Работа като принос към компанията - възможно ли е?

Обслужване

Всяко дружество трябва да работи на базата на натрупани средства – те се покриват от акционерите под формата на вноски, които обикновено са под формата на пари. Може ли обаче приносът към компанията да приеме различна форма? Оказва се, че е така – всичко зависи от вида на дадена фирма.

Видове търговски дружества

В момента можем да разграничим две категории търговски дружества:

  • дружества - сред които можем да намерим събирателни дружества, партньорства, командитни дружества и командитни акционерни дружества,
  • капиталови дружества - те включват дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество.

Когато става въпрос за възможността да правите конкретни видове вноски, типът на компанията е от първостепенно значение.

Докато паричните вноски са разрешени за всяко дружество, приносът под формата на трудово изпълнение е разрешен само за конкретни субекти и при определени условия.

Какво представлява приносът към компанията?

Вноската в дружество за търговско право е специален вид инвестиция, която съдружникът решава да прехвърли на създаваното юридическо лице. С други думи, това е начин за попълване на активите на дружеството, който служи за целите на съдружниците и им позволява да участват в акциите на даден субект.

Вноските към компаниите са разделени на два вида:

  • парични вноски - това са конкретни финансови суми, внесени от партньори в дружеството, както в пари, така и в безпарична форма,
  • вноски в натура (наричани още апортни вноски) - те включват, наред с други права на собственост, вземания, работа, ноу-хау, дялове в други фирми.

Работете като принос към партньорство

„Приносът на съдружника може да се състои в прехвърляне или обременяване на собствеността върху вещи или други права, както и в предоставяне на други услуги на дружеството.
В случай на сключване или промяна на устава с използване на образеца на договора, вноската на акционера може да бъде само в брой”.
изкуство. 48 §2 и 21 от Кодекса на търговските дружества Що се отнася до партньорствата, възможността за принос на работа като принос към партньорството е изрично спомената в приложимите разпоредби. Изключение от това правило е сключването или изменението на дружествения договор с използването на образец на договор - в тази ситуация не е разрешено внасянето на вноски към фирми.

В случай на командитно акционерно дружество, вноската работа, покриваща акционерния капитал, ще изисква пряко прилагане на разпоредбите, регулиращи допустимостта на внасяне на апортна вноска в акционерни дружества.

Друго изключение ще бъде приносът на работата на командитния съдружник към командитно дружество. Съгласно чл. 107 § 2 от Кодекса на търговските дружества, "задължение за извършване на работа или предоставяне на услуги на дружеството и възнаграждение за услуги, предоставени при учредяването на дружеството, не могат да представляват вноска на командитния съдружник в дружеството, освен ако стойността на другите му вноски в дружеството не е по-ниска от сумата на командитно дружество". По правило работата по учредяването на партньорство като апортна вноска на ограничен съдружник е неприемлива.

Какво е партньорска работа?

Работата като принос към партньорство може да има различни форми – най-често обаче това е познанието на даден партньор, натрупаният от него опит или способността да работи в конкретен бизнес сектор.

От друга страна, дейности, свързани с управлението на дейността на дружеството или неговото представителство, няма да бъдат включени в работата, която е апортна вноска. Това е така, защото подобни облаги принадлежат към категорията на правата и задълженията на съдружниците, както е ясно посочено в чл. 39 от Кодекса на търговските дружества.

Работа, внесена в партньорство под формата на вноска, може да се появи както на етапа на учредяване на дружеството (преди да бъде вписано в Националния съдебен регистър), така и след вписването в Националния съдебен регистър.

Проблеми при пренасяне на работа в партньорство

Внасянето на работа като апортна вноска в партньорство е законово допустимо, но е свързано с определен проблем. Законодателят изисква тези вноски да бъдат точно посочени в устава, особено по отношение на оценката на предоставените услуги.

Задължението за определяне на стойността на работата, която е принос към дружеството, е на съдружниците всеки път. Основният проблем в това отношение е липсата на "измеримост" на подобни вноски. Следователно на практика е трудно да се получи оценка на труда - принос към компанията, а това е абсолютно необходимо.

Също толкова обезпокоителни могат да бъдат:

  • принудително изпълнение на трудови вноски (в случай на неплатени задължения на дружеството),
  • повишен личен риск в случай на смърт или заболяване на партньора, който е допринесъл за работа като единствен принос към партньорството.

Заплаща ли се работата, която допринася за компанията?

Работата, която е вноска в натура, не е предмет на общите принципи на възнаграждение. С други думи, служителят няма право на възнаграждение за предоставянето му.

Има обаче изключение от горното правило. Ако работата, извършена от съдружник в полза на дадено партньорство, не е вноска, служителят има право на пълно възнаграждение. В такъв случай получаването на финансова награда изисква прилагането на съответната разпоредба в устава. Тогава партньорът ще може да получава възнаграждение на базата на издадени фактури.

Работете като принос към капиталови дружества

Съвсем различно беше регламентиран въпросът за работата като вноска в капиталови дружества (това се отнася и за командитно акционерно дружество с неговия дялов капитал). Трудовите вноски по правило не работят за дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества.

Тук законодателят възприе принципа, според който вноските на акционерите трябва да са реални и материални, а за съжаление работата, извършена за капиталово дружество, няма такива характеристики. Непрехвърлимо право или извършване на работа или услуга не може да бъде предмет на вноска в капиталово дружество”.
изкуство. 14 §1 от Кодекса на търговските дружества Забраната за внасяне на апорт като вноска в капиталово дружество е абсолютна, тоест се появява както на етапа на учредяване на дружеството (преди вписване на дружеството в Националния съдебен регистър), така и след вписването му в Националния съдебен регистър.

Важно е също така, че възнаграждението за извършени услуги при учредяване на дружеството не може да се изплаща от средствата, внесени за покриване на акционерния капитал, както и за вноска на акционера. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Работа за капиталова компания

Предоставяне на услуги или работа за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество не са напълно забранени, при условие обаче, че те няма да представляват вноска в дружеството.

На практика такова решение води до възможност за наемане на съдружник на основание трудов договор или гражданскоправен договор (за конкретна работа или поръчка) с пълно заплащане. Тук нямаме контакт с работа в натура.

Изменението на Кодекса на търговските дружества и приноса към дружеството

Забраната за внасяне на работа като вноски в капиталови дружества може скоро да се промени. Всичко заради поправката, изготвена от Министерството на предприемачеството и технологиите.

Новият правилник предвижда създаването на т.нар обикновено акционерно дружество (PSA), за което трябва да се прилагат напълно различни правила от тези, които управляват текущите капиталови дружества. Възможността за внасяне на работата като апортна вноска трябва да се появи с PSA, при условие обаче, че тя ще бъде с финансова стойност (тогава ще е необходимо точно да се определи стойността на работата в договора за обикновена съвместна -акционерно дружество). По отношение на дружеството с ограничена отговорност и акционерно дружество обаче, въпросната забрана ще се запази.

Работа - принос към компанията

Работата може да допринесе за партньорства - както на етап учредяване на дадено дружество, така и след вписването му в Националния съдебен регистър. Наредбите не предвиждат съществени ограничения в това отношение, при условие че работата като апортна вноска не управлява едновременно делата на дружеството или го представлява.

Съвсем различно ще бъде при капиталовите дружества - в този случай работата не може да бъде предмет на вноски, които ще покриват основния капитал.

Независимо от вида на партньорството, работата на партньора може да се появи като част от предоставянето на услугата, стига да не допринася за партньорството. В този случай той също е изцяло платим.