Обезщетение за унищожаване на стоки - облагане с ДДС

Обслужване На Услуги

Когато управляват бизнес, данъкоплатците трябва да вземат предвид, че някои стоки могат да бъдат повредени. Това се случва или по бездействие на данъкоплатеца, или по вина на други хора. Данъкоплатците, чиито стоки са били повредени, могат да поискат обезщетение от лица, които са ги повредили. Проверете как да уредите обезщетение за щети на стоки на база ДДС!

Какво се облага с ДДС?

В началото трябва да се помни, че ДДС се облага:

  • доставка на стоки срещу заплащане и предоставяне на услуги срещу заплащане на територията на страната;
  • износ на стоки;
  • внос на стоки на територията на страната;
  • вътреобщностно придобиване на стоки срещу заплащане на територията на страната;
  • вътреобщностна доставка на стоки.

Съгласно чл. 2 т. 6 от Закона за данък върху добавената стойност - по-нататък: ЗДДС - стоки са вещи и техни части, както и всички форми на енергия. Определението за доставка на стоки може да се намери в чл. 7 сек. 1 от ЗДДС. В светлината на този регламент под доставка се разбира прехвърляне на правото на разпореждане със стоката като собственик. От друга страна, под предоставяне на услуги се разбира всяка услуга, предоставена на физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, която не представлява доставка на стоки. Освен това под предоставяне на услуги имаме предвид:

  • прехвърляне на права върху нематериални активи, независимо от формата, в която е извършена правната сделка;
  • задължение за въздържане от извършване на действие или за толериране на действие или ситуация;
  • предоставяне на услуги в съответствие със заповед на държавен орган или субект, действащ от негово име, или по разпореждане, произтичащо от закона.

По този начин услуга е всяка услуга, предоставена от данъкоплатеца като част от дейност, която не е доставка на стоки, включително, inter alia, задължение да се въздържат от извършване на действие или да толерират действие или ситуация.

В обобщение, дадена дейност е облагаема само когато се извършва по силата на облигационен договор, като една от страните по сделката може да се счита за пряк бенефициент на тази дейност. В същото време връзката между полученото плащане и ползата за плащащата страна трябва да бъде достатъчно пряка и ясна, за да може да се посочи, че плащането се извършва в замяна на тази услуга.

Данъчна основа

Съгласно чл. 29а параграф. 1 от ЗДДС данъчната основа, предмет на ал 2-5, чл. 30а-30в, чл. 32, чл. 119 и чл. 120 параграф 4 и 5 е всичко, което е плащането, което доставчикът на стоката или доставчикът на услугата е получил или трябва да получи за продажба от купувача, получателя или трето лице, включително получени субсидии, субсидии и други плащания от подобен характер оказващи пряко влияние върху цената на предоставяните стоки или услуги, предоставяни от данъкоплатеца.

Данъчната основа включва:

  • данъци, мита, такси и други такси от подобен характер, с изключение на размера на данъка;
  • допълнителни разходи, като комисионни, опаковане, транспортни и застрахователни разходи, начислени от доставчика или доставчика на услуги на купувача или получателя.

Концепцията за компенсация

Обезщетението е изплащане на определена парична сума, която представлява обезщетение за вреди, причинени на трето лице. То е предназначено да компенсира понесените от него загуби. Правилата за обезщетението могат да бъдат намерени в Гражданския кодекс. В светлината на чл. 361 § 1 от Гражданския кодекс, „задълженото лице за обезщетение отговаря само за нормалните последици от действието или бездействието, от което е настъпила вредата“. Така при изчисляване на размера на обезщетението трябва да вземем предвид стойността на претърпените от потърпевшия вреди, както и ползите, които биха могли да бъдат получени, ако вредата не му е била причинена.

При положение, при което пострадалият е допринесъл за създаването или увеличаването на вредата, задължението за нейното поправяне се намалява съответно. Въз основа на чл. 363 § 1 от СК обезщетяването на вредата следва да стане по избор на пострадалия чрез възстановяване на предишното състояние или чрез заплащане на подходяща парична сума. В повечето случаи обаче сетълментът се основава на плащане на пари. Размерът на обезщетението в пари по правило следва да се определя според цените към датата на определяне на обезщетението. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Обезщетение за унищожаване на стоки - облагане с ДДС

Както вече описахме по-горе, стоките много често се повреждат. Най-често е свързано с неизпълнение на задължения от собственика. Въпреки това, в много случаи щетите са по вина на клиента.

Пример 1.

Данъкоплатецът участва в онлайн търговия. Продава домакински уреди. През юли той получи хладилник от клиент, който каза, че е повреден. В резултат на извършената експертиза данъкоплатеца заключава, че повредата е механична и е причинена от несъобразена с инструкциите употреба. Той се договорил с клиента, че ще му плати обезщетение за унищожаването на стоката. Облага ли се с ДДС горепосоченото обезщетение?

В този случай плащането на сумата за повредена стока е форма на обезщетение. Не е еквивалент за предоставяне на услуги или доставка на стоки. Следователно не се облага с ДДС. Важно е, че в този случай данъкоплатецът трябва да коригира фактурата. При такава ситуация сумата на фактурата намалява.

Пример 2.

Стоката е била повредена при транспортиране. Следователно данъкоплатецът е получил обезщетение. Беше много високо. Данъкоплатците се съгласиха, че не се облага с ДДС. И двамата данъкоплатци са активни платци на ДДС и се чудят дали могат да издадат фактура в този случай.

Предвид гореизложеното следва да се признае, че тъй като плащането и получаването на обезщетение не подлежат на облагане с ДДС, то не следва да се документира с ДДС фактура. Събитието трябва да бъде документирано със счетоводен документ, различен от фактурата, например дебитно известие.

В заключение, по правило обезщетението за повредени стоки не се облага с ДДС. Следователно тези дейности не трябва да се документират с фактура по ДДС.