Данъчно облагане на командитно дружество – заслужава си да се знае

Обслужване На Услуги

Предприемачите могат да избират формата на управление на бизнес. Една от тях са фирми. Командитните дружества също набират все по-голяма популярност, тъй като се ползват с много изгодно данъчно облагане, както и с широк набор от мерки за защита на личното имущество срещу кредиторите на дружеството. Какво е данъчното облагане на командитното дружество? Ние отговаряме!

Командитно дружество

Съгласно чл. 4 § 1, т. 1 от Кодекса на търговските дружества използваният в закона термин "съдружник" означава събирателно дружество, дружество, командитно дружество или командитно акционерно дружество. Освен това, съгласно чл. 8 § 1 от Търговския кодекс, дружеството може от свое име да придобива права, включително собственост върху недвижими имоти и други вещни права, да поема задължения, да предявява иск и да бъде съдено.

Съгласно чл. 102 от закона командитно дружество е дружество, чиято цел е да управлява предприятие от свое име, в което поне един съдружник (неограничено съдружник) отговаря без ограничение за задълженията на дружеството към кредиторите, както и за отговорността. на поне един съдружник (коммандитносъдружник) е ограничен. По въпроси, които не са обхванати от командитното дружество, се прилагат съответно разпоредбите за събирателното дружество, освен ако законът не предвижда друго (вж. чл. 103 § 1 от Кодекса на търговските дружества).

По чл. 50 от Кодекса на търговските дружества, акционерният дял в капитала съответства на стойността на действителната вноска. Следователно дялът на акционера е тясно свързан с внесения от него принос в дружеството. Както е посочено в доктрината на търговското право, в разпоредбите на по-горе от кодекса няма законово определение за дялово участие, но се счита, че представлява конкретна балансова стойност, изразена в злоти, която е в основата на определяне на правата или задълженията на съдружник в дружеството в случаите, предвидени в чл. действай.

Командитното дружество като лично търговско право дружество няма правосубектност. То обаче има правен субект. Това означава, че може да придобива права и да поема задължения от свое име. Също така има право да има свой имот, отделен от имуществото на неговите съдружници. В същото време трябва да се помни, че командитното дружество не е независим данъкоплатец на данък върху доходите и доходите му не са отделен обект на данъчно облагане. Доходите на отделните съдружници на командитно дружество обаче подлежат на облагане. Начинът на облагане на доходите от участие в командитно дружество зависи от гражданскоправния статус на даден съдружник.

Командит и неограничен съдружник – кой управлява компанията?

В командитното дружество има два вида съдружници. Един от тях е генералният съдружник. Той представлява командитно дружество, освен ако не са били лишени от правото да представляват дружеството по силата на устава или с окончателно съдебно решение. Юридическо лице, например дружество с ограничена отговорност може да бъде неограничено отговорен съдружник в командитно дружество.

Всеки неограничено отговорен съдружник има право и задължение да ръководи делата на дружеството. Уставът може да предвиди, че един или повече неограничени съдружници са поверени да ръководят делата на дружеството. Неограничено отговорният съдружник няма право да ръководи делата на дружеството извън обикновеното управление. По правило неограничено отговорният съдружник няма право на възнаграждение за водене на делата. Уставът обаче може да предвиди друго. По този начин неограничено отговорният съдружник може да получава възнаграждение за управление на делата на дружеството, при условие че то му е предоставено съгласно разпоредбите на устава.

Командитният съдружник обикновено не ръководи делата на дружеството. Той може да я представлява само като представител. Освен това, ако командитният съдружник извършва правно действие от името на дружеството, без да разкрива пълномощното си, той носи отговорност за последиците от това действие спрямо трети лица без никакви ограничения. Същата отговорност да носите в случай, че няма разрешение или надвишава неговия обхват.

Данъчно облагане на командитно дружество

Съгласно чл. 9 сек. 1 от ЗДДФЛ всички видове доходи се облагат с данък върху доходите, с изключение на доходите, изброени в чл. 21, 52, 52а и 52в, и доходите, от които е отменено събирането на данък съгласно разпоредбите на Данъчната наредба. Тази разпоредба установява общия принцип на облагане с данък върху дохода, според който всички имуществени облаги, получени от данъкоплатеца през дадена година, подлежат на облагане, с изключение на тези, които са били изключени от това облагане по силата на закона (напр. чрез въвеждане на законово освобождаване от данъци или също отказ от събиране на данъци).

Разпоредбите на Закона за данъка върху доходите на физическите лица съдържат уточняване на източниците на доходи, въз основа на които към източника на доходи се причислява конкретен доход. Отнасянето към конкретен източник на доходи е важно, тъй като в зависимост от определянето на източника на дохода за този доход възникват допълнителни данъчни последици, водещи до изчисляване на получените доходи или загубите, възникнали през даден отчетен период.

Съгласно чл. 5б параграф. 2 от ЗДДФЛ, ако неземеделска стопанска дейност се извършва от дружество, което не е юридическо лице, доходът на съдружника от участие в такова дружество се определя на основание чл. 8 сек. 1 се считат за приходи от източника по чл. 10 сек. 1 т. 3. Приходите от участие в дружество, което не е юридическо лице от съвместна собственост, съвместно предприятие, съвместна собственост или съвместно ползване на вещи или имуществени права във всеки данъкоплатец се определят пропорционално на правото му на участие в печалбата и предмета. към разпоредбите на параграф 2. 1А, се свързва с други доходи от източници, от които доходът се облага по скалата, посочена в чл.1. 27 сек. 1. При липса на доказателства за противното се приема, че правата за разпределяне на печалбата са равни. Ние прилагаме горните правила съответно към:

  1. уреждане на данъчно признати разходи, данъчно не признати разходи и загуби;
  2. данъчни облекчения, свързани с дейността, извършвана под формата на дружество, което не е юридическо лице.

Във връзка с горното приходите и разходите, свързани с дейността на командитното дружество, следва да се определят от съдружниците пропорционално на техния дял в печалбата на дружеството. Вследствие на това всеки от тях изчислява поотделно дохода от участие в дружеството и всеки самостоятелно изчислява данъка върху дохода от този доход.Съгласно чл. 10 сек. 1, т. 3 от обсъждания закон източникът на приходите е напр. неземеделска икономическа дейност. Това означава, че приходите от командитното дружество по правило ще представляват приходи от неземеделски дейности. Подобна позиция се потвърждава и в индивидуалната интерпретация на директора на Националната данъчна информация от 30 юни 2017 г.:

„Имайки предвид горните разпоредби, по мнение на Заявителя, в представеното от него описание на бъдещото събитие, единственият облагаем доход от страна на Заявителя ще бъде приходите от участие в печалбите на командитното дружество, определени по реда на чл. 8 сек. 1 актуализация В светлината на чл. 30 в от параграф 1. 1 данък върху доходите от неземеделска стопанска дейност или специални отрасли на селскостопанското производство, получени от данъкоплатците по чл. 9а параграф. 2 или 7, съгласно чл.22. 29, 30 и 30г, възлиза на 19 % от данъчната основа”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

В някои случаи съдружниците на командитното дружество са юридически лица (на практика най-често дружество с ограничена отговорност). В такъв случай доходът от дружества (включително командитни дружества) се приписва на съдружниците на тези дружества пропорционално на техните дялове. Това се дължи на чл. 5 сек. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Командитните дружества са данъчно прозрачни. Печалбата, която генерират, не е пряко обременена с данък върху доходите на ниво компании. Субекти на данък върху доходите са всички съдружници поотделно, като облагаемият доход от всеки от съдружниците поотделно подлежи на облагане. В този случай доходът на юридическо лице (например дружество с ограничена отговорност) от акции в командитно дружество идва от продажба от командитно дружество, което обаче се класифицира за данъчни цели като икономическа дейност на дружество с ограничена отговорност . (Чл. 5, ал. 3 от ЗТП).