Приходи от показване на реклами в YouTube

Обслужване На Услуги

Данъкоплатците все повече прехвърлят бизнеса си в интернет. В него обаче са активни и физически лица. Все повече хора създават своите канали в YouTube. Интересното съдържание води до показване на реклами върху тях. За поставянето им физическите лица получават значителни доходи. Трябва ли да се облагат приходите от показване на реклами?

Източници на доходи

Съгласно чл. 9 сек. 1 от ЗДДФЛ от 26 юли 1991 г. - по-нататък: ЗДДФЛ - всички видове доходи подлежат на облагане с данък върху доходите, с изключение на изброените в чл. 21, 52, 52а и 52в и доходите, от които е преустановено събирането на данъка по реда на Данъчния кодекс. Ако данъкоплатецът получава доходи от повече от един източник, предмет на облагане през дадена данъчна година е сборът от приходите от всички източници на доходи.

Припомняме, че приходът от източника на приходи най-често е излишъкът от сбора на приходите от този източник над постигнатите през данъчната година разходи за получаването им. Ако данъчно признатите разходи надвишават сумата на приходите, разликата е загуба от източника на приходи.

В чл. 10 сек. 1 от ЗДДФЛ бяха посочени източниците на доходи, уточняващи, наред с другото: трудови и свързани с тях правоотношения, пенсия за осигурителен стаж, пенсия за инвалидност, дейност, извършвана лично (напр. договор за мандат, договор за специфична работа), неселскостопанска икономическа дейност, договори за наем, лизинг, пренаем и други договори от подобен характер, права на собственост и други източници.

Разпоредбата на чл. 11 сек. 1 по-горе от закона е предвидено, че приходите по чл. 14-15, чл. 17 сек. 1, т. 6, 9 и 10 относно упражняването на права, произтичащи от деривативни финансови инструменти, чл. 19, чл. 25б и чл. 30F, са получени или предоставени на разположение на данъкоплатеца през календарната година парични и парични стойности и стойността на получените обезщетения в натура и други безплатни обезщетения.

Понятието стопанска дейност в ЗДДФЛ

Определението за икономическа дейност може да се намери в чл. 5а т. 6 от ЗДДФЛ. В своята светлина икономическа дейност или неселскостопанска икономическа дейност означава дейност, която носи печалба:

  • производство, строителство, търговия, услуги;
  • състояща се в търсене, идентифициране и извличане на минерали от находища;
  • състояща се в използването на вещи и нематериални активи

- провежда от свое име, независимо от резултата си, организирано и непрекъснато, като получените приходи не се включват в други приходи от източниците на приходи.

Така за данъчни цели дадена дейност, извършвана от данъкоплатец, може да се счита за икономическа дейност, при условие че генерираните приходи не представляват един от източниците на приходи, посочени по-горе, т.е. с:

  • дейности, извършвани лично;
  • договори за наем, пренаем, лизинг, пренаем и други подобни договори;
  • продажба на други вещи срещу заплащане.

Следователно концепцията за неселскостопанска стопанска дейност, използвана в Закона за ДДС, се основава на три предпоставки:

  • с цел печалба на дейността,
  • провеждане на дейности по организиран и непрекъснат начин,
  • извършване на стопанска дейност от свое име и от свое или чуждо име.

Ако е невъзможно даден доход изрично да се класифицира към един от източниците, изброени като източници на доходи от икономическа дейност, включително доходи от наем или лизинг или други договори от подобен характер, този доход следва да се класифицира като доход от други източници.

Други източници на доходи

Ние считаме доходи от други източници по-специално: суми, изплатени след смъртта на член на отворен пенсионен фонд на лице или член на неговото/нейното близко семейство, по смисъла на разпоредбите за организацията и функционирането на пенсионната система средства, суми, получени от индивидуална сметка за пенсионно осигуряване и плащания от индивидуална осигурителна сметка, включително тези, направени в полза на правоимащото лице в случай на смърт на спестяващия, парични обезщетения от социално осигуряване, издръжка, стипендии, субсидии (субсидии ) различни от посочените в чл. 14, надбавки, награди и други безплатни обезщетения, които не са включени в приходите по чл. 12-14 и чл. 17.

Горното показва, че дефиницията за приходи от други източници е отворена, което позволява да се включат в тази категория и приходи, различни от приходите, изрично посочени в ЗДДФЛ.

За данъчни приходи от други източници ще говорим винаги, когато има облаги за недвижими имоти за данъкоплатеца. Следователно доходите от други източници следва да включват всеки доход, който отговаря на две условия: първо, той не е включен в източниците, изброени в чл. 10 сек. 1 т. 1-8 от закона, и второ, не е изключено от обхвата на данъка върху доходите на физическите лица.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Приходи от показване на реклами в YouTube

Младите хора все по-често имат собствени канали в YouTube. Те са много популярни и имат много висока гледаемост.

Пример 1.

Данъкоплатец, който не е бизнес, е създал свой собствен канал в YouTube. Той все още няма 26 години. Каналът му стана толкова популярен, че по време на видеоклиповете се показват реклами. Важното е, че данъкоплатецът не може да пречи на показваните реклами. Той получава заплащане за тях. Той се чуди дали трябва да облага тези приходи.

В началото е необходимо да се определи източникът на доходи, към който да се включат посочените по-горе средства, получени за показване на реклами.

Ето защо трябва да се каже, че източникът на приходите със сигурност не е икономическа дейност, тъй като приходите се постигат след приемане на регулациите, които задължават да се показват реклами при пускане на филми в портала. Данъкоплатецът не е автор на тези рекламни клипове, той няма влияние върху това какви рекламни компании ще се показват в неговите записи и получава възнаграждение за всяко щракване на рекламния банер от трети лица.

Посоченото по-горе означава, че приходите, получени от показване на реклами за филми в портала, следва да се квалифицират като неназовани договори, при които правоотношенията, уредени с този договор, се създават от страните по свободен и кореспондиращ на страните начин.

Следователно горните приходи следва да се класифицират като приходи от други източници.

Доходите от този източник на доходи подлежат на облагане на общи принципи по прогресивната данъчна скала, посочена в чл. 27 сек. 1 по-горе Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Въпросните приходи, получени от данъкоплатеца до 26-годишна възраст, не могат да бъдат освободени от данък върху доходите. Припомняме, че освобождаването се отнася само за доходи от стопанско правоотношение, трудово правоотношение, надомна работа, кооперативно трудово правоотношение и договори за мандат, посочени в чл. 13 т. 8 от ЗДДФЛ.

В обобщение, данъкоплатецът следва да обложи горните приходи. В този случай, въпреки младата си възраст, той няма да може да се възползва от освобождаване от данъци.