Задължение за издаване на касова бележка, дори когато клиентът поиска фактура

Обслужване На Услуги

Ако предприемачът не използва освобождаването на касовия апарат, по правило той е длъжен да го използва за регистриране на всяка продажба на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски стопани с фиксирана ставка. Ами ако отделен клиент поиска фактура? Длъжен ли е тогава предприемачът да издаде касов бон?

Задължение за издаване на фактура за касовата бележка

Задължението за издаване на фактура за продажба, записана в касата, възниква, когато клиентът я поиска в срок от 3 месеца от края на месеца, в който е била доставена стоката или е извършена услугата или е получено цялото или част от плащането.

Съгласно чл. 106i параграф. 6 от ЗДДС, данъкоплатецът е длъжен да удовлетвори искането на клиента:

  • не по-късно от 15-то число на следващия месец, ако уведомлението е извършено до края на месеца, в който е била доставена стоката или е извършена услугата или е получено цялото или част от плащането

  • не по-късно от 15-ия ден от датата на подаване на заявката, ако искането за фактура е подадено след месеца, през който е била доставена стоката или е извършена услугата или е получено цялото или част от плащането.

Ако клиентът поиска фактура след 3 месеца, продавачът може или не може да издаде фактура по искане на купувача.

Задължение за издаване на касов бон

Трябва обаче да се помни, че издаването на фактура на отделен клиент не освобождава предприемача от задължението да регистрира продажбата с касов апарат - в такава ситуация данъкоплатецът все още е длъжен да издаде разписка. По желание на купувача предприемачът издава т.нар фактура за разписка, която не е осчетоводена в никакви записи. На първо място, предприемачът винаги е длъжен да закупи продажбата на касата и едва след това може да издаде фактура на клиента. Предприемачът трябва да приложи фискален бон към копието си от фактурата и да го съхранява в документацията на фирмата.

Ето защо всеки предприемач, който продава на физически лица, които не извършват стопанска дейност, трябва да помни, че продажбата трябва да бъде закупена първо на касата и едва след това да се издаде фактура по искане на купувача.

Фактура за разписката в JPK_V7

Поради влизането в сила на новия файл JPK_V7, от 1 октомври 2020 г. активните платци на ДДС са обект на допълнителни задължения за отчитане, в т.ч. необходимостта от използване на символи и маркировки за документи за продажба и покупка. При новата структура фактурата за касови бележки се включва само в записната част на файла с допълнително обозначение FP. Включването на фактурата само в регистрационната част означава, че тя не е показана като стойност във файла и не засяга общите суми, свързани с дължимия данък. Следователно приходът от касата се признава въз основа на съвместен периодичен отчет.