Задължение за вписване в Централния регистър на реалните бенефициенти – за кого?

Обслужване

Със създаването на Централния регистър на реалните бенефициенти се прилагат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно предотвратяването на използването на финансовата система за изпиране на пари или финансиране на тероризъм ( така наречената 4-та директива за AML). Разберете повече кой е длъжен да влезе в Централния регистър на реалните бенефициенти, за да спазва приложимите разпоредби!

Регламентите на Европейския съюз задължават държавите-членки да съхраняват информация за действителните собственици в централен регистър и да предоставят тази информация на компетентните органи и ЗФР, както и на задължените субекти (като част от мерките за надлежна проверка на клиентите).

Задължение за вписване в централния регистър на действителните собственици - CRBR в Полша

В Полша операцията CRBR се основава на Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Законодателен вестник 2019 г., точка 1115, както е изменен), който прилага разпоредбите на 4-та директива за AML. Централният регистър на реалните бенефициенти (CRBR) е система, в която се събира и обработва информация за действителните собственици, тоест физически лица, упражняващи пряк или косвен контрол върху дружеството.

Кой е длъжен да докладва информация?

Съгласно чл. 58 от Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма

 1. събирателни дружества;
 2. командитни дружества;
 3. командитни акционерни дружества;
 4. дружества с ограничена отговорност;
 5. акционерни дружества, с изключение на публични дружества по смисъла на Закона от 29 юли 2005 г. за публичното предлагане, условията за въвеждане на финансови инструменти в организираната търговия и публичните дружества (Списание от 2019 г., т. 623).

На практика се отбелязва, че:„Поради по-малкия риск, свързан с възможността за прикриване на самоличността на физически лица, които действително оказват решаващо влияние върху дейностите, извършвани от фирми партньори и публични дружества по смисъла на разпоредбите на горния закон, законодателят ги освободи от задължение за предоставяне на информация за действителните собственици в регистъра“.

Данните са докладвани в Регистъра

Следва да се посочи, че в регистъра се съобщава следната информация:
1.идентификационни данни на фирмите:

 1. име (фирма),
 2. организационна форма,
 3. централно управление,
 4. номер в Националния съдебен регистър,
 5. Данъчен идентификационен номер;

1. идентификационни данни на действителния собственик и члена на органа или съдружника, упълномощен да представлява дружествата:

 1. име и фамилия,
 2. гражданство,
 3. страна на пребиваване,
 4. PESEL номер или дата на раждане - в случай на хора, които нямат PESEL номер,
 5. информация за размера и характера на дела или правата на действителния бенефициент.

Начин на подаване в Регистъра

Вписванията в регистъра се извършват от лице, упълномощено да представлява дружеството. Заявленията се извършват безплатно чрез електронни средства за комуникация. Заявлението се подава под формата на електронен документ, съгласно образеца, предоставен от министъра, отговарящ за публичните финанси и е снабден с квалифициран електронен подпис или подпис, потвърден от доверен ePUAP профил и съдържа декларация на подателя заявлението към регистъра за верността на информацията, докладвана в регистъра.

Дейностите на нотификаторите към регистъра следва да бъдат извършени не по-късно от 7 дни от датата на вписване на дружествата, изброени в чл. 58 в Националния съдебен регистър, а при промяна в предоставената информация - в 7-дневен срок от промяната.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Свойства на системния регистър

Регистърът е публичен. Предполага се, че вписаните в регистъра данни са верни. Лицето, което предоставя информацията за действителните собственици и техните актуализации, носи отговорност за вредите, причинени от докладване на неверни данни в регистъра, както и неотчитане на данните и промените в данните, обхванати от вписването в регистъра, в законоустановения срок, освен ако вредата е причинена от непреодолима сила или единствено по вина на пострадалото лице или лице трето, за което лицето, уведомяващо информацията за действителните собственици и техните актуализации, не носи отговорност.

Относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/ 46 / ЕО, наричан GDPR, обработването на данни, съдържащи се в регистъра, по някакъв начин е изключено от този закон. Това е посочено в чл. 65 от Закона, съгласно който обработването на събраната в регистъра информация за действителни собственици става без знанието на лицата, за които се отнася информацията.

Обобщавайки тази тема, трябва да се подчертае, че фирмите, вписани в Националния съдебен регистър преди датата на влизане в сила на разпоредбите за Централния регистър на недвижимите бенефициенти (13 октомври 2019 г.), са длъжни да докладват информация за действителните собственици до 13 април, 2020 г. са вписани в Националния съдебен регистър след 13 октомври 2019 г., те са длъжни да представят данните на действителния собственик не по-късно от 7 дни от датата на вписване в Националния съдебен регистър.

Правно основание:

изкуство. 58 от Закона от 1 март 2018 г. за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Journal of Laws 2019.1115, т.е.).