Escrow срещу escrow при продажба на бизнес

Обслужващ Бизнес

При продажба на компания или част от акциите на компанията обикновено са заложени големи пари. Освен това при този вид сделки страните обикновено са субекти, които никога преди не са си сътрудничили – те не са били техни контрагенти. Затова страните по сделката се опитват да осигурят максимално своите интереси и да минимизират риска. В такива ситуации ще помогне ескроу или ескроу сметка.

Горните сметки се прилагат, когато страните по икономически сделки (не само продажба на акции) изискват повишена защита на своите интереси. Както ескроу сметката, така и ескроу сметката защитават страните от неспазване на някое от условията на сключения договор, а също така повишават доверието на партньорите по сделката. Тези сметки са добър избор за големи договори, тъй като в случай на конфликт между страните банката поема ролята на арбитър и пазител на интересите на всеки един от контрагентите и се опитва да разреши спора в полза на всеки от тях.

За какво са ескроу и ескроу сметки?

Ескроу сметката и ескроу сметката са продукти, предлагани от финансови институции, главно банки. Те са насочени към повишаване на сигурността на сделките, сключени в икономическия оборот. По правило те са предназначени за финансови сетълменти в резултат на сключени търговски сделки.

Тези акаунти се използват основно за:

  • осигуряване на правилното изпълнение на условията на договора, в т.ч продажба на дялове и акции в компании, продажба на недвижими имоти, прехвърляне на други нематериални права, например авторски права;
  • сетълмент на търговски сделки, т.е. продажба на стоки и услуги;
  • извършване на плащания, произтичащи от договори за строителство.

Какво характеризира ескроу сметката?

Депозирана сметка, известна още като ескроу сметка, е вид банкова сметка. Създаването му става въз основа най-малко на тристранно споразумение, при което може да има повече страни. Това споразумение обикновено се подписва за определен период от време, като продължителността му зависи от датата на финализиране на транзакцията, за която е открита сметката. По правило горепосоченото споразумение се сключва между продавача, купувача и банката. Сметката се открива с цел уреждане на транзакции по договора за продажба (например дружествени акции). Основата за откриване на ескроу сметка е споразумение, по което банката трябва да бъде една от страните. Трябва да се отбележи, че в ситуация, когато договорът за ескроу сметка се отнася например за продажба на дружествени дялове, той трябва да се договаря едновременно с договора за продажба на акции, тъй като обектите и на двете са тясно свързани. Средствата, платени по искане на купувача, се съхраняват в ескроу сметката. Банката ги изплаща на бенефициента (продавача), посочен в договора за ескроу сметка, при условие, че отговаря на условията, посочени в договора за сметка. Тази сметка се характеризира със значителна гъвкавост при изграждането на договорни разпоредби, позволяващи свободата - договорена от страните в договора - на плащания и тегления на натрупани средства. Освен това фактът, че банката е една от страните по договора, повишава безпристрастността и повишава доверието между контрагентите, което води до по-добра защита на интересите на страните. Купувачът може да бъде сигурен, че продавачът ще получи парите едва след като изпълни договорните задължения, а продавачът, че другата страна е платежоспособна.

Как работи ескроу сметката на практика?

Действието на ескроу сметка се илюстрира най-добре с примера на договор за продажба. След сключването на договора за покупко-продажба, купувачът заплаща средствата по ескроу сметка в съответствие с договорената цена. След това той представя на продавача подходящ документ, потвърждаващ плащането. След представяне на потвърждение за плащане, продавачът се задължава да заплати на купувача взаимно изпълнение съгласно сключения договор. Тогава продавачът получава от купувача документ, потвърждаващ изпълнението на задължението заедно с платежното нареждане. След проверка на посочените по-горе документи, банката изплаща на продавача натрупаните средства по ескроу сметката.

Оформяне на споразумение за ескроу

Споразумението за ескроу сметка е неназовано споразумение, т.е. неговият предмет не е регламентиран подробно от полското законодателство. Благодарение на това неговите страни могат свободно да оформят неговите разпоредби, като имат предвид общите принципи на конструиране на договорите. Това прави този тип договори много гъвкави и могат да бъдат адаптирани към всякакъв вид транзакция.

Въпреки свободата на договаряне, споразумението за ескроу сметка трябва да включва такива елементи като:

  • условия за връщане на средства на вносителя (купувача);
  • условията и реда за изплащане на средства на бенефициента (продавача);
  • вида документи, които трябва да бъдат представени на банковата институция, за да потвърдят изпълнението на взаимното задължение;
  • вид документи, определящи изпълнението на допълнителни необходими условия.

Изглежда, че най-важният елемент, без който споразумението за ескроу би било невалидно, е дефиницията на принципа на освобождаване от банката на средствата, натрупани по ескроу сметката. Само подробното маркиране на документите, което ще докаже изпълнението на условията на договора, ще позволи на банката да потвърди недвусмислено и категорично изпълнението на договора за ескроу от двамата изпълнители. В случай на съмнение, банката, не желаейки да носи отговорност за щети, може да откаже да изплати депозираните средства, което ще бъде равносилно на анулиране на свързаното споразумение (например продажба на акции).

Какво отличава ескроу сметката?

Ескроу сметката, която е банкова сметка, се използва за извършване на парични сетълменти, свързани с транзакции, посочени в доверителния акт.Там могат да се събират само средства, поверени на титуляра от трета страна въз основа на отделен договор. Това отделно споразумение е тръстов акт. Титулярът на сметката е довереникът в нея, а третото лице - поверителят. Трябва да се отбележи, че никакви средства, освен тези, които принадлежат на трета страна, не могат да бъдат депозирани по ескроу сметката.

Договорът за ескроу сметка уточнява правата и задълженията на страните по отношение на обхвата и начина на извършване на сделката, датите на сетълменти и условията за поверяване на довереника на средства от възложителя във връзка с уреждането на сделката.

Договорът за ескроу, за разлика от договора за ескроу, е поименно споразумение и е уредено в разпоредбите на чл. 59 и сл. Законът за банките. Поради това това споразумение е по-строго и формализирано, но благодарение на подробната регулация гарантира и по-добра защита на средствата в ескроу сметката. Споразумението за ескроу сметка се третира като високоспециализирано споразумение и изисква отчитане на всички външни икономически обстоятелства и спецификата на търговските договори и дейността на страните. Защитата на средствата е по-висока, отколкото при ескроу сметка, тъй като тези средства са освободени от принудителни дейности и се изключват от масата на несъстоятелността в случай на несъстоятелност от страна на титуляра на сметката. А в случай на смърт на титуляра на ескроу сметка, средствата по ескроу сметката не се включват в наследството.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как работи ескроу сметката на практика?

Депозирана сметка може да се използва за различни бизнес транзакции, включително продажба на акции на компанията. Използва се като инструмент при парични разплащания в резултат на договори, сключени между продавача и купувача.

Трябва да се отбележи, че страните по договора за ескроу сметка не са страните по договора за продажба, а банката, която открива и поддържа сметката, и титулярът на сметката, т.е. довереникът (продавачът). Купувачът трета страна, който депозира средства в сметката, не е страна по споразумението за ескроу сметка, въпреки че депозираните средства в ескроу сметката остават негова собственост.

Това състояние продължава, докато в съответствие с разпоредбите на договора за ескроу сметка не бъдат изпълнени условията за тяхното плащане на титуляра на сметката. Ако това не се случи, средствата трябва да бъдат върнати на възложителя.

Поверителят внася парите по ескроу сметката, за да изпълни условията на сключения стопански договор. Титулярят на сметката разполага с поверените му средства от свое име, но е длъжен да отчита използваните средства при поверяващото лице. Също така е длъжен да върне всички пари, които не са използвани през срока на доверителния акт. Няма официална връзка между доверителния акт (например договор за покупка на акции) и споразумението за ескроу сметка. Доверителният акт изобщо не трябва да се предоставя на банката за проверка. Въпреки че възложителят е субект, депозиращ средства в ескроу сметка, той не може да се разпорежда с тези средства. Това право е достъпно само за титуляра на сметката, но плащането на тези средства от банката зависи от изпълнението на условията, посочени в договора за доверие.

Елементи на споразумение за ескроу сметка

Трябва да се помни, че споразумението за ескроу е поименно споразумение и се подчинява на общите изисквания относно формата и съдържанието, определени в чл. 52 от Закона за банките. Съгласно посочения закон договорът следва да бъде сключен в писмена форма за доказателствена цел.

В допълнение към стандартните елементи на договора за банкова сметка, посочени в чл. 52 от Закона за банките, договор за ескроу сметка съгласно чл. 59 сек. 3 от Закона за банките следва да определят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат предоставени средства на трето лице, депозирани по ескроу сметка, на титуляра на сметката. Банката е длъжна да изпълнява инструкции, издадени от довереника, дори ако те са в противоречие с разпоредбите на договора за доверие. Това не се прилага, ако страните са предвидили задължението за контрол на банката в договора за ескроу сметка.

Escrow срещу escrow при продажба на бизнес

И двете обсъдени банкови сметки могат да се използват от контрагенти при продажбата на акциите на дружеството. И двата вида сметки повишават сигурността и защитават интересите на страните. Нещо повече, банката контролира поверените й средства, което гарантира и сигурността, че продавачът ще получи дължимите му пари след изпълнение на договора.

Имайте предвид, че има съществени разлики между ескроу сметка и споразумение за ескроу сметка. Първият е неназован договор, което го прави по-гъвкав. Страните по договора са свободни да оформят неговите разпоредби - индивидуално да го адаптират към условията на основния договор. От друга страна, доверителният акт е по-формален, като неговата структура, форма и съдържание са подробно регламентирани в закона. Ескроу сметката е по-добра сигурност за внесените средства, тъй като тези средства не могат да бъдат запорирани в резултат на изпълнително производство и се изключват от масата на несъстоятелността и масата в случай на смърт на титуляра.

И двете сметки, разгледани в тази статия, имат своите предимства и недостатъци, но както на ескроу сметката, така и на ескроу сметката не могат да бъдат отречени положителните характеристики, като например повишаване на степента на обезпечаване на интересите и доверието на страните по сделката.