Обезщетение за неконкурентен предприемач и ДДС и ДДС

Обслужване На Услуги

С други думи, задължението за неконкуренция е задължение за въздържане от извършване на дейност, конкурентна за даден субект. Хората, предоставящи определен вид услуга, било то въз основа на трудов договор или сътрудничество, често получават ключова информация за дадено предприятие. Поради това е станало обичайно в търговските сделки да се сключват споразумения за въздържане от извършване на дейности, конкурентни за даден субект, както между компанията и служителя, така и в споразумението между предприемачи. В днешната статия ще обсъдим какво представлява обезщетението за неконкурентен предприемач и какви са последствията по отношение на данъка върху доходите и ДДС.

Забрана на конкуренцията между предприемачи - как да съставим договор?

Подписването на споразумение за неконкуренция след приключване на сътрудничеството между предприемачи е допустимо, но разпоредбите или съдебните решения не уточняват дали в такава ситуация е необходимо да се плати обезщетение за спазване на тази забрана след края на срока на действие. споразумение. Трябва обаче да се има предвид, че разпоредбите на споразумението за неконкуренция не трябва да нарушават принципите на социалното съвместно съществуване. Споразумението за въздържане от провеждане на конкурентна дейност срещу даден субект трябва да отговаря на приложимите разпоредби, т.е. отнасят се до предмета на дейност на работодателя/управителя, посочен в нормативни актове, учредителни актове и др. Преди да сключите споразумение за неконкуренция между предприемачи, си струва да се запознаете със Закона за борба с нелоялната конкуренция.

Обезщетение за неконкурентни предприемачи - последици в ДДФЛ

Обезщетението, изплатено на предприемача поради клаузата за неконкуренция, произтичащо от договора за предоставяне на услуги, сключен като част от стопанската дейност, представлява доход от тази дейност. Приходите от водене на бизнес включват всички плащания и ползи, произтичащи от стопанската дейност, които водят до създаване на финансова изгода за предприемача. Чл.14 сек. 1 относно данъка върху доходите на физическите лица:
За приходи от дейностите по чл. 10 сек. 1, т. 3, дължимите суми, дори и да не са били действително получени, с изключение на стойността на върнатата стока, предоставените отстъпки и отстъпки. В случай на данъкоплатци, които продават стоки и услуги, подлежащи на облагане с данък върху стоки и услуги, приходът от тази продажба се счита за приход, намален с дължимия данък върху стоките и услугите.". В чл. 14 сек. 2 от ЗДДФЛ са изброени примери за дейности, съставляващи доход от стопанска дейност. Трябва да се има предвид, че това не е затворен каталог, за разлика от списъка на дейностите, освободени от облагане с данък общ доход, съдържащ се в чл. 14 сек. 3 от ЗДДФЛ. Обезщетението, изплатено за неконкуренция, не е включено в нито един от горните списъци, но поради отворения характер на каталога на дейностите, подлежащи на облагане с данък върху доходите, този вид финансова изгода, постигната от предприемача, следва да се счита за доход. Чл.21 сек. 1 точка 3 лит. г от ЗДДФЛ
Получените обезщетения или обезщетения са освободени от данък върху дохода, ако техният размер или правилата за определянето им произтичат пряко от разпоредбите на отделни закони или подзаконови нормативни актове, издадени въз основа на тези актове, а получените вреди или обезщетение, ако техният размер или правилата за тяхното определяне произтичат пряко от разпоредбите на колективните трудови договори, други колективни трудови договори въз основа на акта, правилника или устава по чл. 9 § 1 от Закона - Кодекса на труда (Списание от 2018 г., т. 917, 1000 и 1076), с изключение на обезщетенията, присъдени въз основа на разпоредбите за недопускане на конкуренция.. Въздържането от определени дейности, които са предмет на нашата стопанска дейност въз основа на договор за предоставяне на услуги, сключен като част от извършваното дружество, следователно е тясно свързано с тази дейност и заплатеното възнаграждение за това следва да бъде отчетено в тази дейност. . Това означава, че въпросното възнаграждение следва да се добави към другите приходи, получени по тази сметка и да се обложи с данък върху доходите в съответствие с декларираната в дейността форма на облагане (данъчна скала, плосък данък, еднократна сума или данъчна карта).

Как да отчетем обезщетението за неконкуренция по ДДС?

За да определим дали обезщетението за неконкуренция подлежи на облагане с ДДС, първо ще споменем ключовата разпоредба по този въпрос в ЗДДС. Чл.8 сек. 1 т. 2 от Закона за данъка върху стоките и услугите
Чрез предоставяне на услугите, посочени в чл. 5 сек. 1, т. 1 се разбира всяка услуга, предоставена на физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, която не представлява доставка на стоки по смисъла на чл. 7, включително задължението за въздържане от извършване на действие или за толериране на действие или ситуация". Горната разпоредба показва, че предоставянето на услуги е не само извършване на определени дейности, но и въздържане от определени видове дейности.

В случай на изплащане на възнаграждение за неконкуренция, данъкоплатецът (лицето, което получава парите) се възползва от въздържане от конкурентна дейност. Освен това в тази ситуация можем да посочим и бенефициента на обезщетението, получаващ определена финансова облага.Разбира се, това е компания, по отношение на която лицето, което преди това е предоставяло услуги по споразумение за сътрудничество, се задължава да се въздържа от извършване на каквато и да е конкурентна дейност. Благодарение на това субектът получава гаранция за защита на своите интереси и поверителността на ключовата информация за предприятието. И двете предпоставки ясно показват, че горепосоченото възнаграждение следва да се счита за услуга и да се облага с ДДС.

Вследствие на това обезщетението, получено от предприемача във връзка с клаузата за неконкуренция, подлежи на облагане както с данък върху доходите, така и с данък върху стоките и услугите.

Обезщетение за предприемач, обхванато от клаузата за неконкуренция в индивидуално тълкуване

Посочена е необходимостта от облагане с данък върху стоките и услугите върху вреди поради неконкуренция, inter alia, в индивидуалното определение от 15 октомври 2015 г. IBPP2 / 4512-651 / 15 / WN, издадено от директора на Данъчната камара в Катовице.

Заявлението представя следното събитие: предприемачът сключва договор за управление с дружеството в областта на управлението на предприятието и се задължава, наред с другото, че след изтичане или прекратяване на договора няма да извършва никаква конкурентна дейност срещу дружеството за определен период от време. Предприемачът е имал право на възнаграждение (компенсация) за спазване на клаузата за неконкуренция. Директорът на Данъчната камара в Катовице потвърди, че тази компенсация трябва да се облага с данък върху добавената стойност:
Предвид представения правен статут и описанието на случая, следва да се посочи, че дейността, състояща се в въздържане от конкурентна дейност за Дружеството срещу възнаграждение, е платена. Следва да се отбележи, че от описанието на казуса се вижда, че страните имат правоотношение, освен това споразумението за неконкуренция е сключено от Управляващия орган като данъкоплатец на данъка върху стоките и услугите (така Управляващият орган-Заявител направи не ползват освобождаването по чл.3 от Закона за данък върху добавената стойност), а полученото възнаграждение за въздържане от извършване на конкретна дейност е равностойно на конкретна услуга, което в настоящия случай е въздържане от дейности, конкурентни на Дружеството. От своя страна бенефициент на услугата, поради полученото по този начин задължение (гаранция), да не извършва конкурентна дейност от Управляващия директор, е Дружеството. Следователно следва да се приеме, че полученото обезщетение, свързано с извършваната от Управляващия орган стопанска дейност (като част от тази дейност е сключен договор за неконкуренция), на основание чл. 8 сек. 1 от Закона за данъка върху стоките и услугите е предоставянето на услуги, подлежащи на облагане с данък върху стоките и услугите”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да документираме изплатеното възнаграждение за въздържане от извършване на състезателна дейност?

Обобщавайки, можем да кажем, че източникът на приходите за изплатено обезщетение за клаузата за неконкуренция по договора за предоставяне на услуги, сключен като част от стопанска дейност, е неселскостопанската икономическа дейност. Този вид възнаграждение следва да се облага и с данък върху добавената стойност. Във връзка с горното предприемач, който е получил обезщетение за въздържане от извършване на дейност, конкурентна на дадено дружество, следва да издаде фактура с ДДС. На тази база ще бъде показан доходът от дейността и ще бъде платен данъкът върху стоките и услугите.

Възнаграждение за неконкуренция и спиране на стопанска дейност

Може да се случи така, че лице, което управлява бизнес и се въздържа от извършване на каквато и да е дейност, конкурентна на субекта, за който преди е предоставял услуги, да бъде принуден да преустанови стопанската си дейност.

Неконкурентното възнаграждение често се изплаща на вноски, което означава, че приходите се генерират през периода на спиране на дружеството. В такава ситуация предприемачът, който е получил цялата или част от обезщетението за въздържане от извършване на конкурентна дейност, следва да отчита доходите си в регистъра за данъчни приходи и разходи. Поради спиране на стопанската дейност, предприемачът е освободен от плащане на авансови данъци върху дохода, което означава, че получените доходи от плащането на обезщетение следва да бъдат уредени:

  • в месеца на спиране на дейността - ако спирането на дружеството се извършва през данъчната година;
  • в годишната декларация за ДДФЛ - ако дейността е преустановена след края на годината или изобщо не е.

Предприемач, който е спрял дружеството и получава възнаграждение за въздържане от извършване на конкурентна дейност, не се освобождава от задължението да подава месечни или тримесечни декларации за ДДС и JPK файлове и да урежда задълженията си по ДДС.