Прехвърляне на дълготраен актив между граждански дружества

Уебсайт

Трудно е да си представим управлението на бизнес без различни видове активи, необходими в бизнес дейността. Ето защо много предприемачи се сблъскват с концепцията за дълготрайни активи, които могат да бъдат закупени, произведени, прехвърлени от частна собственост към компания, а също и прехвърлени между отделни компании. В тази статия ще обсъдим подробно прехвърлянето на дълготраен актив между граждански партньорства.

С какво се характеризира гражданското партньорство?

Основанието за вписване на гражданско-правно дружество е писмен дружествен договор, който не е задължително да бъде съставен от нотариус – самото дружество няма правосубектност и правоспособност. Тогава субекти на правото са самите съдружници в гражданското дружество. Необходими са поне двама съдружници, които могат да бъдат физически или юридически лица. Когато създават компания, те се задължават да преследват обща, конкретна цел, като правят принос или по друг начин.

Няма минимален акционерен капитал, а собственият принос, освен пари и активи, може да бъде и знанията или специализираните умения на партньорите. Трябва да се приеме, че внесеният от всеки съдружник капитал има еднаква стойност.

Гражданско-правното партньорство се характеризира със солидарна отговорност на съдружниците за корпоративни задължения, не само общи активи, но и индивидуални. Кредиторът на гражданскоправно дружество може да избере чие имущество иска да удовлетвори вземанията си, а съпрузите на съдружници, които имат общо имущество, също отговарят солидарно за задълженията на дружеството.

За съжаление действащите в Полша разпоредби не съдържат подробни правни разпоредби във връзка с гражданските партньорства, което води до доста трудно уреждане на спорове. Пример може да бъде прехвърлянето на дълготраен актив от един партньор между граждански партньорства.

Изтегляне на дълготраен актив от гражданскоправно дружество в полза на съдружник

За да се прехвърли дълготраен актив между граждански дружества, имуществото трябва първо да бъде изтеглено от първото гражданско дружество за частни цели, а след това да се прехвърли на второто гражданско дружество.

Поради факта, че гражданското дружество няма правосубектност, то не може да бъде собственик на имота. Активите принадлежат на партньорите на дружеството. Благодарение на това е относително лесно да се изтегли дълготраен актив от гражданскоправно партньорство и да се прехвърли за частни цели. Достатъчно е да се изготви подходящ протокол за изтегляне на дълготрайни активи, който да се съхранява в документацията на дружеството.

Трябва да се има предвид, че по правило изтегленото от гражданското дружество актив остава собственост на всички съдружници на дадено дружество, но е само в тяхна частна собственост. Няма обаче противопоказания съдружниците да решат да прехвърлят дълготраен актив, собственост на дружеството само на един от съдружниците. Това може да стане безплатно или срещу подходяща такса.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да отчетем изтеглянето на актив от гражданско дружество за частни цели на съдружници или съдружник?

По правило прехвърлянето на актив от гражданскоправно дружество в частна собственост на съдружниците не предполага необходимост от плащане на данък върху доходите както от партньорството, така и от частните активи на съдружниците.

От друга страна, ако партньорите решат да прехвърлят актив само на един от тях, стига сделката да е безплатна, ние все още можем да избегнем необходимостта от плащане на данъка, но трябва да вземем предвид разпоредбите, отнасящи се до за наследство и дарения.

В случай, че сделката по прехвърляне на актив на един съдружник ще бъде с паричен характер, т.е. останалите съдружници получават плащане за своя дял от съвместната собственост върху даден актив, те са длъжни да докажат приходи по тази сметка.

Прехвърляне на дълготраен актив между граждански дружества от един съдружник и амортизация

Следващата стъпка за прехвърляне на дълготраен актив между две граждански партньорства е прехвърлянето на актив от собствеността на частния партньор към другото гражданско дружество. За целта следва да се изготви и съответен протокол, който се води в деловодството на дружеството.

Стойността, от която ще се извърши амортизацията на актив, вписан в регистъра на ДМА на второто гражданско дружество, зависи от изкупуването на дълготрайния актив, извършено в първото гражданско дружество.Следва да продължи амортизацията на дълготраен актив в частта, принадлежаща на даден съдружник, започната в първото гражданско дружество. Частта от дълготрайния актив, принадлежаща на другите съдружници, обаче може да бъде напълно амортизирана в другото дружество. Нека обясним това с пример.

Пример 1.

Г-н Адолф е съдружник в две граждански дружества. Притежава 50% от акциите и на двете. Едно от фирмите (фирма А) разполага с компютърен екип на стойност 30 000 PLN, вписан в регистъра на дълготрайните активи, амортизирани по линеен принцип. Партньорите решават да прехвърлят дълготрайния актив за лични цели на един от съдружниците - г-н Адолф. Тази сделка е била срещу парична лихва, което означава, че г-н Адолф е платил на останалите партньори за тяхната част от общата собственост върху актива. Досега фирма А е извършила дванадесет амортизационни отписвания на обща стойност 9000 PLN.

Тогава предприемачът решава да въведе компютърен екип в регистъра на ДМА във второто гражданско дружество. От каква стойност може да се извърши отписване на амортизация във второто гражданско дружество (дружество Б)?

Г-н Адолф беше съсобственик на компютърен екип в 50%, което съответства на стойността от 15 000 PLN. Това означава, че във второто гражданско дружество Б амортизацията на дълготрайния актив от тази сума трябва да продължи. В гражданскоправно дружество А част от тази сума (50%), а именно 4500 PLN, е амортизирана. Частта от дълготрайния актив, принадлежаща на другите партньори, съответстваща на стойността от 15 000 PLN, може да бъде напълно амортизирана в другото дружество.

Следователно в партньорство Б можете да извършите отписване на амортизация върху сумата на:10 500 PLN + 15 000 PLN = 25 500 PLN

Обобщавайки, можем да кажем, че прехвърлянето на дълготраен актив между граждански партньорства не изисква много формалности, но трябва да се обърне специално внимание на принципите на амортизация на такъв актив. Акционерът не може да удвои амортизационните отписвания в две дружества, а само по отношение на частта, в която е бил съсобственик в първото от тях.