Авансово плащане на касата - как да го въведете правилно?

Уебсайт

Често се случва данъкоплатците, които имат касови апарати, да не осъзнават, че авансите, депозитите и т.н., които получават от клиентите си, трябва да бъдат конфискувани, разговорно казано „пари в касата“. Това се отнася особено за фирми, чиято дейност се състои в предоставяне на услуги на физически лица, които не извършват стопанска дейност. Проверете колко правилно трябва да бъде въведено авансовото плащане на касата! Отговорете в статията!

Трябва да се помни, че фискалната касова бележка е основното доказателство, което документира сделката за продажба за физически лица и земеделски стопани с фиксирана ставка. За такава група клиенти по тяхно искане трябва да бъде издадена фактура, но трябва да се има предвид, че такава транзакция трябва да бъде записана и в касата. След това фискалния бон се прилага към копието от фактурата, което остава в счетоводната документация на издателя.

Авансово плащане на касата - момента на разпознаване

За много предприемачи обаче проблем е моментът на признаване на авансовото плащане, когато ще го получат за бъдеща доставка на стока или предоставяне на услуга. На основание чл.19а ал. 1 от ЗДДС данъчното задължение за доставка на стоки и предоставяне на услуги възниква при освобождаването на стоката или извършването на услугата, като по този начин продажбата трябва да се отрази в касата.

Ако, от друга страна, преди доставката на стоката или извършването на услугата е била получена част от плащането (например авансово плащане, авансово плащане, авансово плащане), данъчното задължение по чл. 19а параграф. 8 от ЗДДС се създава при получаването му.

Въздействието на авансите върху банковата сметка

И какво ще стане, ако предприемачът получи авансово плащане по банковата сметка на 31 ноември 2020 г. и забележи този факт едва на следващия ден, тоест на 1 декември 2020 г.?

За съжаление регистрацията на касата не може да се извърши със задна дата. Проблемът възниква, когато регистрацията ще трябва да се извърши в следващия период на сетълмент. Независимо от това, ако възникне такава ситуация, стойността на аванса трябва незабавно да бъде призната в касата.

В този случай на 01.12.2020 г., тъй като на този ден предприемачът е научил за плащането по сметката. Посоченото по-горе въздействие върху сметката обаче следва да бъде действително признато в месеца, в който възниква данъчното задължение (в случая 11/2020 г.). Следователно сделката следва да бъде прекласифицирана в периода, за който се отнася, а от периодичния отчет за декември - авансовото плащане да се извади от общата стойност (за да се избегне двойното данъчно облагане на същата дейност). Трябва да се помни, че авансовото плащане не е включено в данъка върху дохода към момента на получаването му, само то засяга данъка върху ДДС. За целите на данъка върху дохода, той ще бъде уреден само през периода на сделката.

В обобщение, авансите не трябва да се третират като отделна облагаема част. Тя е тясно свързана с доставката на стока/изпълнението на услугата, за която е направено предплащане. Законодателят само посочи различен момент, в който възниква данъчното задължение, отколкото при продажба, при която няма авансови вноски.

Пример 1.

На 31 декември 2020 г. е извършено авансово плащане в размер на 500 PLN по банковата сметка на предприемача, платено от физическо лице, което не извършва стопанска дейност. За съжаление предприемачът го забеляза едва на 01.01.2021 г. Как трябва да процедира?

Полученото авансово плащане следва незабавно да бъде внесено в касата. След това, когато предприемачът осчетоводява комбинирания периодичен отчет за декември 2020 г., той следва да го увеличи със стойността на авансовото плащане, направено през януари 2021 г. (тъй като данъчното задължение ще възникне на датата на получаването му, т.е. 31 декември 2020 г.) и когато ще осчетоводи комбинирания периодичен отчет за януари 2021 г., трябва да го намали за стойността на аванса, направен през януари 2021 г.