс.
В този случай предприемачът може да поиска покриване на произтичащите щети (напр. покупка на нови мебели на мястото на повредените или боядисани стени) и изплащане на сума, съответстваща на пропуснатите ползи (напр. разходи, свързани с затваряне на помещенията, ако отстраняването на щетите не е било възможно. в други моменти), както и възстановяване на разходи, свързани със съдебно производство. Ето защо, ако предприемач, в резултат на посещение от непокорни клиенти, претърпи значителни щети, които значително надвишават обичайните ежедневни щети, свързани с управлението на ресторант (напр. трайни повреди на мебелите на ресторанта, а не счупени стъкла), той може да помисли да се обърне към родители, отговорни за загубите с иск за плащане. Очевидно предприемачът трябва да вземе предвид потенциалните загуби на репутация, свързани с делото срещу клиенти.

В същото време гостите на ресторанта (независимо от възрастта) трябва да са наясно, че тяхното виновно действие, водещо до щета на имущество, може да доведе до финансова отговорност.