Първа професия и освобождаване от ДДС - кога се извършва?

Обслужване На Услуги

В момента продажбите на недвижими имоти непрекъснато растат – както нови, така и употребявани. Данъкоплатците често сменят недвижим имот поради необходимостта да притежават по-голям. Освен това много предприемачи продават недвижими имоти, за да подобрят финансовото си състояние. При закупуване на недвижим имот може да е важно дали е извършено първото обитаване или не, тъй като това може да повлияе на уреждането на ДДС. Първа професия и освобождаване от ДДС - кога настъпва? Проверете!

Данъчно облагане на продажбите на недвижими имоти

Съгласно чл. 7 сек. 1 от Закона за данъка върху стоките и услугите (наричан по-нататък ЗДДС) чрез доставка на стоки по чл. 5 сек. 1, т. 1 се разбира прехвърляне на правото на разпореждане със стоката като собственик. Като се има предвид изложеното, следва да се приеме, че въз основа на определението, съдържащо се в чл. 2, т. 6 от ЗДДС продажбата на поземлен имот, както и на сгради и постройки или части от тях, от данъкоплатец, се третира като дейност по възмездна доставка на стоки по чл. 5 раздел 1 т. 1 от ЗДДС. Горното не означава, че всяка продажба на недвижим имот, представляваща доставка по смисъла на чл. 7 от ЗДДС подлежи на облагане с данък върху стоките и услугите: за да бъде обложена дадена дейност с този данък, тя трябва да се извършва от субект, който във връзка с извършването й е данъкоплатец на данък върху добавената стойност.Така, за да обложи дадена продажба с ДДС, тя трябва да бъде извършена като част от стопанска дейност по смисъла на чл. 15 сек. 1 от ЗДДС.

Пример 1.

Данъкоплатецът е наследил два апартамента от баба си. Един от апартаментите се намира в град, в който данъкоплатецът не живее. Данъкоплатецът не извършва стопанска дейност. Стойността на продадения апартамент е 220 000 PLN. При такава ситуация трябва ли данъкоплатецът да ги облага с ДДС?

При това положение се продава частна собственост, придобита по наследство. На дейността на лицето, извършващо тази доставка, не могат да бъдат приписани характеристиките на стопанска дейност (по смисъла на ЗДДС), което от своя страна определя, че то не придобива статут на данъкоплатец. Следователно тук не става дума за доставка на стоки, облагани с ДДС.

Първо сетълмент и освобождаване от ДДС – кога е възможно да се приложи?

Обхватът и правилата за освобождаване от данък върху стоки и услуги за доставка на стоки или предоставяне на услуги са посочени в чл. 43 от закона. В ал.1, т.10 и 10а ЗДДС предвижда освобождаване от ДДС за доставка на застроен недвижим имот, който отговаря на условията, посочени в тези разпоредби.

Съгласно чл. 43 (1) (10) от ЗДДС доставката на сгради, конструкции или части от тях е освободена, освен когато:

  • доставката се извършва при или преди първото сетълмент;
  • е изминал период по-малко от 2 години между първото обитаване и предаването на сградата, конструкцията или части от тях.

От горната наредба следва, че доставката на сгради, конструкции или части от тях по правило е освободена от данък върху стоки и услуги. Изключение прави доставката в рамките на или преди първото населено място, както и ако между първото населено място и предаването на сградата, конструкцията или част от нея е изминал период по-кратък от 2 години.

В светлината на чл. 43 сек. 1, т. 10а от ЗДДС доставката на сгради, конструкции или части от тях, които не са обхванати от освобождаването по точка 10, също е освободена от данък, при условие че:

  • по отношение на тези обекти лицето, което ги доставя, не е имало право да намалява размера на дължимия данък със сумата на данъка за получаване;
  • лицето, което ги е доставило, не е поело разходите за подобряването им, във връзка с които е имал право да намали размера на дължимия данък със сумата на данъка за получаване, а ако е направил такива разходи, те са били по-ниски от 30% от начална стойност на тези обекти.

Следва да се отбележи, че в съответствие с чл. 43 сек. 7а от ЗДДС условието по ал. 1 точка 10а. б, не се прилага, ако сградите, конструкциите или части от тях в подобрено състояние са били използвани от данъкоплатеца за облагаема дейност в продължение на най-малко 5 години.

Пример 2.

Данъкоплатецът е закупил складове, от които е удържал ДДС. Преди година предприемачът модернизира складовете. Стойността на обновяването на складовете е над 50% от първоначалната стойност на складовете. Данъкоплатецът е продал складове през тази година. Данъчно облагаема ли е продажбата по-горе?

Да, в този случай данъкоплатецът ще трябва да обложи продажбата на складовете, тъй като надстройката надхвърли 30% от първоначалната стойност на складовете.

Първо селище - определение

Определението за първото селище може да се намери в чл. 2 т. 14 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба под първото населено място се разбира въвеждане в експлоатация на първия купувач или ползвател или започване на използване за собствени цели на сгради, конструкции или части от тях, след тяхното изграждане или подобрение, ако разходите, направени за подобряването, в рамките на смисъла на наредбите за данъка върху доходите, съставлява най-малко 30% от първоначалната стойност.

Пример 3.

Строителна фирма е изградила сграда с търговски помещения. Три търговски обекта, намиращи се в тази сграда са продадени и предадени на купувача, който ще извършва търговска дейност там. Помещението е освободено (продадено) на 10 октомври 2019 г. На този ден тези търговски помещения са били заети за първи път.

В този случай данъкоплатецът, който е закупил помещенията, започва да ги използва за свои нужди. Закупуването на имота доведе до първото селище.

Пример 4.

На 10 май 2019 г. данъкоплатецът започва да ползва построената от него складова сграда. Беше ли първото селище в такава ситуация?

Да, в случая е извършено първото обитаване, въпреки че сградата не е въведена в експлоатация при извършване на облагаема дейност.

По този начин, освен първия купувач или ползвател на сгради, конструкции или части от тях, вече е необходимо да се признае и първото обитаване в момента на започване на частно ползване на тези сгради, конструкции или части от тях, след тяхното изграждане или подобрение.

Трябва да се подчертае, че предишните позиции на данъчните власти приемаха, че за да се говори за първо населено място, сградата трябва да бъде обитавана и използвана и за собствен бизнес (виж тълкуването на директора на Националната данъчна информация от 13 август 2019 г. 0111- KDIB3-2.4012.459.2019.3.MD).

Така промяната приведе разпоредбите в съответствие със съществуващата съдебна практика.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Подобряване на недвижимите имоти

Струва си да се припомни, че концепцията за подобрение по чл. 2 т. 14 от ЗДДС се разбира в съответствие с разпоредбите на ЗДДФЛ. В светлината на наредбите сградите, конструкциите или техните части се считат за подобрени, ако сумата от направените разходи за тяхното преустройство, разширение, реконструкция, адаптация или модернизация през дадена данъчна година е по-висока от 10 000 PLN. Освен това, за да се говори за подобрение, разходите трябва да увеличат стойността в употреба спрямо стойността в деня на приемане на дълготрайни активи за употреба, измерена чрез периода на използване, производствения капацитет, качеството на продуктите, получени чрез подобрени дълготрайни активи и разходите за тяхната експлоатация.

Пример 5.

Данъкоплатецът е направил разходи за ремонта на сградата с първоначална стойност 200 000 PLN в размер на 80 000 PLN. Ремонтът е предизвикан от необходимостта от подмяна на отоплителната инсталация и саниране на покрива. Има ли подобрение в случая и това води ли до загубата на статут на уредена сграда по отношение на ДДС?

Не, горепосоченото обновяване не води до загуба на статут на първа заетост. Тук се занимаваме с саниране на повредени инсталации и покриви. Посоченото по-горе не увеличава стойността на сградата в употреба - стойността в употреба на сградата е възстановена.

В индивидуалното тълкуване на директора на Данъчната камара в Катовице от 12 април 2016 г., IBPB-1-2 / 4510/215/16 / AP, четем, че:

„Разликата между разходите за обновяване и разходите за подобряване на дълготрайните активи се състои във факта, че първите имат за цел поддържане, възстановяване на стойността в употреба на дълготрайни активи, а вторият е насочен към предприемане или разширяване на дейности чрез строителство, разширение, реконструкция, адаптация или модернизация, което води до значителна промяна във функционалните характеристики“.

В обобщение, новата дефиниция за първо селище го приведе в съответствие с предишни решения в това отношение. Горното означава, че данъкоплатците ще могат да прилагат освобождаването от облагане с ДДС на недвижими имоти, без да е необходимо да се позовават на определения и тълкувания.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!