Надзорният съвет в командитно акционерно дружество

Обслужване

При дружествата, които включват командитно акционерно дружество, правилото е дейността му да се контролира от самите съдружници. При определени обстоятелства е възможен надзорен съвет в командитно акционерно дружество, но понякога неговото създаване е задължително. Проверете по-долу.

Кога може да се назначава надзорен съвет в командитно акционерно дружество?

В случая с това дружество законодателят е уредил този въпрос по характерен за капиталовите дружества начин. Надзорният съвет в командитното акционерно дружество може да бъде назначен по всяко време - зависи от волята на съдружниците. От друга страна, в определени ситуации назначаването на съвет дори е задължение на партньорите. 

Внимание!

Когато броят на акционерите в командитно акционерно дружество надвишава 25, е необходимо да се назначи надзорен съвет.

На практика често се случва от началото на съществуването на дружеството да няма задължение за назначаване на надзорен съвет. В хода на дейността му обаче броят на акционерите му се увеличава, така че е изпълнено условието за назначаване на борд. В този случай необходима ли е промяна на устава? За щастие формалностите в тази ситуация са ограничени, тъй като такова задължение за назначаване на съвет възниква по силата на закона. Този факт обаче трябва да бъде докладван в регистъра.

Ако надзорният съвет в командитно акционерно дружество е създаден в хода на неговото функциониране и правилата за работа на съвета не са предвидени в устава на дружеството, организацията на дейността на съвета е отговорност на общия среща.

Важно!

Ако броят на акционерите в командитно акционерно дружество не надвишава 25 души и в устава не е предвидена възможност за създаване на надзорен съвет, назначаването му трябва да бъде предшествано от изменение на устава.

Надзорният съвет в командитно акционерно дружество и неговият състав

Надзорният съвет на командитно акционерно дружество се състои от най-малко 3 членове.По правило членовете на съвета се назначават за мандат, който не може да надвишава 5 години, като всеки член на съвета се назначава за отделен мандат. Уставът на дружеството обаче може да предвижда друго по отношение на последния въпрос.

От кого се назначава надзорният съвет в командитно акционерно дружество?

Компетентността за назначаване на надзорен съвет в командитно акционерно дружество е на общото събрание. Важно е, че тъй като Кодексът на търговските дружества не споменава назначаването на надзорния съвет в правомощията на неограничените съдружници, следва да се приеме, че назначаването и освобождаването на надзорния съвет с абсолютно мнозинство от гласовете е на акционерите. Освен това неограничено отговорен съдружник, придобил статут на акционер в командитно акционерно дружество, също няма тази компетентност - при избора на членове на надзорния съвет той не може да упражнява право на глас. Също така не е допустимо неограничен съдружник-акционер да бъде пълномощник на акционер в общо събрание, предмет на което, inter alia, избиране на членове на надзорния съвет. Този принцип обаче страда от известно ограничение.

Важно!

На неограничено отговорен съдружник е забранено да назначава членове на надзорния съвет, тъй като той отговаря за дейността на дружеството, поради което забраната отпада, когато неограничено отговорният съдружник е лишен от правото да ръководи делата или да представлява дружеството. Ако такъв съдружник е и акционер, той може да назначава членове на надзорния съвет.

Надзорен съвет в командитно акционерно дружество - кой може да бъде негов член?

Кодексът на търговските дружества определя отрицателни предпоставки за изпълнение на функцията на член на надзорния съвет в командитно акционерно дружество. По правило член на съвета може да бъде всяко физическо лице с пълна дееспособност. Тези хора обаче изключват тези, които:

  • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления, свързани със защита на информация, достоверност на документи, срещу имущество, стопански сделки, търговия с пари и ценни книжа;

  • са неограничени съдружници, които управляват делата на дружеството или го представляват;

  • са пълномощник, ликвидатор, ръководител на клон или завод, главен счетоводител на работа в дружеството, юрисконсулт, адвокат или лица, пряко подчинени на неограничено отговорния съдружник или ликвидатора.

Какви са компетенциите на надзорния съвет в командитно акционерно дружество?

При командитно акционерно дружество дейността му се контролира от неограничено отговорните съдружници, но само ако съдружниците не назначат надзорен съвет.

Освен това надзорният съвет може да делегира своите членове да изпълняват функциите на неограничено отговорни съдружници в ситуация, когато нито един от неограничените съдружници, упълномощени да управляват или ръководят делата на дружеството, не може да изпълнява задълженията си. Този орган обаче няма правомощия да отстранява неограничените съдружници от изпълнение на задълженията им.

За да упражнява контрол върху дружеството, надзорният съвет в командитно акционерно дружество може:

  • преглед на всички документи на компанията;

  • изискват обяснения и отчети от неограничени съдружници и служители на дружеството;

  • одит на активите на дружеството.

Специалните правомощия на надзорния съвет, упражнявани на общото събрание, включват годишна оценка на отчетите на неограничено отговорните съдружници за дейността и финансовите отчети на дружеството за предходната финансова година, както и оценка на заключенията на неограничено отговорните съдружници относно разпределението на печалбата. или покриване на загуба.

Внимание!

Надзорният съвет на командитно акционерно дружество може да предяви иск за обезщетение за причинената вреда срещу съдружниците, упълномощени да ръководят и представляват дружеството.