Извънреден труд – всичко, което трябва да знаете

Обслужване

Извънреден труд, по реда на чл. 151 от КТ означава работа, извършена над нормите на работното време, приложими за работника или служителя, както и работа, извършена над удълженото дневно работно време, произтичащи от системата и графика на работното време, приложими за работника или служителя. Съгласно горната разпоредба извънреден труд може да се извършва:

 • след като служителят надвиши дневната норма на работно време

 • след като служителят превиши удълженото дневно работно време

 • след като служителят надвиши стандарта за седмично работно време (петдневна работна седмица)

Това означава, че работното време на служителя не може да надвишава 8 часа на ден и 40 часа при средна 5-дневна работна седмица. В случай на удължено дневно работно време обаче до 12 часа в еквивалентна система. Работата извънредно означава работа повече от 12 часа. Трябва също да се помни, че служителят има право на поне 11 часа непрекъсната почивка всеки ден и право на 35 часа непрекъсната почивка през седмицата.

Когато е разрешен извънреден труд

Извънреден труд се разрешава в случай на:

 • необходимостта от провеждане на спасителна операция с цел защита на човешкия живот или здраве, защита на имуществото или околната среда или отстраняване на повреда

 • специалните нужди на работодателя

Важно!

Струва си да се спомене, че извънредният труд е отговорност на служителя, ако работодателят го разпореди в съответствие с разпоредбите.

Извънреден труд, поръчан от ръководител

Извънредният труд следва да се извършва по искане на работодателя. Извънредният труд не представлява времето за компенсиране на отпуска от работа, предоставен на работника или служителя по негово писмено искане, за уреждане на лични въпроси. Работата в отпуск от работа не може да наруши правото на работника или служителя на дневна и седмична почивка

Който не може да работи извънредно

Таблицата по-долу показва коя група служители не могат да работят извънредно по искане на работодателя. Също така си струва да се спомене, че ако работодателят препоръчва извънреден труд въпреки забраната, служителят не е длъжен да поема тази работа.

Бременна жена

забрана

Служител, който се грижи за дете до навършване на 4 години

служителят не може да бъде нает извънреден труд без негово съгласие

Младежки

забрана

хора с увреждания

освен ако лекарят, който извършва профилактични прегледи, или при отсъствие на такъв лекар, който се грижи за служителя, не даде своето съгласие или инвалидът не е нает за надзор

Служител, нает на работни места, където са превишени максимално допустимите концентрации или интензитети на вредни за здравето фактори

се отнася за извънреден труд, поръчан поради специфичните нужди на работодателя

Годишният лимит за извънреден труд

Има годишен лимит за извънреден труд от 150 часа. Разбира се, работодателят може да определи различно ограничение за извънреден труд през календарната година. За календарна година може да бъде до 416 часа. Работодателят може да промени новия лимит в колективния трудов договор, правилника за работа или в трудовия договор, ако дружеството няма колективен трудов договор и правилник.

Надбавка за извънреден труд

Съгласно чл. 1511 § 1 от Кодекса на труда, за извънреден труд, освен нормалната заплата, надбавка в размер на:

100% от възнаграждението за извънреден труд за:

 • през нощта

 • в неделя и официални празници, които не са работни дни за служителя, съгласно приложимия за него график на работното време

 • в неработен ден, предоставен на служител в замяна на работа в неделя или празник, в съответствие с графика на работното време, приложим за него

50% от заплатата за извънреден труд, която се отнася към всеки ден, различен от този, включен в 100% надбавка.

Пример 1.

Г-н Анджей работи от понеделник до петък по 8 часа. Работодателят му препоръча да работи в неделя, която за него е почивен ден. Г-н Анджей работеше 10 часа в неделя. Има право да:

 • нормална заплата за 10 часа

 • почивен ден за работа в неделя

 • плюс 2-часова надбавка от 100% или свободно време

Еднократна сума за извънреден труд

По отношение на служителите, които постоянно работят извън работното място, възнаграждението и бонусът могат да бъдат заменени с еднократна сума, чийто размер трябва да съответства на предвидения размер на извънреден труд (1511 § 4 от Кодекса на труда).

Даване на почивка за извънреден труд

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, срещу положен извънреден труд, работодателят по писмено искане на работника или служителя може да му предостави отпуск в същия размер. От друга страна, ако работодателят по своя собствена инициатива иска да предостави на служителя отпуск, тогава работодателят го предоставя в размер, който е половината от броя на извънредните часове, отработени до края на периода на уреждане ( 1512 kp).

по писмено искане на служител (чл. 1512 § 1 от Кодекса на труда)

Отпуска се в същия размер като броя на отработените часове извънреден труд (1:1)

без искане (чл. 1512 § 2 от Кодекса на труда)

Отпуска се в размер, който е половината от броя на извънредните часове, отработени до края на периода на уреждане (1: 1,5)

Който няма да получава възнаграждение за извънреден труд

Нямат право на заплащане за извънреден труд и бонус:

 • служители, управляващи работното място от името на работодателя

 • ръководители на отделни организационни звена.

От друга страна, ръководителите на обособени организационни звена имат право на възнаграждение и надбавка за извънреден труд в неделя и официални празници (1514 КТ).