Организиране на обучение за чуждестранни контрагенти - как да се уредим?

Обслужване На Услуги

Организирането на обучения и конференции е много добра форма за привличане на нови изпълнители. Предприемачът има възможност да представи знанията си в дадена област, а освен това му се открива възможност за установяване на нови контакти. Имайки предвид факта, че организирането на обучение за чуждестранни изпълнители днес не е рядкост, ще разгледаме ефектите от това по отношение на ДДС.

Организация на обучението като услуга

Данък върху стоките и услугите по дефиниция е общ данък в смисъл, че обхваща всички дейности, извършвани от данъкоплатец, извършващ неземеделска стопанска дейност. Проявлението на този принцип е чл. 8 сек. 1 от ЗДДС, който сочи, че под предоставяне на услуги се разбира всяка услуга за физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, която не представлява доставка на стока. Следователно, ако дадена дейност не може да бъде класифицирана като доставка на стоки, това е предоставяне на услуги.

Следователно, в контекста на горните съображения, няма съмнение, че дейността по организиране на обучение е предоставяне на услуга, облагаема с ДДС. Организацията на обучението е предоставяне на услуги срещу заплащане по смисъла на чл. 8 сек. 1 от ЗДДС.

Място на облагане на услугата организация за обучение

Ако организацията на обучение е услуга, тогава, за да се определи мястото на нейното данъчно облагане, е необходимо да се определи мястото на нейното предоставяне. В това отношение ЗДДС по правило поставя този факт в зависимост от това дали услугата се предоставя на потребител, който не извършва стопанска дейност, или на друг данъкоплатец. Нека да разгледаме приложимите правила.

Съгласно чл. 28б параграф. 1 от ЗДДС, мястото на предоставяне на услуги в случай на предоставяне на услуги на данъкоплатеца е мястото, където се намира седалището на данъкоплатеца, който е получател на услугата, съгласно ал. 2-4 и чл. 28д, чл. 28f параграф. 1 и 1а, чл. 28 g от параграф 1. 1, чл. 28и, чл. 28j параграф. 1 и 2 и чл. 28n. Следователно това правило постановява, че когато услугата се предоставя на друг предприемач, мястото на доставка (и в същото време мястото на данъчно облагане) е държавата на купувача на услугата.

Съгласно чл. 28в параграф. 1 от ЗДДС, мястото на предоставяне на услуги на данъчно незадължени лица е мястото, където се намира седалището на доставчика на услуги, предмет на ал. 2 и 3 и чл. 28г, чл. 28д, чл. 28f параграф. 1, 2 и 3, чл. 28 g от параграф 1. 2 и чл. 28ч – 28ч. Тази разпоредба от своя страна посочва, че в случай на предоставяне на услуга на потребител, мястото на доставка (и в същото време мястото на данъчно облагане) е държавата, в която е установен доставчикът на услугата.

Следва да се отбележи обаче, че и двете горепосочени разпоредби показват изключение от основното правило под формата на позоваване на съдържанието на чл. 28ж от ЗДДС. Тази разпоредба определя по специален начин мястото, където трябва да се предоставят услугите на организацията за обучение. Определянето на мястото на данъчно облагане на предоставената услуга на организацията за обучение се основава на изключението от общото правило, посочено в чл. 28ж от ЗДДС.

Организиране на обучение за чуждестранни изпълнители като образователно събитие

Нека разгледаме по-подробно съдържанието на чл. 28ж от ЗДДС. Първата алинея на този член посочва, че „място за предоставяне на услуги за достъп до културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития, като панаири и изложби, и допълнителни услуги, свързани с услуги за достъп до тези събития, предоставено на данъкоплатеца, е мястото, където действително се случват тези събития“.

Във втората алинея на разпоредбата се посочва обаче, че „място за предоставяне на услуги в областта на културата, изкуството, спорта, науката, образованието, развлеченията и подобни услуги, като панаири и изложби, и услуги, спомагателни за тези услуги , включително предоставянето на услуги от доставчици на услуги в тези области, предоставени на данъчно незадължени лица, е мястото, където действително се извършва дейността.“

Полските разпоредби за ДДС не обясняват как да се разбират термини като „услуга за прием“ или „образователно събитие“. Ето защо си струва да се обърнем към Регламент 282/2011 на Съвета на ЕС, който определя разпоредби за прилагане на Директивата за ДДС, която е в основата на Закона за ДДС. Съгласно чл. 32 от Наредбата, услугите за достъп до културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития включват предоставянето на услуги, чиято основна характеристика е предоставянето на права за достъп срещу билет или такса, включително такса под формата на абонамент, абонаментен билет или периодична такса. Тази разпоредба се прилага, inter alia, за на правото на достъп до образователни и научни събития като конференции и семинари.

Като последица от горните разпоредби, услугата за допускане до обучение, организирано в Полша, ще се облага с данък в Полша, тъй като услугата действително се предоставя в тази страна. Организацията на обучение в Полша и предоставянето на услуги за прием на чуждестранни изпълнители се облага с ДДС в Полша, независимо от статута на получателите.

Пример 1.

Полският данъкоплатец реши да организира обучение в Краков за чуждестранни бизнес партньори. В този случай чл. 28 g от параграф 1. 1 от Закона за ДДС, което означава, че Полша ще бъде мястото на изпълнение и данъчно облагане.

Пример 2.

Полският данъкоплатец реши да организира обучение в Познан за чуждестранни контрагенти, които не извършват стопанска дейност. При това положение облагането ще се прилага по чл. 28 g от параграф 1. 2 от Закона за ДДС, което означава, че дължимият данък трябва да бъде платен в Полша.

Този въпрос беше обяснен по същия начин от директора на Националната данъчна информация в тълкуването от 24 март 2017 г., 1462-IPPP3.4512.944.2016.2.MC:

Предвид изложените в заявлението обстоятелства по казуса и приложимите разпоредби на данъчното законодателство, следва да се посочи, че в настоящия случай, за да се определи мястото на предоставяне на услуги, е предвидена възможността за участие в научната конференция, посочена в анализираното заявление ще се определя от специалния принцип за определяне на мястото на предоставяне, съответно по чл. 28 g от параграф 1. 1 от закона и чл. 28 g от параграф 1. 2 от закона. В случай, че Заявителят предоставя въпросните услуги на данъкоплатци, мястото на предоставяне на тези услуги ще бъде съгласно чл. 28 g от параграф 1. 1 от закона, мястото, където действително се провеждат тези конференции (т.е. територията на Полша). Ако обаче Заявителят предоставя посочените услуги на данъчно незадължени лица, мястото на предоставяне на тези услуги в съответствие с чл. 28 g от параграф 1. 2 от закона ще бъде мястото, където действително се извършва дейността, извършвана от заявителя (т.е. на територията на Полша). По този начин Заявителят е длъжен да обложи горното с данък данък услуги върху стоки и услуги в Полша”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Организиране на обучение за чуждестранни изпълнители - документиране на услугата

Ако организацията на обучението и приемната услуга се извършват в Полша, то ние се занимаваме с платените услуги на територията на страната. Това означава, че по отношение на задълженията за документация данъкоплатецът ще прилага полските разпоредби относно данъка върху стоките и услугите.

В резултат на това полският данъкоплатец ще бъде засегнат от чл. 106б параграф. 1, т. 1 от ЗДДС, който предвижда, че данъкоплатецът е длъжен да издаде фактура, документираща продажбата, както и извършената от него доставка на стоки и предоставяне на услуги на друг данъкоплатец на данък, данък върху добавената стойност или данък на от подобен характер или на юридическо лице, което не е данъкоплатец. Следователно полският предприемач е длъжен да издаде фактура с ДДС на чуждестранния изпълнител (до 15-о число на следващия месец) за предоставяне на услугата за прием на образователно събитие под формата на обучение. Тази фактура ще включва нетната стойност, полската ставка от 23% и сумата на ДДС.

Подобен е случаят и при документиране на описаната услуга за субекти, които не извършват стопанска дейност. В тази връзка на първо място е необходимо да се обърне внимание на съдържанието на чл. 111 сек. 1 от ЗДДС, където беше посочено, че „данъкоплатците, които продават на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски стопани с фиксирана ставка са длъжни да водят отчет за продажбите с помощта на касови апарати“. Продажбата се разбира и като платено предоставяне на услуги на територията на страната, което означава, че полски предприемач, предоставящ услуги за допускане до обучение, организирано в Полша за чуждестранен потребител, трябва да документира такава услуга с фискален бон с показан дължим данък . Документирането на организацията на обучение за чуждестранни изпълнители в Полша се извършва чрез издаване на фактура или фискален бон с показан полски ДДС. Преминавайки към обобщението, трябва да се подчертае, че организирането на обучение за чуждестранни изпълнители в Полша е предоставянето на услуги срещу заплащане, чието място на данъчно облагане е територията на Полша. Подобно условие кара полския предприемач да уреди и документира този вид услуга, както и други услуги, предоставяни в страната. Поради това то е задължено да плати дължимия данък и да го документира надлежно в съответствие с разпоредбите на полския Закон за ДДС. Фактът, че услугата се предоставя на чуждестранни изпълнители, не променя този факт.