Потвърждение за получаване на коригиращата фактура и намаляване на данъчната основа

Обслужване На Услуги

Връщанията на стоки, промените в цените, причинени от предоставените отстъпки, могат да бъдат документирани чрез коригираща фактура. По отношение на фактурите е премахнато задължението за подписване на фактури или поставяне на печати върху тях. В случай на корекции няма задължение за подписването им директно върху документа. Ако обаче предприемачът иска да намали размера на дължимия ДДС, е необходимо да потвърди получаването на коригиращата фактура.

Кога издаваме коригиращи фактури?

Ако е издадена първоначална фактура и тя трябва да бъде коригирана, тогава се издава коригираща фактура. По-специално, той се издава, когато:

 • е предоставена отстъпка, което е причинило промяна в цената,

 • бяха предоставени отстъпки и намаления на цените,

 • стоките и опаковката са върнати на продавача,

 • цената е увеличена или е установена грешка в цената, сумата или данъчната ставка, посочени във фактурата,

 • плащането е възстановено на купувача изцяло или частично.

От 2021 г. осчетоводяването на коригиращата фактура ще се промени в резултат на влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на т.нар. ТРАНСКИ ДДС. Подробности можете да намерите в статията: Опростено фактуриране на корекции на продажбите - в изменението на ЗДДС!

Фактура за корекция - елементи

Коригиращата фактура е счетоводен документ, поради което се изисква тя да бъде съставена по строго определен начин и да съдържа определени елементи, включени в чл. 106j параграф. 2 от Закона за данък върху добавената стойност. Следователно коригиращата фактура, за да бъде основа за включване в регистрите, трябва да съдържа:

 • пореден номер и дата на издаване,

 • връщане: "фактура за корекция" или "корекция",

 • данни, съдържащи се в оригиналната фактура, за която се отнася коригиращата фактура,

 • причината за корекцията,

 • данъчни ставки, ако са се променили, или размера на дължимия данък, ако е променен,

 • в други случаи, правилното съдържание на коригираните позиции, ако данъчната основа не се променя.

Фактура за корекция - увеличение на данъчната основа

Ако данъкоплатецът е задължен да увеличи ДДС, коригирането на декларацията може да се осъществи независимо от това дали получаваме потвърждение за получаване на коригиращата фактура или не. Самият момент на включване на корекцията на фактурата в уреждането на ДДС зависи от причината, довела до корекцията. Ако корекцията се отнася до събития, настъпили към момента на издаване на оригиналната фактура, корекцията следва да бъде уредена в декларацията за периода, в който е показан данъкът по оригиналната фактура.

Ако корекцията е причинена от събития, настъпили след издаването на оригиналната фактура, корекцията трябва да се извърши в месеца на фактора, който е задействал фактурата, т.е. в месеца на издаване на коригиращата фактура.

Фактура за корекция - намаление на данъчната основа

Ако в резултат на издаване на коригираща фактура данъчната основа бъде намалена, изходящият данък трябва да бъде коригиран. При намаление на данъка е необходимо да се потвърди получаването на коригиращата фактура от изпълнителя, която данъкоплатецът трябва да има преди крайния срок за подаване на декларацията за периода, в който е издадена коригиращата фактура.

Ако потвърждението за получаване на коригиращата фактура от купувача на стоките или услугите достигне до предприемача след крайния срок за подаване на декларацията, данъкоплатецът има право да намали изходния данък, произтичащ от издадената коригираща фактура в сетълмента за периода в който е получено потвърждението.

Потвърждение за получаване на коригиращата фактура - каква форма?

Както вече споменахме, за да може данъкоплатецът да намали данъчната основа, той трябва да има разписка за коригираща фактура. Следните форми на получаване на потвърждението за получаване на коригиращата фактура от купувача, приемливи от данъчните органи, са:

 • препоръчано писмо с обратно потвърждение за получаване,

 • изпращане на коригираща фактура с подпис и дата на получаване,

 • писмено потвърждение за получаване,

 • електронно потвърждение за получаване на коригиращата фактура,

 • факс, потвърждаващ получаването на корекцията.

Кога не се изисква потвърждение за получаване на корекционната фактура?

Не се изисква потвърждение за получаване на коригиращата фактура от купувача съгласно чл. 29а параграф. 15 от Закона за данък върху добавената стойност, когато се отнася до:

 1. износ на стоки и вътреобщностна доставка на стоки,

 2. доставки на стоки и услуги, за които мястото на облагане е извън територията на страната,

 3. продажба на: електрическа, топлинна или охладителна енергия, линейна газ, телекомуникационни услуги и услуги, изброени в т 140-153, 174 и 175 от приложение 3 към закона и

 4. когато данъкоплатецът не е получил потвърждението, въпреки документирания опит да достави коригиращата фактура и съхраняваната документация, изглежда, че купувачът на стоката или получателят на услугата знае, че сделката е извършена в съответствие с условията, посочени в коригираща фактура.

Струва си да се спомене, че ако данъкоплатецът не е получил потвърждението за получаване на корекцията въпреки опита да я достави, както беше посочено по-горе, тогава той може да намали данъчната основа не по-рано от данъчната декларация, подадена за данъчния период, в който са изпълнени всички условия на горепосочената точка 4.

В точки 1 до 3 е достатъчно да се издават коригиращи фактури, за да могат да бъдат включени в съответните регистри, а след това и в данъчната декларация.