Обратна ипотека - какво е това и кой може да кандидатства за нея?

Обслужване

Много хора, особено възрастните в наши дни, търсят допълнителни начини да спестят домашния бюджет. Един от начините да получите допълнителни пари, които могат да бъдат използвани за всякакви цели, е обратна ипотека. Какво е обратна ипотека? Отговорете в статията!

Какво е обратна ипотека

Обратната ипотека или обратната ипотека е финансова услуга, която се предоставя от банка или друга финансова институция. Тази услуга се състои в това, че банката или друга финансова институция изплаща ползата на клиента, а изплащането ще бъде под формата на поемане на правото върху имота след неговата смърт. Кредитополучателят в замяна на средствата, получени от банка или друга финансова институция, прехвърля собствеността върху помещенията на такава институция. Чл.7 сек. 1. Законът за обратната ипотека:
„Изплащането на размера на обратната ипотека се извършва еднократно или на вноски, за периода и в размер, посочени в договора за обратна ипотека, но не по-дълго от датата на смъртта на кредитополучателя.. Струва си да се отбележи, че чрез прехвърляне на правата на собственост на кредитополучателя се гарантира правото да използва своя апартамент или къща за цял живот. чл.4, ал.1 от Закона за обратната ипотека:„Чрез договора за обратна ипотека банката се задължава да предостави на разположение на кредитополучателя за неопределен срок определена сума, чието изплащане ще стане след смъртта на кредитополучателя, а кредитополучателят се задължава да осигури обезпечение за изплащането на тази сума заедно с дължимите лихви и други разноски“.

Обратна ипотека - за кого?

Обратната ипотека е оферта, насочена към физически лица, независимо от възрастта, които притежават или съсобственици на недвижими имоти; както къща, така и кооперативна собственост. В същото време най-изгодна оферта ще имат лица над 60 години.

Смърт на кредитополучателя и обратната ипотека

След като получи информация за смъртта на кредитополучателя, банката публикува на уебсайта си обява, съдържаща:

 • име и фамилия на кредитополучателя;

 • информация за сключването на договор за обратен ипотечен кредит с кредитополучателя;

 • информация за възможността наследниците на кредитополучателя да уредят договора за обратна ипотека;

 • датата, определена за уреждане на договора за обратна ипотека.

Банката предоставя и горепосочената информация в писмен вид на лицата за контакт, определени след смъртта на кредитополучателя и посочени в договора за обратен ипотечен кредит. След смъртта на кредитополучателя наследниците имат пълно право върху помещението, но на първо място са длъжни да изплатят взетия заем в срок от 12 месеца от датата на смъртта. Ако заемът не бъде върнат, правото върху имота става собственост на банката.

Стойността на имота при предлагане на обратна ипотека

Пазарната стойност на имота играе ключова роля при обратната ипотека. Въз основа на него бъдещият кредитополучател ще може да определи дали обратната ипотека се изплаща. Съгласно чл. 6 сек. 1 от Закона за обратния ипотечен кредит „Основа за определяне на размера на обратния ипотечен кредит е пазарната стойност:

 1. недвижими имоти, собственост на кредитополучателя или върху които кредитополучателят има право на постоянно ползване,

 2. или помещения, върху които кредитополучателят има право на кооперативна собственост върху помещението

- върху който кредитополучателят ще учреди обезпечение за обратен ипотечен кредит”.

В същото време трябва да се има предвид, че пазарната стойност ще бъде прогнозната сума, която на датата на оценка кредитополучателят може да получи за имота при сделка за продажба между купувача и продавача, които имат твърдо намерение да сключат договор, да действат разумно и да действат разумно и да не са в принудителна ситуация. Тази оценка се прави от оценител на имоти, който взема предвид по-специално:

 • целта на оценката,

 • вида и местоположението на имота,

 • цел в местния план,

 • състоянието на имота и

 • налични данни за цени, доходи и характеристики на подобни имоти.

Определената от оценителя пазарна стойност на недвижимия имот все още не определя размера на кредита. Тя е само основата за определяне на размера на обратната ипотека. Размерът на отпуснатия заем зависи не само от стойността на имота (настояща и очаквана бъдеща) и цената на заема, но и върху пола и възрастта на собственика, а понякога и върху здравето му. Най-често срещаният диапазон тук е от 60% до дори само 30% от стойността на имота. При сключване на договор за заем трябва да имате предвид цената, която е най-близка до пазарната стойност, тоест цената, на която имотът може да бъде продаден в краткосрочен план. Обратната ипотека по дефиниция е заем, който ще се изплаща за дълъг период от време, така че пазарната стойност на даден имот може да се промени както в плюс, така и в минус. Следователно сключеният договор за заем трябва да включва решения за това кой поема разходите за наблюдение на стойността на имота или помещението и - ако договорът предвижда такива - условията, при които тези разходи могат да се променят.

Договор за обратна ипотека

Хората, които се интересуват от използване на обратна ипотека, трябва да сключат споразумение с банка или друга финансова институция. При сключване на договор за обратна ипотека банката се задължава да предостави на кредитополучателя формуляр за информация, съдържащ предложението за обратна ипотека най-малко 14 дни преди сключването на договора. Формулярът може да бъде доставен - по избор на кредитополучателя - писмено или по електронен път.

В този формуляр банката обикновено посочва:

 • данни за банкова идентификация;

 • размерът на обратната ипотека, начинът на нейното определяне;

 • дата и начин на плащане на обратната ипотека;

 • начина за определяне на лихвения процент, размера на лихвения процент и условията за неговото изменение;

 • размера и начина на плащане на други разходи, включително: комисионни и такси за изготвяне и разглеждане на заявление за заем, стойността на оценката на имота или помещенията, разходите за наблюдение на стойността на имота или помещенията,

 • страна по договор за обратна ипотека, задължена да поеме стойността на оценката на имота или помещението;

 • честотата и начина на наблюдение на стойността на имота или помещението;

 • начинът на обезпечаване на вземанията на банката;

 • права и задължения на кредитополучателя;

 • правила за уреждане на обратна ипотека;

 • информация, че информационният формуляр не представлява оферта;

 • друга информация, необходима на кредитополучателя, за да вземе решение за сключване на договор за обратна ипотека.

Съгласно чл. 9 от Закона за обратната ипотека банката, преди да сключи договор за обратна ипотека, преценява историята на задълженията на кредитополучателя и правния статут на недвижимия имот. От друга страна, кредитополучателят по искане на банката е длъжен да предостави информация и да предостави необходимите документи, за да се направи оценка на историята на задълженията.

В акта е посочено подробно какви елементи трябва да бъдат включени в сключения договор. Договорът трябва да включва, inter alia

 • страни по договора;

 • размера на обратната ипотека и пазарната стойност на имота;

 • съотношението на размера на обратния ипотечен кредит към пазарната стойност на имота или помещението;

 • дата, размер и начин на плащане на размера на обратната ипотека;

 • начинът за обезпечаване на вземанията на банката;

 • страна по договора, задължена да поеме разходите за оценка на имота или помещенията и разходите за наблюдение на тяхната стойност;

 • начина за определяне на лихвения процент, размера на лихвения процент и условията за неговото изменение;

 • размерът и начинът на плащане на други разходи, включително разходите за извършване на упълномощаването от банката, разходите за наблюдение на стойността на имота или помещението, ако са предвидени в договора, и условията, при които тези разходи могат да се променят;

 • задълженията на кредитополучателя по чл. 16 сек. 1 и последиците от неизпълнението на кредитополучателя, по-специално правото да иска от банката да го упълномощи да изпълнява тези задължения;

 • честотата и метода на наблюдение на стойността на имота или помещенията,

 • правата на кредитополучателя, включително правото на отказ от договора, заедно с определянето на размера на лихвата за периода до крайния срок, посочен в чл. 12 сек. 1, право на предсрочно погасяване на обратна ипотека и право;

 • условия за прекратяване на договора;

 • правила и дата на падежа на договора за обратна ипотека;

 • лица за контакт след смъртта на кредитополучателя.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Обратно отпускане на ипотека

Лицето, което се е възползвало от обратната ипотека, има право да се откаже от договора въз основа на декларация, която е приложена към предходно сключения договор за заем. В случай на отказ от договора, кредитополучателят не поема никакви разходи, свързани с отказа, освен таксите, които банката е направила за органи на държавната администрация или съдилища. След отказ от договора кредитополучателят възстановява получената сума заедно с лихвите, ако плащането е извършено преди крайния срок за отказ от договора. Датата на погасяване на обратната ипотека е датата на нареждане за превод на средства в договорената стойност. Член 14 от Закона за обратната ипотека:
„Кредитополучателят може да прекрати договора за обратна ипотека по всяко време в рамките на 30-дневния срок.“ В обобщение, обратната ипотека е бърз начин за спестяване на домакинския бюджет, който може да се използва само от физически лица, притежаващи или съвместно притежаващи недвижим имот.