Приспадане на ДДС, когато фактурата е издадена на двама купувачи

Обслужване На Услуги

Възможно ли е да се идентифицират повече от един купувач във фактурата? Приспада ли се ДДС, показан върху такава фактура? Ако да, как? В тази статия ще намерите отговори на всичките си въпроси.

Издадена фактура на двама купувачи

Да приемем, че данъкоплатец X, който е активен платец на ДДС, е закупил дълготраен актив (уплътнител за асфалт) заедно с данъкоплатец Y. Те са сключили помежду си договор за ползване на машина, в който уточняват, че закупеният ДМА ще се използва и в двете дейности на 50%. Фактурата за покупка съдържа данните и на двамата съсобственици. Закупеният дълготраен актив ще се използва единствено за бизнес цели. В тази ситуация имат ли право както данъкоплатецът X, така и данъкоплатецът Y да приспадат ДДС, произтичащ от фактурата за покупка? Ако е така, трябва ли удръжките да се правят на база 50/50 според правилата за използване на оборудването?

При преценка на коректността на данните, съдържащи се във фактурата, трябва да вземете предвид чл. 106e параграф. 1, т. 3 от Закона за данъка върху стоките и услугите (наричан по-нататък: ЗДДС). Съгласно него фактурата трябва да съдържа, наред с другото, собствени и фамилни имена или имена на данъкоплатеца и купувача на стоки или услуги и техните адреси. В ЗДДС няма отделни разпоредби относно издаването на фактури за повече от един купувач.

Приспадане на ДДС по фактурата, издадена на двама купувачи

По отношение на приспадането на ДДС по внесени данни от фактура, документираща покупката на дълготраен актив, издадена на двама купувачи, е необходимо да се вземе предвид чл. 86 от ЗДДС. От съдържанието му следва, че правото на приспадане на ДДС се прилага доколкото стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми дейности. Размерът на входящия данък включва, наред с другото, суми от данъчни суми, включени във фактурите за покупка на стоки или услуги.

Следователно, когато се позовава на ситуацията, в която фактурата съдържа данните на данъкоплатеца X и данъкоплатеца Y, следва да се има предвид, че и двамата имат право да приспадат входящия ДДС, произтичащ от фактурата за покупка на уплътнителя. Това е възможно, стига покупката им да е свързана с предоставяните от тях облагаеми услуги. Данъкът трябва да се приспадне в съответствие с дела от използването на машината, посочен в договора (т.е. 50%).

Приспадане на ДДС по фактура за двама купувачи - позицията на офисите

Горният подход към проблема се потвърждава от индивидуалното тълкуване на директора на Данъчната камара в Познан от 16 май 2014 г. (№ ILPP2 / 443-238 / 14-3 / AKr). Данъчният орган установи, че:

„(...) една фактура може да бъде издадена за няколко лица, като всеки купувач има право на копие от фактурата, но само един от купувачите ще получи оригинала. В същото време, в случай на покупка на едно и също нещо или услуга от няколко купувачи, фактурата трябва да включва имената, фамилните имена или имената на всеки от купувачите и техните адреси, както и данъчния идентификационен номер на всеки купувач. “.

„Следователно издаването на фактура на две или повече субекти, които съвместно са придобили едни и същи стоки, не пречи на всеки от тях да намали дължимия данък с част от размера на начисления данък при покупката на стоките, съответстващ на дела в съвместна собственост."