Причини за премахване на данъкоплатец от регистъра по ДДС от данъчната служба (част 2)

Обслужване На Услуги

Изтриването на платец на ДДС от регистъра на ДДС лицата понякога може да бъде силно усетено от предприемачите. Много обстоятелства, при които данъчната служба може да заличи платец на ДДС от регистъра на субектите по ДДС, наскоро бяха значително разширени. Данъкоплатците трябва да са запознати с нови възможни причини за заличаване на данъкоплатец от регистъра по ДДС, както и с възможността да бъде възстановен в този регистър.

Съдебна забрана за извършване на стопанска дейност е основание за заличаване служебно от регистъра на ДДС

Позовавайки се на посочените по-горе помещения, като се започне със съдебна забрана за извършване на стопанска дейност, следва да се посочи, че данъчната служба след получаване на забрана (по отношение на физическо лице, съдружници на дружества или търговски дружества, кооперации, държавни предприятия) да извършва дейност за период от 3 до 10 години незабавно заличава даден субект служебно от регистъра на ДДС субектите.

Продажба на фиктивни стоки и услуги и фактическо отстраняване на данъкоплатеца от регистъра на ДДС лица

Следващата причина за заличаване от регистъра на субектите по ДДС е неправомерно полученото възстановяване на ДДС. През последните няколко години в Полша се извършват измами с ДДС. Напоследък обаче това явление е до голяма степен елиминирано. Когато данъчната служба има потвърдени и документирани данни, че конкретна фирма или фирми участват в т.нар ДДС въртележки, след което служебно и незабавно да премахнете такъв или субекти от регистъра на субектите по ДДС.

Пример 2.

Няколко компании продават помежду си стоки, които изобщо нямат и никога не са имали. Плащането за тази стока се извършва бързо. Парите се превеждат през сметки на компанията и накрая се изплащат. Една от фирмите кандидатства за възстановяване на ДДС. При анализа на заявлението за възстановяване на ДДС обаче данъчната вече разполага с информация за характера на дейността на това дружество и фирмите, участващи в дадена сделка. След събиране на доказателствата данъчната служба заличава данъкоплатеца по ДДС, кандидатстващ за възстановяване на ДДС от регистъра на субектите по ДДС. Често започва и проверка на контрагенти, извършващи сделки с изтритата компания.

Данъкоплатците и представителите не трябва да оставят без отговор искания от данъчната служба

Има ситуации, при които въпреки опитите на данъчната служба (нито една) да се свърже с данъкоплатеца (обаждания, телефонни обаждания, други писма), данъкоплатецът не реагира по никакъв възможен начин. Той също така не регламентира наложените глоби, ако има такива. По време на целия процес на опити за връзка с данъкоплатеца, данъчната служба се опитва да документира всички тези дейности, а при окончателен неуспех на тези опити служебно заличава данъкоплатеца от регистъра на ДДС субектите.

Друго условие, подобно на горното, което може да доведе до заличаване от регистъра на ДДС, е липсата на явяване на данъкоплатеца или представителя при изпращане на множество искания от данъчния орган.

Пример 3.

Активен платец на ДДС, който наскоро е управлявал бизнес, реши да не води отчети за всички фактури за продажби. Няколко месеца след този факт той получава искане от данъчната служба за предоставяне на информация, свързана с намаляване на оборота и съответно дължимия ДДС. Данъкоплатецът не отговори по никакъв начин на много обаждания.
Не е платил и глобата (поради липса на корекция на декларацията), наложена след множество изпращания. След кратко време данъкоплатецът си тръгна. Поради липса на данни за контакт с данъкоплатеца, данъчната служба взе решение да отстрани посочения ДДС данъкоплатец от регистъра на субектите по ДДС.

Внимание към данните, съдържащи се в известията за регистрация/актуализация
ДДС-Р

Много данъкоплатци омаловажават грешките в декларациите по ДДС регистрация (или актуализиране). Междувременно данъчната служба все още контролира, наред с другото, извършва ли данъкоплатеца въобще стопанска дейност, на какъв адрес, има ли законно право върху помещението, има ли право на освобождаване от ДДС, да използва касов метод или тримесечни разплащания, други обстоятелства. Следователно данъкоплатец, който забележи грешка в декларацията по ДДС-R, трябва бързо да я коригира. Данъчната служба понякога може да го третира като предоставяне на данни, които не съответстват на действителността и да изтрие служебно такъв данъкоплатец след известно време от регистъра на ДДС субектите.

Горното отчасти се отнася и за друга причина за заличаване на данъкоплатец от регистъра на ДДС лицата, а именно ситуацията, в която данъкоплатецът реално не съществува. Това може да означава случай, в който данъкоплатецът, въпреки регистрацията си в CEIDG и ДДС, не извършва дейност на декларираните адреси. С него също няма комуникация и местните съседи не знаят нищо за фирмата.

Пример 4.

Физическо лице е регистрирало бизнес на адреса на помещението с площ 10м2, което е наело за управление на дадена фирма. Това е единственият служебен адрес на това лице, а предмет на дейност на фирмата е продажба на промишлени машини за производители на автобуси. След време се оказа, че наемодателят отдава помещенията и на още 8 фирми, нито една от които не оперира там.
Данъчната служба, след като провери ситуацията, при която данъкоплатецът е регистриран, но не извършва дейност, но и не представя доказателства и обяснения, след изпращане на призовката заличава такава фирма от регистъра на ДДС.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Освен това допълнителни причини за заличаване на данъкоплатец от регистъра по ДДС

Данъчната служба също така ще премахне данъкоплатеца по ДДС от регистъра на лицата по ДДС, които:

  1. преустанови дейността си за период от най-малко 6 последователни месеца, или
  2. не е подал декларации за ДДС за 3 последователни месеца или 1 календарно тримесечие, или
  3. подавали нулеви декларации за ДДС и ДДС-ЕС за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия, или
  4. издадени празни фактури или коригиращи фактури, т.е. тези документиращи дейности, които никога не са били завършени, или
  5. е имал знания или предположения, че доставчици или купувачи, участващи пряко или косвено в доставката на същите стоки или услуги, участват в ненадеждно уреждане на данъци, за да получат финансови ползи

Възстановяване от данъчната служба на данъкоплатеца в регистъра на лицата по ДДС

Данъчната служба може да възстанови даден платец на ДДС в регистъра на лицата по ДДС:

  1. по искане на данъкоплатеца,
  2. автоматично,
  3. служебно, когато данъкоплатецът докаже факта на извършване на стопанска дейност, допълни липсващите декларации или докаже, че грешките при издаване на фактури за продажба са грешки.

Възстановяване на данъкоплатеца в регистъра на ДДС лицата

Причина за изтриване Начинът за възстановяване
Данъкоплатецът е спрял дейността за период от най-малко 6 месеца. Автоматично, служебно след възобновяване на стопанската дейност
Данъкоплатецът не съществува.

Ако данъкоплатецът в срок от 2 месеца от датата на заличаване от регистъра на ДДС лица:

1.подаде заявление до данъчната служба за възстановяване в този регистър,
2. докаже, че извършва облагаема стопанска дейност,
3. при неподаване на декларация въпреки такова задължение - подава липсващите декларации най-късно при подаване на заявлението за пререгистрация.

Данните, съдържащи се в заявлението за регистрация по ДДС-R, не съответстват на фактите.
Въпреки документираните опити за връзка с данъчната служба с данъкоплатеца, не е възможно да се свърже с него.
Данъкоплатецът или представителят не се явява на призовка на данъчните органи.
Данъкоплатецът не е подал декларация по ДДС за следващите 3 месеца или 1 тримесечие и би бил длъжен да го направи.
Данъкоплатецът е подал декларации за ДДС за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия, с изключение на продажбите и покупките. Ако данъкоплатецът докаже, че тези обстоятелства произтичат от спецификата на извършваната дейност, тогава данъчната служба ще възстанови данъкоплатеца със същия статут в регистъра на субектите по ДДС, без да е необходимо да подава ДДС-R.
Данъкоплатецът издава (коригира) фактури, които не документират извършени дейности. Ако данъкоплатецът докаже, че действително извършва стопанска дейност и издаването на фактурата или коригиращата фактура е извършено по погрешка или без знанието на данъкоплатеца, тогава данъчната служба ще възстанови данъкоплатеца със същия статут в регистъра на юридическите лица по ДДС без трябва да подадете ДДС-Р.
Данъкоплатецът е знаел или е подозирал, че неговите доставчици или получатели са участвали в доставката на същата стока или услуга или са участвали в измами с ДДС. Ако данъкоплатецът докаже, че извършваните от него дейности не се извършват с цел измама с ДДС (или ще се появят обстоятелствата, доказващи това), данъчната служба ще възстанови данъкоплатеца със същия статут в регистъра на субектите по ДДС без трябва да подадете ДДС-Р.

В заключение, разширяването на обхвата на мотивите за заличаване на лицата по ДДС от регистъра на ДДС води до увеличаване на броя на наличните инструменти от страна на данъчните органи, позволяващи заличаване на данъкоплатците по ДДС от регистъра на ДДС субектите.

В някои случаи данъкоплатецът може да докаже пред данъчните органи, че заличаването е неоснователно, т.е. неоснователно поради действителното състояние на данъкоплатеца, след което той ще бъде възстановен в регистъра по ДДС със същия статут, който е имал преди.

Ето защо данъкоплатецът трябва да помни, че начинът, по който данъчният орган ще го възстанови (което ще трябва да докаже пред данъчната служба) в регистъра на ДДС лицата, ще зависи от причината за заличаването му.