Данък върху доходите – кога студент не плаща вноска за уроци?

Обслужване На Услуги

По време на следването си студентите печелят допълнителни пари за стипендия или джобни пари по различни начини. Един от най-старите е уроци. Винаги ли студентът трябва да плаща данък върху доходите, когато дава уроци?

Източници на доходи

Съгласно чл. 9 сек. 1 от Закона от 26 юли 1991 г. за данъка върху доходите на физическите лица (т.е. Законодателен вестник от 2016 г., т. 2032, с измененията), наричан по-долу „ЗДДФЛ“, всички видове доходи подлежат на облагане с данък върху доходите, като с изключение на доходите, посочени в чл. 21, 52, 52а и 52в и доходите, от които е преустановено събирането на данъка по реда на Данъчния кодекс. Следователно понятието доход е много широко. Съгласно чл. 11 сек. 1 от ЗДДФЛ с приходи по чл. 14-15, чл. 17 сек. 1, т. 6, 9 и 10 относно упражняването на права, произтичащи от деривативни финансови инструменти, чл. 19, чл. 25б и чл. 30F, са получени или предоставени на разположение на данъкоплатеца през календарната година парични и парични стойности и стойността на получените обезщетения в натура и други безплатни обезщетения.

Данъчно облагане на доходите от обучение на студенти

Ще използваме пример, за да илюстрираме проблема.

Пример 1.

Студент по математика иска да преподава математика и физика в прогимназията и гимназията. Тази дейност ще се провежда организирано. Данъкоплатецът планира фиксиран брой часове на месец и фиксирани дати за срещи. Той планира да уреди спечелените по тази сметка приходи по общи правила, тоест по данъчната скала. Освен уроци, студентът няма да получава други доходи. Приходите, получени от уроци през 2017 г., ще варират от 4 000 до 5 000 PLN. злоти.

Съгласно чл. 27 сек. 1 от ЗДДФЛ данък върху доходите по чл. 29-30д, се взема от базата на нейното изчисление по следната скала (данъчната скала, приложима за доходите, получени през 2017 г.):

Основата за изчисляване на данъка в PLN

Данъкът е

по-горе

надолу

 
 

85 528

18% минус сумата за намаляване на данъка PLN 556 02 gr

85 528

 

14 839 PLN 02/2 + 32% от излишъка над 85 528 PLN

Сумата, която намалява данъка върху дохода, посочен в параграф 1. 1, приспаднати при годишното изчисляване на данъка по чл.2. 34 сек. 7 или статия. 37 сек. 1 или в показанията по чл. 45 сек. 1 е:

1) 1 440 PLN - за данъчната основа не повече от 8 000 PLN;

2) 1440 PLN намалени със сумата, изчислена по формулата: 883 PLN 98 gr × (данъчна основа - 8 000 PLN) / 5 000 PLN, за данъчната основа по-висока от 8 000 PLN и не повече от 13 000 PLN;

3) 556,02 PLN - за данъчна основа, по-висока от 13 000 PLN и не повече от 85 528 PLN;

4) 556 02 PLN минус сумата, изчислена по формулата: 556 02 PLN x (данъчна основа - 85 528 PLN) / 41 472 PLN, за данъчната основа по-висока от 85 528 PLN и не надвишаваща 127 000 PLN.

При изчисляване на авансов данък върху дохода:

1) в случай на данъкоплатци, чийто доход не надвишава сумата, съставляваща горната граница на първия диапазон на скалата, посочена в параграф 1. 1 - сумата, намаляваща данъка по ал 1, възлиза на 556,02 PLN годишно;

2) в случай на данъкоплатци, чийто доход надвишава сумата, съставляваща горната граница на първия диапазон на скалата, посочена в параграф 1. 1 - авансовите вноски не се намаляват със сумата, която намалява данъка върху дохода по ал.

Горната данъчна скала показва, че законодателят определя индивидуалните диапазони (нива) на доходите. За частта от дохода във всеки диапазон се прилага различна (по-висока) данъчна ставка. Част от доходите, от друга страна, е освободена от облагане. Ставката на данъка върху доходите на физическите лица зависи от сбора на доходите от всички източници на доходи, обложени по т.нар общи правила, получени от данъкоплатеца през дадена данъчна година.

В нашия случай студентът планира доходите му от уроци няма да надвишават безплатната сума (студентът няма да получава други доходи). Предвид гореизложеното следва да се посочи, че той няма да плаща данък върху уроци.

Данък върху доходите - трябва ли да подам формуляра въпреки освобождаването от данък?

Съгласно чл. 45 сек. 1 от ЗДДФЛ данъкоплатците са длъжни да подадат данъчна декларация в данъчните служби по установената формула с размера на приходите (загубата) през данъчната година до 30 април на годината, следваща данъчната година, при условие към параграф 1а, 7 и 8.

Обобщавайки изложеното, следва да се посочи, че данъчното задължение, произтичащо от цитирания чл. 45 сек. 1 от ЗДДФЛ се прилага и когато данъкоплатецът не е длъжен да внася данък върху доходите поради непостигане на дохода, надвишаващ посочения по-горе размер през данъчната година. сума, освободена от данъци.

Горното се потвърждава от тълкуването на Данъчната камара в Познан от 5 декември 2016 г., номер ILPB1-1 / 4511-1-148 / 16-3 / PP, което гласи:

Описанието на бъдещото събитие, представено в приложението, показва това Кандидатът (ученикът) планира да преподава по предмета химия в прогимназиалната и гимназиалната степен. Тази дейност ще се провежда по организиран начин (фиксиран брой часове на месец, определени дати за срещи). Заявителят планира да уреди приходите на общи принципи по данъчната скала. През същата година Кандидатът няма да получава друг облагаем доход на общи принципи, а общият доход от уроци няма да надвишава необлагаемата сума.

Следователно, като се имат предвид горните правни разпоредби и описанието на случая, представен в заявлението, следва да се посочи, че тъй като Заявителят планира да избере формата на данъчно облагане, посочена в горепосочените изкуство. 27 сек. 1 (т.нар. общи правила), а доходите на кандидата, получени от уроци, няма да надвишават необлагаемата сума, при едновременна липса на други облагаеми доходи на общи принципи - няма да е необходимо Кандидатът да плаща данъка във форма, различна от посочената в описанието на събитието, бъдещи от приходите, получени от уроци.