Данъчен представител по ДДС - кога трябва да бъде учреден?

Обслужване На Услуги

Институцията на представител е много широко описана и регламентирана от закона. Този въпрос се урежда основно от разпоредбите на Гражданския кодекс. От друга страна, в тази статия ще бъде разгледан специфичен вид данъчен представител, който се установява единствено с цел уреждане на ДДС. В какви ситуации е необходимо да се назначи данъчен представител за целите на ДДС?

Задължение за назначаване на данъчен представител

Законът за данък върху добавената стойност съдържа няколко разпоредби, които се отнасят до въпросите на данъчен представител. Разсъжденията по този въпрос следва да започнат с позоваване на текста на чл. 18а параграф. 1 от ЗДДС, който гласи, че данъкоплатеца по чл. 15 сек.1, който няма седалище или постоянно място на стопанска дейност на територията на държава членка, задължен да се регистрира като активен данъкоплатец по ДДС, е длъжен да назначи данъчен представител.

Въпреки това, както е посочено в чл. 18а параграф. 2 по-горе от закона данъкоплатец със седалище или постоянно място на дейност на територията на държава членка, различна от територията на страната, може да назначи данъчен представител.

В светлината на представените разпоредби данъчен представител е институция, предвидена за онези данъкоплатци по ДДС, които не са установени в Полша и в същото време поради извършваните дейности са задължени да се регистрират като активни данъкоплатци по ДДС. Трябва обаче да се отбележи, че обхватът на задължението за назначаване на такъв представител се различава в зависимост от страната на произход на чуждестранния данъкоплатец. Е, тези данъкоплатци, чието седалище е извън ЕС, са длъжни да назначат представител, докато данъкоплатците, установени в друга държава от ЕС, могат, но не са длъжни, да назначат такъв представител.

Пример 1.

Предприемач от Китай планира да извърши платена доставка на стоки в Полша. Това е дейност, облагаема с ДДС. В този случай предприемачът от Китай трябва задължително да назначи данъчен представител.

Пример 2.

Предприемач от България планира да предоставя платени услуги в Полша. Този предприемач може по желание да назначи данъчен представител за целите на ДДС. Той също може да се откаже от тази опция. По отношение на ДДС данъчен представител е институция, предоставена за данъкоплатци, които са данъчнозадължени и в същото време нямат седалище в Полша.

Кой може да стане данъчен представител по ДДС?

Трябва също така да се подчертае, че не всяко лице може да стане данъчен представител, тъй като законът налага множество изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Съгласно чл. 18б параграф. 1 от ЗДДС данъчен представител може да бъде физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, ако съвместно отговаря на следните условия:

 1. има седалище на територията на страната;

 2. е регистриран като активен платец на ДДС, а в случая по чл. 18d параграф. 1 - като данъкоплатец на ЕС по ДДС;

 3. за последните 24 месеца не е имало просрочие с плащания на отделни данъци, съставляващи прихода на държавния бюджет, които поотделно за всеки данък надвишават 3% от размера на дължимите данъчни задължения по отделни данъци; делът на просрочените задължения в размера на данъка се определя спрямо размера на дължимите плащания за периода на сетълмент, за който се отнася просрочието;

 4. за последните 24 месеца физическо лице, което е данъкоплатец, а при данъкоплатци, които не са физически лица - лице, което е съдружник в гражданско или търговско дружество без правосубектност, член на управляващите органи, главен счетоводител , не е осъждан законно по Закона от 10 септември 1999 г. - Кодекс за фискално наказание за извършване на данъчно престъпление;

 5. има право да предоставя професионални данъчни консултации в съответствие с разпоредбите за данъчни консултации или да предоставя счетоводни услуги в съответствие с разпоредбите за счетоводството.

Допълнително формално задължение е изискването за назначаване на представител в писмена форма. Съгласно чл. 18б параграф. 4 от закона данъчен представител се учредява с писмено споразумение, което да включва:

 1. имената на страните по договора и техните адреси и идентификационни данни съответно за данък, данък върху добавената стойност или данък от подобен характер;

 2. адрес, където ще се съхранява и съхранява документация за данъчни цели;

 3. декларация на лицето, което е учредено като данъчен представител, за изпълнението на условията по ал. 1;

 4. обхвата на упълномощаването в случая, посочен в чл. 18в параграф. 1 точка 2;

 5. в случая по чл. 18d параграф. 1, съгласието на данъчния представител да изпълнява задълженията и дейността на данъкоплатеца, за който е създаден, от свое име и в полза на данъкоплатеца.

Лицето, което ще стане данъчен представител, трябва да отговаря на условията, предвидени в ЗДДС. Освен това актът за назначаване на представител трябва да бъде направен в писмена форма.

Данъчен представител, действащ за и от името на данъкоплатеца

Класическият случай на представител е субект, действащ за и от името на данъкоплатец. Както става ясно от съдържанието на чл. 18в параграф. 1 от ЗДДС данъчният представител извършва от името и за данъкоплатеца, за когото е учреден:

 1. задължения на този данъкоплатец в областта на данъчното уреждане, включително изготвянето на данъчни декларации, обобщена информация, посочена в чл.1. 100 сек. 1 и обобщена информация по вътрешни сделки по чл. 101а параграф. 1, както и при воденето и съхраняването на документация, включително записи, за целите на данъка;

 2. други дейности, произтичащи от разпоредбите за данък върху стоките и услугите, ако това е разрешено в договора.

Важно е, че данъчният представител носи солидарна отговорност с данъкоплатеца за данъчното задължение, което представителят урежда за и от името на този данъкоплатец. Това означава, че данъчният представител може да носи отговорност за пълните данъчни задължения на чуждестранен данъкоплатец.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Представител, действащ от свое име и от името на данъкоплатеца

ЗДДС предвижда и втора форма на представителство, а именно да действа от името на данъкоплатеца, но от негово име. В светлината на чл. 18г от ЗДДС в случай на данъкоплатец, който:

 1. той внася на територията на страната само стоки, чието местоназначение е територията на държава членка, различна от територията на страната, а износът от територията на страната се извършва от вносителя на тези стоки като част от вътрешно- Общностна доставка на стоки и

 2. не е регистриран като активен данъкоплатец по ДДС

- данъчният представител изпълнява от свое име и в полза на данъкоплатеца задълженията на данъкоплатеца по чл. 18в параграф. 1, ал. 1 и - ако договорът предвижда това - други дейности на данъкоплатеца, посочени в чл. 18в параграф. 1 точка 2.

В резултат на това тази специфична форма на представителство обхваща само случаи, включващи уреждане на вноса на стоки на територията на Република Полша и след това ICS. При тези обстоятелства данъчният представител е този, който става данъкоплатец, доколкото той действа от свое име в полза на принципала. Освен това, както е предвидено в чл. 99 сек. 8а от ЗДДС, за данъкоплатеца по чл. 15, различен от регистриран като активен данъкоплатец по ДДС, който е назначил данъчен представител по чл. 18d параграф. 1 данъчните декларации се подават от свое име от данъчен представител за месечни периоди до 25-о число на месеца, следващ всеки следващ месец (ДДС-13).

Съгласно чл. 18d параграф. 2 от ЗДДС данъкоплатецът (възложителят) отговаря солидарно с данъчния представител за данъчното задължение, което данъчният представител урежда от свое име в полза на този данъкоплатец. Законът за ДДС предвижда две форми на данъчен представител: действащ от и за сметка на упълномощителя и действащ от свое име и в полза на упълномощителя. Последната, специална форма е запазена само за чуждестранни данъкоплатци, които не са регистрирани в Полша за целите на ДДС и които внасят само стоки, чието местоназначение е територията на друга държава от ЕС, за която износът от Република Полша се извършва като част от вътрешното -Общностна доставка на стоки. Преминавайки към обобщението на нашите статии, си струва да обърнем внимание на специалния вид представителство, изисквано само в областта на данъка върху добавената стойност. Тази институция е изчерпателно регламентирана в разпоредбите на ЗДДС и ясно посочва кога трябва да бъде учреден такъв представител, на какви изисквания трябва да отговаря представителят, какъв е неговият предмет на дейност и с какви форми на представителство можем да се справим.