Приходи от други източници – как трябва да се отчитат?

Уебсайт

Получените приходи, които не могат да бъдат разпределени към нито една от основните категории приходи, обикновено се считат за приходи от други източници. Трябва да се помни, че в повечето случаи върху тях трябва да се плаща и данък върху доходите. Така че нека проверим как да признаем и обложим доходи от други източници.

Какво представляват приходите?

Можем да разграничим различни видове доходи, като класификацията им към съответната група обикновено зависи от данъкоплатеца. Приписването на даден вид доход към съответния източник може да изглежда сложно, но си струва да отделите време за задълбочен анализ на въпроса, тъй като правилната им класификация определя начина на тяхното уреждане и данъчната ставка.

Например, в случай на стопанска дейност, приходите по правило са всички дължими суми - дори и да не са били действително получени - след изключване на стойността на върнатите стоки, предоставените отстъпки и отстъпки. Приходите от дейност могат да бъдат пряко свързани с производство на стоки, продажба на търговски стоки и предоставяне на услуги, както и да се отнасят за всички други дейности, извършвани като част от извършваната стопанска дейност. По отношение на активните данъкоплатци по ДДС доходът е сумата на вземанията, намалена с дължимия данък върху стоките и услугите.

Какви са източниците на доходи?

Съгласно чл. 10 сек. 1 от ЗДДФЛ разграничаваме следните източници на доходи:

 1. бизнес правоотношение, трудово правоотношение, включително кооперативно трудово правоотношение, членство в земеделска производствена кооперация или друга кооперация, занимаваща се със селскостопанско производство, извънработно, пенсионно осигуряване или пенсия за инвалидност;
 2. дейности, извършвани лично;
 3. неземеделска икономическа дейност;
 4. специални отдели за селскостопанско производство;
 5. (изтрит)
 6. договори за наем, пренаем, лизинг, пренаемане и други договори от подобен характер, включително лизинг, пренаемане на специални отдели за селскостопанско производство и ферма или нейни компоненти за неземеделски цели или за управление на специални отдели за селскостопанско производство, с изключение на активи свързани със стопанска дейност;
 7. парични капитали и имуществени права, включително продажба срещу заплащане на имуществени права, различни от изброените в точка 8 (а). а – в;
 8. разпореждане срещу възнаграждение, предмет на ал 2:
  а) недвижими имоти или части от тях и участие в недвижими имоти,
  б) право на кооперативна собственост върху апартамент или бизнес помещение и право на еднофамилна къща в жилищна кооперация,
  в) правото на постоянно ползване на земя,
  г) други неща,
  - ако възмездната продажба не се извършва при извършване на стопанска дейност и е извършена в случай на продажба на недвижим имот и права върху собственост срещу възнаграждение, посочено в буква а). а-в - преди изтичането на пет години от края на календарната година, през която е извършено придобиването или строителството, и други неща - преди изтичането на шест години от края на месеца, през който е извършено придобиването; в случай на смяна тези периоди се прилагат за всяко смяна на лицата;
  8А) дейности, извършвани от чуждестранно контролирано звено;
  8Б) нереализирани печалби, посочени в член 1. 30da;
 9. други източници.

Приходи от други източници - примери

Приходите от други източници са изброени в чл. 20 от ЗДДФЛ. Те включват, наред с други:

 • приходи от нерегистрирана дейност (по смисъла на Закона за предприемачите);
 • парични обезщетения от социално осигуряване;
 • поддръжка;
 • стипендии;
 • допълнителни такси и награди;
 • суми, изплатени след смъртта на член на отворен пенсионен фонд на посочено от него лице или на член на най-близкото му семейство;
 • вземания от земеделска производствена дейност по производство на вино от производители, които са земеделски производители, произвеждащи по-малко от 100 хектолитра вино през данъчната година;
 • приходи, които не са покрити от разкрити източници или произхождат от неразкрити източници.

Следва да се има предвид, че чл. 20 от ЗДДФЛ не съдържа затворен каталог на приходите от други източници. Приходи, неизброени в чл. 10 сек. 1 от ЗДДФЛ като отделен източник на доходи обикновено следва да се класифицира като доход от други източници. Освен това, за да се гарантира, че разпределението е правилно, всички други източници на доход трябва да бъдат анализирани, преди да се класифицира даден вид доход като доход от други източници.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Винаги ли трябва да плащам данък върху доходите от други източници?

Добрата новина е, че получаването на доходи от други източници не винаги предполага необходимост от плащане на данък върху доходите. Пример е издръжката за деца под 25 години и деца, които получават надбавка за кърмене, независимо от възрастта им. За да се провери дали даден доход от други източници може да се възползва от данъчно освобождаване с данък върху доходите на физическите лица, е необходимо да се анализира чл. 21 от ЗДДФЛ, който представлява затворен каталог на изключенията.

Как да отчетем приходите от други източници?

Данъкоплатецът е длъжен самостоятелно да определи размера на данъка върху приходите от други източници, подлежащи на облагане с данък върху доходите на физическите лица, и след това да го преведе в данъчната служба. Лицето, което плаща доходи от други източници, не събира авансови данъци върху дохода.

Доходите от други източници се уреждат в декларация PIT-36, която показва дохода, за който платецът не е събрал аванса. Приходите от други източници се облагат по данъчната скала (данъчната ставка е 17%, а след превишаване на първия данъчен праг данъчната ставка е 32%).

Доходите от други източници трябва да се комбинират с други доходи, облагани по данъчната скала. Данъкът върху доходите подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица, така че доходът може да бъде намален с разходите за получаването му, но трябва да се има предвид, че задължението за доказване на причинно-следствената връзка на направения разход с получения доход е върху данъкоплатеца, който също трябва да гарантира, че разходите са правилно документирани (например фактура). На практика при отчитане на доходи от други източници доходът обикновено е облагаем.

Лицето, изплащащо доходи от други източници, е длъжно да подготви и изпрати информацията за PIT-8C на данъкоплатеца и данъчната служба, компетентна по местоживеене на данъкоплатеца.