Социална пенсия – кой може да кандидатства за нея?

Обслужване

Социалната пенсия е обезщетение поради неработоспособност. Плаща се от осигурителната институция. Целта на пенсията за инвалидност е обезщетение за издръжка, компенсиращо невъзможността за придобиване на право на обезщетения от осигурителната система поради пълна неработоспособност, настъпила преди постъпване на работа. Социалната пенсия може да се отпуска постоянно или по време на временна неработоспособност.

Кой има право на социална пенсия?

Социална пенсия се отпуска на пълнолетно лице и напълно неработоспособно поради възникнало нарушение на ефективността на органа:

 • преди навършване на 18-годишна възраст (за пълнолетна се смята и жена, сключила брак след 16-годишна възраст, но под 18-годишна възраст);

 • по време на училищно или университетско образование - до 25-годишна възраст;

 • по време на докторантура или следдипломно обучение.

Констатациите относно пълната неработоспособност и очаквания период на нейната продължителност се правят от свидетелстващия лекар по ЗУС или от назначена за целта лекарска комисия. Съгласно Закона за пенсиите и пенсиите за инвалидност от осигурителния фонд напълно нетрудоспособно лице е лице, което е загубило работоспособността си. Не е важно кога е възникнала пълната неработоспособност, а това, че тази неработоспособност е резултат от нарушаване на работоспособността на организма, настъпило в посочените периоди.

Основата за отпускане на социална пенсия също е:

 • удостоверение за степента на увреждане;

 • решение на лекарската комисия по инвалидност и трудоустрояване за класиране като 1-ва или 2-ра група инвалиди;

 • медицинско свидетелство, издадено преди 1 октомври 2003 г., даващо право на социална пенсия въз основа на Закона за социалното подпомагане.

Какви права определят загубата на правото на социална пенсия?

Лице, което кандидатства за социална пенсия, въпреки че отговаря на горните условия, няма да я получи, ако има право на:

 • Пенсиите,

 • заплата при пенсиониране,

 • пенсии за инвалидност,

 • обезщетение преди пенсиониране,

 • обезщетения преди пенсиониране,

 • обезщетение на учителя,

 • пенсия за инвалидност,

 • обезщетения за инвалидност от чуждестранни институции,

 • структурна пенсия.

Освен това право на социална пенсия няма да има лице, което:

 • е собственик, съсобственик или титуляр на земеделски имот с площ на земеделска земя над 5 хектара за преобразуване;

 • имате право на наследствена пенсия над 200% от най-ниската обща пенсия за неработоспособност - ако размерът е по-нисък, имате право и на двете обезщетения.

Социална пенсия и местоживеене

Социалната пенсия е обезщетение, чието отпускане зависи от мястото на пребиваване на лицето, което има право, в Полша. Правото на социална пенсия се дължи:

 • лица с полско гражданство, пребиваващи на територията на Република Полша;

 • чужденци, пребиваващи и пребиваващи на територията на Република Полша въз основа на:

  • разрешения за постоянно пребиваване,

  • документи, потвърждаващи статута на бежанец

  • разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС,

  • документация, потвърждаваща правото на пребиваване/правото на постоянно пребиваване, ако сте гражданин или член на семейството на гражданин на ЕС или Европейското икономическо пространство или на Швейцария.

Ако чужденец не живее в Полша, но има карта за пребиваване с вписване „достъп до пазара на труда“, тогава той също може да кандидатства за социална пенсия, но това не се отнася за хора, които имат разрешение за работа в страни от ЕС за срок от 6 месеца, допуснати до обучение, или на сезонна работа, или имат право да работят въз основа на виза.

Важно е, че социалната пенсия е достъпна и за лица с полско гражданство, които временно пребивават в чужбина. През юни 2013 г. Конституционният съд постави под въпрос дали отпускането на социална пенсия е обвързано с изискването за престой на територията на Полша. Според оспорената разпоредба лице, напускащо страната, независимо от целта на пътуването, губи правото да получава социална пенсия.

Решение на Конституционния съд от 25 юни 2013 г. (номер на преписка P 11/12): „изкуство. 2, точка 1 от Закона от 27 юни 2003 г. за социалната пенсия, доколкото поставя предоставянето и реализирането на правото на социална пенсия в зависимост от изискването за пребиваване на територията на Република Полша, е в противоречие с чл. . 2, чл. 32 сек. 1 и чл. 67 сек. 1 от Конституцията на Република Полша”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Какъв е размерът на социалната пенсия?

От 1 юни 2018 г. социалната пенсия се отпуска във фиксиран размер и е в размер на 100% от най-ниската пенсия за инвалидност. До края на май 2018 г. тя беше 84% от най-ниската пенсия за инвалидност. Пенсията подлежи на индексация.

Социалната пенсия се облага с данък върху доходите на физическите лица. В резултат на това се начислява авансов данък върху размера на пенсията и се удържа здравноосигурителна вноска.

От 1 март 2019 г. размерът на пенсията е фиксиран за всички и възлиза на 1100 PLN.

Спиране на правото на социална пенсия

Социалната пенсия се спира за месеца, през който правоимащият е постигнал доход в общ размер над 70% от средната месечна работна заплата за последното календарно тримесечие, обявено от председателя на Централната статистическа служба за пенсиониране.

Спирането на пенсията не означава, че губите правото си на това обезщетение. Ще се изплаща от ZUS, когато доходът е по-нисък от горната граница на лимита.

Правото на осигурително обезщетение може да бъде преустановено в случай на получаване на доход, подлежащ на задължително социално осигуряване, т.е. поради:

 • наемане на работа по трудово правоотношение;

 • изпълняване на домашна работа;

 • работа въз основа на договор за мандат или агентски договор, както и сътрудничество при изпълнението на тези договори;

 • работа въз основа на договор за предоставяне на услуги;

 • работа въз основа на договор за мандат, при условие че друг договор също подлежи на социално осигуряване;

 • извършване на стопанска дейност или сътрудничество в нейното провеждане;

 • работа в земеделска производствена кооперация или кооперация от земеделски кръгове;

 • платена работа въз основа на назначение на работа по време на временен арест или лишаване от свобода;

 • получаване на спортна стипендия;

 • извършване на художествена или творческа дейност.

При извършване на бизнес декларираният размер на основата за начисляване на осигурителни вноски се третира като доход.

Следните суми също се считат за доходи:

 • получени обезщетения;

 • от договори за наем, пренаем, лизинг, пренаем или други договори от подобен характер, обложени въз основа на разпоредбите за фиксиран данък върху доходите върху определени приходи, получени от физически лица;

 • постигнати от ученици и студенти до 26-годишна възраст поради изпълнение на договор за мандат;

 • такси за извършване на художествена или творческа дейност.

Важно е, че в случай на получаване на допълнителен доход, лице, което има право на социална пенсия, трябва да информира ZUS за допълнителни доходи.

Формалности, свързани с отпускането на социална пенсия

За да получите ползата, е необходимо да предоставите на ZUS:

 • заявление за социална пенсия;

 • здравен сертификат (OL-9), издаден от лекаря под грижите на лицето. Важно е лекарят да издаде този документ най-малко един месец преди датата на подаване на заявлението;

 • медицинска документация, потвърждаваща здравословното състояние (можете допълнително да приложите информация за местата на лечение във формуляра OL-9A);

 • удостоверение от училището или университета, потвърждаващо периода на обучение;

 • удостоверение от работодателя за продължителността на договора и интервю за работа (на формуляр OL-10);

 • декларация за площта на земеделската земя;

 • в случай на чужденци, допълнително посочените по-горе документи.

Тези документи могат да бъдат представени във всеки клон на ZUS лично или изпратени по пощата. Заявлението ще бъде разгледано веднага щом достигне до клона, компетентен по местоживеене на съответното лице. Ако се окаже, че документацията е непълна, отделът ще уведоми заявителя за датата, до която трябва да бъдат допълнени недостатъците. След получаване на пълен комплект документи, ZUS ще назначи час при сертифициращ лекар, който ще определи степента на неработоспособност. Решението следва да бъде издадено в 30-дневен срок от датата на изясняване на последните обстоятелства, засягащи отпускането на обезщетението.