Аутсорсинг на строителство без обратно таксуване - какви услуги се отнася?

Обслужване На Услуги

Според определението, съдържащо се в речника на полския език, аутсорсингът е изключване на определени функции от организационната структура на предприятието и прехвърлянето им към специализирани компании за изпълнение. В резултат на това строителният аутсорсинг се състои в осигуряване на квалифициран персонал с подходящи компетенции в строителната индустрия. Съгласно Закона за данък върху добавената стойност подобно поведение се квалифицира като облагаемо възмездно предоставяне на услуги. Въпреки това, поради факта, че определена категория строителни услуги са обхванати от специален механизъм за обратно таксуване, си струва да се помисли дали тази наредба се прилага и за възлагането на външни изпълнители. И така, ще се отчита ли аутсорсингът на строителството без обратно таксуване или с обратно таксуване?

Механизъм за обратно зареждане

Съгласно основното правило задължението за плащане на ДДС се налага на данъкоплатците, които доставят стоки или предоставят конкретни услуги. Законодателят обаче е предвидил някои изключения в това отношение. Е, съгласно чл. 17 сек. 1, т. 8 от ЗДДС данъкоплатци са и юридически лица, организационни звена без юридическо лице и физически лица, закупуващи услуги, посочени в приложение 14 към ЗДДС, при условие че съвместно са изпълнени следните условия:

  1. доставчикът на услуги е активен данъкоплатец, който не се ползва от данъчно освобождаване;

  2. получателят на услугата е лице, регистрирано като активен платец на ДДС.

Освен това, съгласно чл. 17 сек. 1ч от гореспоменатото от закона, горепосоченият принцип на данъчно облагане на купувача се прилага, ако доставчикът на услуги предоставя тези услуги като подизпълнител. Законът за данъка върху стоките и услугите не дефинира понятието подизпълнител, така че за правилното му разбиране ще бъде достатъчно да се използва общоприетото му значение, произтичащо от неговата езикова интерпретация. Според определението в онлайн изданието на Речника на полския език, подизпълнител е „фирма или лице, извършващо работа от името на главния изпълнител“.

Конструкцията, при която купувачът плаща изходния данък, се нарича обратна такса по ДДС. Като странична бележка, заслужава да се отбележи, че купувачът все още има право да приспада данък върху разходите за услугата, изброена в приложение 14.

Аутсорсинг на строителство без обратно таксуване - условия за кандидатстване

Цитираните разпоредби показват, че за да бъдат обхванати строителните услуги от механизма за обратно таксуване, трябва да бъдат изпълнени две основни условия:

  1. услугите трябва да са изброени в приложение 14 към закона;

  2. доставчикът на услуги извършва тези услуги като подизпълнител.

Това означава, че ако подизпълнителят извършва строителни услуги, но различни от посочените в приложение 14 към закона, или сделки, предмет на които е предоставянето на строителни услуги, посочени в приложението, извършени от изпълнителя, те се облагат с данък върху общи принципи, т.е. ДДС се урежда от доставчика на услугата. Следователно, определянето дали дадена услуга подлежи на таксуване в съответствие с механизма за обратно таксуване изисква конкретен анализ за всеки отделен случай.

Трябва обаче да се отбележи, че услугите, свързани с осигуряването на персонал, не са изброени в нито една точка от приложение 14 към закона. Резултатът е, че независимо дали доставчикът на услуги е изпълнител или подизпълнител в дадена сделка, съществува аутсорсинг на строителство без обратна тежест. Следователно дължимият ДДС ще бъде заплатен при общи условия.

Горната теза се потвърждава от индивидуалното тълкуване на директора на Национална данъчна информация от 31 март 2017 г. № 0114-KDIP1-2.4012.6.2017.1.PC, където в обосновката е посочено:

Заявителят посочи, че услугите по предоставяне на служители на строителната площадка са класифицирани съгласно PKWiU под номер 78.30.19.0 – като други услуги, свързани с предоставяне на друг персонал, некласифицирани другаде. Въпреки това, в приложение 14 към закона, посоченото по-горе услуги, свързани с предоставяне на друг персонал, некласифицирани другаде.

Следователно, тъй като предоставяните от Заявителя услуги не представляват услуги, изброени от законодателя в приложение 14 към закона като такива, за които се прилага механизмът за обратно начисляване, условията по чл. 17 сек. 1 т. 8 от закона. Тази разпоредба се прилага само за услугите, изброени в Приложение 14 към закона и предоставяни от подизпълнител. Във връзка с гореизложеното услугата по предоставяне на служители на строителната площадка няма да се впише в механизма на прехвърляне на задължението за уреждане на ДДС върху данъкоплатеца, за когото се предоставя услугата (клиента).

Разпоредбите на Закона за данъка върху стоките и услугите не предвиждат никакви преференции по отношение на предоставянето на услуги на персонала, състоящи се в прилагането на данъчни облекчения или облекчения, което означава, че има възлагане на строителен аутсорсинг без обратно начисляване, което е предмет на до облагане с данъчна ставка от 23%. Това е резултат от индивидуалната интерпретация на директора на Данъчната камара от 13.04.2017 г. № 1061-IPTPP3.4512.108.2017.1.BM:

Кандидатът, предоставящ услуги за осигуряване на персонал PKWiU 78.30.19.0, е данъкоплатец и тези услуги подлежат на данъчно облагане в размер на 23% в съответствие с чл. 41 сек. 1 във връзка шега. 146а, т. 1 от закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 106б параграф. 1, т. 1 от закона, данъкоплатецът е длъжен да издаде фактура, документираща продажбата, както и доставката на стоки и предоставянето на услугите по чл. 106а, т. 2, извършени от него в полза на друг данъкоплатец на данъка, данъка върху добавената стойност или данъка от подобен характер или в полза на данъчно незадължено юридическо лице.

Съгласно чл. 106e параграф. 1 т. 12 от закона, фактурата следва да съдържа данъчната ставка.

Предвид приложимата нормативна уредба и описанието на случая следва да се посочи, че за услугите по предоставяне на персонал, класифицирани под символа PKWiU 78.30.19.0, следва да се издава фактура при общи условия, със ставка 23%.