Приходи от използване на фирмен мобилен телефон - кога е наличен?

Обслужване На Услуги

Служителите, които получават служебни телефони от работодателите си, често имат съмнения дали в случай на използването им за личните си разговори генерират приходи от използването на мобилния телефон на компанията от т.нар. безплатни обезщетения. Този проблем засяга много данъкоплатци, затова ще разгледаме по-отблизо разпоредбите и тълкуванията, регулиращи този въпрос.

Какво представляват приходите от безплатни помощи?

Всички въпроси засягат въпроса за възможните доходи от безплатни помощи. Ето защо преди всичко трябва да се изясни кога имаме работа с подобни предимства.

Съгласно чл. 11 сек. 1 от ЗДДФЛ приходите са паричните и паричните стойности, получени или предоставени на данъкоплатеца през календарната година, както и стойността на получените обезщетения в натура и други безплатни обезщетения.

Въз основа на чл. 11 сек. 2а по-горе от закона, паричната стойност на другите безплатни обезщетения се определя:

  1. ако предмет на услугата са услуги, попадащи в обхвата на стопанската дейност на доставчика на услугата - по цени, прилагани за други получатели;
  2. ако предмет на ползите са закупени услуги - според покупната цена;
  3. ако предмет на облагите е предоставянето на апартамент или сграда - според равностойността на наема, който би бил платен при сключване на договор за наем на това помещение или сграда;
  4. в други случаи - въз основа на пазарни цени, използвани при предоставяне на услуги или предоставяне на вещи или права от същия вид и вид, като се вземат предвид по-специално тяхното състояние и степен на износване, както и времето и мястото на предоставяне.

Както е посочено в чл. 12 сек. 1 от ЗДДФЛ приходи от служебно правоотношение, трудово правоотношение, домашна работа и кооперативно трудово правоотношение са всички видове парични плащания и паричната стойност на обезщетения в натура или техните равностойности, независимо от източника на финансиране на тези плащания и обезщетения, по-специално: основни заплати, възнаграждения за извънреден труд, различни видове надбавки, награди, еквиваленти за неизползван отпуск и всички други суми, независимо дали размерът им е предварително определен, както и в допълнение, извършени парични обезщетения за служителя, както и като стойността на други неизплатени или частично изплатени обезщетения.

Съгласно чл. 12 сек. 3 от ЗДДФЛ, паричната стойност на други безплатни или частично изплатени обезщетения се определя в съответствие с принципите, посочени в чл. 11 сек. 2–2b.

Най-общо може да се каже, че доходите от безплатни доходи възникват винаги, когато предприятието получи конкретна изгода, без да е необходимо да извършва еквивалентна услуга. В този контекст използването на работен телефон от служител за личните му разговори несъмнено се квалифицира като доход от безвъзмездни обезщетения. Приходите от безвъзмездни доходи са вид приходи от данъци на служителите, класифицирани като произтичащи от трудово правоотношение. По принцип този вид доход се облага с данък върху доходите.

Решение на Конституционния съд за безплатни обезщетения

Въпросът за доходите от безплатни помощи не е обяснен точно в данъчните разпоредби. Това предизвика много съмнения относно правилното тълкуване кога всъщност можем да кажем, че действително възникват такива доходи.

Поради многобройните несъответствия и непоследователната позиция на съдилищата, Конституционният трибунал се произнесе по делото, който в решението си от 8 юли 2014 г. (K 7/13) посочва, че безплатните обезщетения могат да включват тези, които:

  • първо, те са били изпълнени със съгласието на служителя (той ги е използвал напълно доброволно);
  • второ, те са били изпълнени в негов интерес (а не в интерес на неговия работодател) и са му донесли предимството да увеличи активите си или да избегне разход, който би трябвало да направи;
  • трето, обезщетението е измеримо и се приписва на отделен служител (по принцип не е достъпно за всички предприятия).

В светлината на решението на Конституционния съд от решаващо значение е да се определи дали в даден случай безплатната услуга е специфична, без конкретна и индивидуално възложена услуга, тъй като няма основание за определяне на дохода от безплатни обезщетения. С други думи, за да се припише доходът на служител, той трябва да бъде измерим. Основният критерий, който трябва да се използва, когато се определя дали има доходи от безвъзмездни доходи от страна на наетото лице, е възникването на измерима материална облага или измеримо спестяване на разходи. Ако дадено облагодетелстване не е конкретно, не можем да говорим за облагаем доход.

Как решението на Конституционния съд влияе върху определянето на възможните доходи?

В контекста на горепосоченото решение, на първо място следва да се прецени дали има конкретна и измерима финансова изгода от страна на служителя или различимо спестяване на разходи. Прехвърляйки това към анализирания от нас проблем, можем да посочим, че не е възможно да се определи доходът, генериран от служител, използвайки фирмен телефон. По принцип абонаментът за телефон включва една фиксирана месечна сума, без да се посочва цената на една минута или един SMS. При тези обстоятелства не е реалистично да се определи каква конкретна стойност на дохода се генерира от страна на служителя поради използването на клетката за лични цели.

Такава позиция е изразена и от директора на Национална данъчна информация в тълкуване от 8 юли 2019 г. № 0112-KDIL3-1.4011.149.2019.1.KF, където е посочено:

„Не е възможно да се определи размера на дохода, генериран за даден служител. Поради факта, че в договора не е посочена цената на минута връзка, изпращане на текстово съобщение или mms, или за единица за пренос на данни при опцията за договорен абонамент (фиксирана такса), не е възможно да се определи (на база при таксуване) разходите за използване на телефона за лични цели . От друга страна, разделянето на еднократната сума на абонамента на броя разговори, текстови съобщения, mms и единици за пренос на данни, посочени в сметката, би довело до неразрешено разграничаване на стойността на едно и също предимство, тъй като в зависимост от броя на извършените разговори , изпратени текстови съобщения, mms , от използваните единици за пренос на данни, тази стойност би била различна, докато общата сума на абонамента е същата.' Използването на фирмен телефон от служител за частни разговори не води до доходи на служителя от безплатни обезщетения поради невъзможност за еднозначно и конкретно определяне на дохода в случая.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Няма ли да има приходи от използването на мобилния телефон на компанията във всеки отделен случай?

Анализирайки съдържанието на представената индивидуална интерпретация, можем да стигнем до извода, че са възможни ситуации, при които могат да възникнат доходи от безвъзмездни обезщетения от страна на служителя. Такъв ще бъде случаят, когато в договора, сключен с мобилния оператор, са посочени тарифата за минута разговор, цената на SMS и използваните единици за пренос на данни. Теоретично в такива случаи приходите от използване на фирмен мобилен телефон се определят на базата на таксуването за разговори.

В такава ситуация работодателят би бил длъжен да събира данък върху безвъзмездните обезщетения, произтичащи от работника или служителя. Съгласно чл. 31 от ЗДДФЛ физическите лица, юридическите лица и организационни единици без правосубектност, наричани по-долу заведения за заетост, са длъжни като платци да изчисляват и събират авансови данъци върху доходите през годината от лица, които получават доходи от тези заведения от услуга. правоотношение, трудово правоотношение, домашна работа или кооперативно трудово правоотношение, парични обезщетения от социално осигуряване, изплащани от работните заведения, а в трудовите кооперации - плащания за участие в балансовия излишък.

Разбира се, трябва да сте наясно с трудностите, свързани с този тип операции, които ще се състоят от прецизен анализ на таксуването на разговорите всеки месец и подробно кои разговори са частни и кои са извършени за корпоративни цели. Ако договорът, сключен с оператора, позволява уточняване на стойността на индивидуалните частни разговори, тогава имаме работа с специфичен и измерим доход, генериран от страна на служителя. При такава ситуация вече има доходи от неизплатени обезщетения по трудовото правоотношение. Работодателят е длъжен да събира месечен аванс за данък от дохода. Преминавайки към обобщението на тази статия, трябва да се подчертае, че доходът от използването на фирмена клетка за лични цели се счита за вид доход от безплатни обезщетения. Въпреки това, в светлината на решението на Конституционния съд, трябва да се помни, че действителното приписване на такъв доход на служител може да се осъществи само когато имаме работа с конкретно обезщетение. Ако пък не е възможно да се посочи точният размер на получената материална облага, тогава не можем да говорим за приходи от безплатни помощи.