Преобразуване на бизнес помещение в жилищно и ставка на ДДС

Обслужване На Услуги

Поради голямото търсене на жилищния пазар, предприемачите все по-често решават да превърнат търговски помещения в апартаменти. С каква ставка на ДДС трябва да се облага такова преобразуване? Преобразуване на бизнес помещение в жилищно и ставка на ДДС - отговаряме в статията по-долу!

Колко са данъчните ставки в строителството?

Съгласно чл. 5 сек. 1, т. 1 от Закона за данъка върху стоките и услугите (ЗДДС), облагането на горепосочените данък се облага, inter alia, доставка на стоки срещу заплащане и предоставяне на услуги срещу заплащане на територията на страната.

Съгласно чл. 5а от закона:„Стоки и услуги, които са предмет на дейностите по чл. 5, изброени в класификацията в оформлението, съответстващо на Комбинираната номенклатура (КН) в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ ЕО L 256 от 07.09.1987 г., стр. 1, изменен - ​​Официален вестник на Европейския съюз Полско специално издание, глава 2, том 2, стр. 382, ​​както е изменен) или в класификации, издадени въз основа на разпоредбите за официалната статистика , се класифицират съгласно Комбинираната номенклатура (КН) или класификации, издадени въз основа на разпоредбите за официалната статистика, ако за тези стоки или услуги разпоредбите на закона или издадените въз основа на него изпълнителни разпоредби установяват раздели, позиции, подпозиции или кодове от Комбинираната номенклатура (КН) или символи за статистическа класификация“.

Ето защо трябва да се отбележи, че когато става дума за въпроса, свързан със ставката на ДДС за строителство на сграда, е важно правилно да се класифицира според символа PKOB. Сградата е квалифицирана от предприемача, който я строи.

Съгласно чл.146аа от ЗДДС от 01.01.2019 г. се прилагат следните ставки

  1. данъчната ставка по чл. 41 сек. 1 и 13, чл. 109 параграф. 2 и чл. 110 е 23%;
  2. данъчната ставка по чл. 41 сек. 2, чл. 120 параграф 2 и 3 и заглавието на приложение 3 към закона, е 8 %;
  3. възстановяване на фиксиран данък, посочен в член 1. 115 сек. 2, е 7%;
  4. еднократната сума по чл. 114 сек. 1 е 4%.

По чл. 41 сек. 12 от ЗДДС данъчната ставка от 8% се прилага за:

  • доставка,
  • строежи,
  • ремонт,
  • модернизация,
  • термомодернизация или реконструкция
  • или консервационни работи

сгради или части от тях, включени в строителната индустрия, обхванати от програмата за социални жилища.

От строителния бранш, обхванат от програмата за социални жилища в съответствие с чл. 41 сек. 12а от ЗДДС:
означава жилищни сгради или части от тях, с изключение на търговски помещения, жилищни помещения в нежилищни сгради, класифицирани в Полската класификация на строителните обекти в раздел 12, и съоръжения, класифицирани в полската класификация на строителните обекти в клас ex 1264 - само сгради за здравеопазване заведения за грижи, предоставящи услуги за настаняване с медицински и сестрински грижи, особено за възрастни хора и хора с увреждания, както и микроинсталации по чл. 2, т. 19 от Закона от 20 февруари 2015 г. за възобновяемите енергийни източници (Законодателен вестник от 2018 г., т. 2389, изм.), функционално свързани с тях, предмет на разд. 12b".
Разпоредбата на чл. 41 сек. 12б от ЗДДС е предвидено, че за строителния бранш, обхванат от програмата за социални жилища по ал. 12а не включва:
„Еднофамилни жилищни сгради с полезна застроена площ над 300 м2,
жилищни помещения с полезна площ над 150 m2”.

Съгласно чл. 41 сек. 12в от ЗДДС:„При жилищно строителство с площ над границите, посочени в ал 12б данъчната ставка, посочена в параграф 1. 2 се прилага само за частта от данъчната основа, съответстваща на дела на използваемата площ, отговаряща на условията за застрояване, обхваната от програмата за социални жилища, в общата използваема площ по ал. 12 точка 2".

Като се имат предвид горните разпоредби, следва да се посочи, че по правило ставката на ДДС за строителни услуги е 23%. В определени случаи данъкоплатецът при строеж на жилищна сграда може да приложи преференциална ставка на ДДС от 8%.

Преобразуване на бизнес помещение в жилищно – каква данъчна ставка трябва да се приеме?

Данъчната ставка зависи от квалификацията на даден строителен обект. Според дефиницията жилищен обект са жилищни сгради за постоянно пребиваване, класифицирани в Полската класификация на строителните обекти в раздел 11. В същото време трябва да се отбележи, че в съответствие със Закона за строителството от:

„Реконструкция е извършването на строителни работи, в резултат на които се променят функционалните или техническите параметри на съществуващата строителна конструкция, с изключение на характерни параметри като: кубатура, застроена площ, височина, дължина, ширина или етажност;
Строителни работи трябва да се разбират като строителство, както и работи, състоящи се в реконструкция, монтаж, обновяване или разрушаване на строителен обект".

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 1.

Данъкоплатецът има офис сграда, която в момента не му е необходима в бизнеса си. Следователно предприемачът решава да го преустрои в малки апартаменти. Затова данъкоплатецът се чуди как трябва да се облагат услугите, които придобива във връзка с преобразуването.

Следва да се отбележи, че преференциалната ставка на ДДС от 8% се прилага за строителни услуги, предоставяни в жилищни обекти - покрити от програмата за социални жилища.

В светлината на горните разпоредби следва да се приеме, че за определяне на правилната ставка на ДДС за строителни услуги, свързани с преустройство на строителна конструкция (или част от нея), е оправдано да се позовава на състоянието на сградата. структура (нейна част), която да бъде резултат от инвестицията.
В нашия случай резултатът ще бъде изграждането на малки апартаменти, обхванати от програмата за социални жилища.

Трябва да се спомене, че различно тълкуване би довело до необосновано диференциране на ставката на ДДС, напр. по отношение на инвестиция, състояща се в изграждане на жилищна сграда от инвестиция, състояща се в реконструкция на нежилищна сграда, в резултат на което строеж на жилищна сграда.
Следователно, ако в резултат на преустройство строителният обект стане допустим за жилищни сгради, обхванати от програмата за социални жилища, ще се прилага преференциалната ставка от 8%.

Трябва също да се спомене, че класификацията и промяната на предназначението трябва да бъдат отразени в съответната документация (напр. в сключени договори за строителство, в решението за разрешение за строеж).

В обобщение, преустройството за предприемача ще се облага с данък от 8%. В случая реконструкцията е свързана с жилищна сграда.