PIT-4R декларация само в електронен вариант

Обслужване

Наемайки служители, работодателят поема отговорност, inter alia, за внасяне на месечни аванси за данък върху доходите на физическите лица (т.нар. ДДФЛ-4), начислени за всяко от заетите лица. По този начин той става платец на данък върху доходите, платен от името на служителите, поради което е длъжен да урежда годишните разплащания по декларацията PIT-4R.

Уреждане на данък върху доходите на служителите

Авансовите вноски за служителите се изплащат до 20-то число на всеки месец за предходния месец. Годишна информация за събраните аванси от данък върху доходите се предоставя от работодателя (платец) на данъчната служба по формуляра PIT-4R. Окончателното оповестяване на дължимите аванси в декларацията PIT-4R за дадена година се извършва не по-късно от 31 януари на годината, следваща годината, за която са изплатени авансите.

PIT-4R само през интернет

От няколко години на сайта на Министерството на финансите е достъпна услугата за електронни декларации, която ви позволява да изпращате сетълменти по ДДФЛ онлайн. От година на година се разработват нови решения, които позволяват все по-широк спектър от данни, изпращани през Интернет. От 2019 г. всички работодатели трябва да подават PIT-4R само в електронен вид. В момента декларациите, подадени на хартиен носител, няма да се приемат от данъчната служба. Декларация PIT-4R, подадена чрез интернет от платец физическо лице, не е задължително да бъде подписана с електронен подпис. При изпращане на декларацията е достатъчно да посочите оторизиращите данни на платеца (име, фамилия, NIP/PESEL номер, дата на раждане, размер на показания приход).

Пълномощно за подписване на декларация PIT-4R

Предприемач, който не съставя декларация PIT-4R самостоятелно и чрез счетоводна кантора, може да използва електронния подпис на друго лице, например счетоводител от счетоводна кантора, като го назначи за пълномощник за подаване на декларация. За целта трябва да подадете формуляр UPL-1 в данъчната служба. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Официално потвърждение за получаване при подаване на PIT-4R

Тъй като подаване на декларацията навреме е отговорност на платеца, важно е да има потвърждение, че декларацията действително е доставена в офиса. Потвърждението за подаване на онлайн декларацията е официалното удостоверение на UPO - потвърждаващо, че официално проверената форма е изпратена до данъчната служба.

Генериране на декларация PIT-4R в системата wFirma.pl

В системите за заплати можете лесно да съставите декларация PIT-4R за хора, които са били наети през предходната година. Един от тези софтуери е wFirma.pl. За да генерирате тази декларация, отидете на СТАРТ »ДАНЪЦИ» ГОДИШНИ ДЕКЛАРАЦИИ »ДОБАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ, след което изберете ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВЕН ДОХОД (PIT 4R) от списъка.

След като създадете тази декларация, можете да я изпратите директно до данъчната служба.

Когато бъде прието от сървърите на Министерството на финансите, потребителят ще може да изтегли UPO.