Специални такси за наематели - как се отразява на годишната данъчна декларация?

Обслужване На Услуги

В случай на действащ договор за наем, страните могат да решат да прекратят договора предсрочно, като сключат споразумение за доброволно напускане на наетото помещение. Често такова уреждане е придружено от обезщетение за наемателя под формата на обезщетение за предсрочно прекратяване на договора. В тази статия ще разгледаме как да отчетем данъка върху полученото обезщетение в годишната данъчна декларация.

Приспадане като данъчен приход

Споразумението, сключено между наемодателя и наемателя за предсрочно освобождаване е споразумение по смисъла на чл. 917 от Гражданския кодекс. Съгласно тази разпоредба страните си правят взаимни отстъпки в обхвата на съществуващото помежду им правоотношение, за да отстранят несигурността по отношение на вземанията, произтичащи от това правоотношение или да осигурят тяхното изпълнение или да отменят съществуващ или възможен спор. .

Ако във връзка със сключеното споразумение се предостави допълнителна парична помощ (компенсация за наемателя), възниква въпрос за правилната класификация на източника на такъв доход. Трябва да се има предвид, че ЗДДФЛ в чл. 10 сек. 1 предвижда няколко различни източника на доходи, като подходящото разпределение е важно в контекста на правилното уреждане на данъците.

Размерът на обезщетението, получено във връзка с доброволното напускане на наетото помещение, представлява доход от други източници, посочени в чл. 10 сек. 1 т. 9 от закона. Каталогът на приходите от други източници е отворен, което означава, че тази категория приходи включва всички приходи, които не са изброени директно в други регулации. Доходите, получени в резултат на определени фактически и правни действия, които водят до увеличение на имущество, увеличение на активи, подлежат на облагане. Няма съмнение обаче, че в резултат на получаването на такса за обезщетение активите на наемателя се увеличават.

Получените компенсационни такси във връзка с доброволното напускане на наетите помещения представляват доход от други източници, посочени в чл. 10 сек. 1 т. 9 от ЗДДФЛ.

Този метод на квалификация се потвърждава и от данъчните власти. Например в тълкуването на директора на Националната данъчна информация от 5 ноември 2018 г. № 0114-KDIP3-3.4011.470.2018.1.MS органът посочва:

„Следователно таксата за прекратяване на договора за наем и напускане на въпросното помещение е доход от други източници […]. Предвид представеното бъдещо събитие и цитираните законови разпоредби следва да се посочи, че полученото обезщетение от жалбоподателката и нейния съпруг представлява имуществена печалба и тъй като не отговаря на условията за освобождаване от данък върху доходите на физическите лица, то подлежи на данъчно облагане. “.

Може ли обезщетението да бъде освободено от данък?

Съгласно чл. 21 сек. 1, т. 3 от ЗДДФЛ получените обезщетения или обезщетения се освобождават от данък, ако техният размер или правилата за определянето им произтичат пряко от разпоредбите на отделни актове или подзаконови нормативни актове, издадени въз основа на тези актове.

Следователно може ли получената сума на квотата да се възползва от предоставеното освобождаване?

За да се отговори на този въпрос, следва да се посочи, че освобождаването се прилага само за суми, които са получени като обезщетение или обезщетение. При споразумение обаче имаме елемент на неговото доброволно сключване. Следователно няма незаконни действия от страна на наемодателя или щети или вреди на наемателя. Следователно обезщетението, получено в резултат на доброволно споразумение, не попада в обхвата на обезщетението или обезщетението. Това означава, че освобождаването, описано в чл. 21 сек. 1 т. 3 от ЗДДФЛ не се дължи.

Това тълкуване е прието от директора на Националната данъчна информация в писмо от 27 юли 2018 г., № 0112-KDIL3-2.4011.263.2018.2.AK:

Размерът на получената полза произтича само от договореностите, направени между страните по споразумението, той е чисто договорен и неговият размер отчита интересите и на двете страни. Следователно следва да се заключи, че въпросното обезщетение не е друго обезщетение [...].

Каталогът на обективните изключения, посочени в чл. 21 от ЗДДФЛ не съдържа данъчно освобождаване, размера на полученото от Заявителя обезщетение, поради което следва да се изключи възможността за освобождаване в това отношение.

Предвид изложените в исковата молба факти и цитираните законови разпоредби следва да се посочи, че полученото от жалбоподателя обезщетение представлява печалба от имущество и тъй като не отговаря на условията за освобождаване от данък върху доходите на физическите лица, подлежи на за данъчно облагане”. Компенсационните такси, получени във връзка с доброволното напускане на наетите помещения, не се ползват от данъчното освобождаване, посочено в чл. 21 сек. 1 т. 3 от ЗДДФЛ.

Компенсационна такса за наемателя и годишна данъчна декларация

В разсъжденията си до момента установихме, че получените облекчения представляват данъчни приходи от други източници и не се ползват от данъчно освобождаване. Сега нека се заемем с въпроса за уреждането на данъци върху получената полза.

На първо място е необходимо да се определи в кой момент данъкоплатецът трябва да признае данъчния доход, дължим на обезщетение. Тук следва да се направи препратка към чл. 11 сек. 1 от ЗДДФЛ, в който четем, че приходите са парични и парични стойности, получени или предоставени на данъкоплатеца през календарната година, както и стойността на получените обезщетения в натура и други безплатни обезщетения. В резултат на това приходите от такси се генерират през данъчната година, през която наемателят е получил пари в брой. Датата на сключване на споразумението обаче не е важна.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 1.

На 28 декември 2018 г. наемодателят и наемателят сключват споразумение за доброволно освобождаване на наетите помещения. Подписаното споразумение посочва, че сумата на обезщетението ще бъде изплатена по тази сметка. Наемателят е получил такса за обезщетение на 4 януари 2019 г. Следователно те следва да бъдат отчетени в данъчната декларация за 2019 г., тъй като данъкоплатецът е получил пари в брой тази година.

Полученият размер на компенсационната такса не изисква месечен данък при източника, което означава, че цялата сума следва да бъде уредена в годишната данъчна декларация. Данъкоплатецът е длъжен да подаде годишна данъчна декларация PIT-36 до 30 април на годината, следваща данъчната година. Размерът на полученото обезщетение трябва да бъде вписан в ред 10 от част D.1 "Други източници, които не са споменати в редове 1-9". Доходите от други източници подлежат на агрегиране с други доходи, постигнати през дадена година и се облагат на общи принципи в съответствие с данъчната скала, посочена в чл. 27 сек. 1 от ЗДДФЛ. Не е подходящо този доход да се отчита във формуляра PIT-37. Доходите от такса за обезщетение за предсрочно напускане на наетото помещение следва да се уредят в годишната данъчна декларация ДДФЛ-36 заедно с други доходи, получени от данъкоплатеца през дадена година.

Трябва ли наемателят да получи PIT-8C?

И накрая, трябва да се има предвид още едно задължение, което лежи на субекта, който плаща обезщетението, а именно дали наемодателят трябва да подготви и изпрати на наемателя информацията PIT-8C, въз основа на която той урежда данъка?

Отговорът на горния въпрос зависи от статута на вашия наемодател. Както четем в чл. 42а параграф. 1 физически лица, извършващи стопанска дейност, юридически лица и техните организационни звена, както и организационни единици без юридическо лице, които извършват плащания на вземания или ползи от други източници, от които не са задължени да събират данъчни аванси или еднократен данък върху доходите. длъжен да изготви информация за ДДФЛ - 8В за размера на дохода и да я изпрати на данъкоплатеца и данъчната служба, с помощта на която ръководителят на данъчната служба, компетентен по местоживеене на данъкоплатеца, изпълнява задачите си.

Следователно, ако наемателят е физическо лице, управляващо бизнес или юридическо лице, то като платец той е длъжен да подготви и изпрати информацията за PIT-8C на наемателя във връзка с изплатеното обезщетение. Ако таксата за предсрочно напускане на помещението се заплаща от физическо лице, което не развива бизнес, то не е длъжно да изготвя информация за PIT-8C.