Социално осигуряване за предприемачи - колко са вноските на осигурителната институция (ZUS)?

Обслужване

Лице, което извършва неземеделска дейност, независимо от вида й, подлежи на социално и здравно осигуряване. Социалното осигуряване на предприемача е от датата на започване на стопанската дейност до края на нейното извършване, с изключение на периода, за който е преустановил тази дейност.

Социално осигуряване за предприемачи и преференциални вноски

Лицата, започнали да развиват неземеделски бизнес след 25 август 2005 г., могат да плащат осигурителни вноски при преференциални условия. Основата за изчисляване на осигурителните вноски на предприемача през първите 24 календарни месеца от датата на започване на стопанска дейност е декларираният размер, но не по-нисък от 30% от минималната работна заплата. Освен това тези лица не са задължени да плащат вноски във Фонда по труда.

Наредбите определят списъка на лицата, които не могат да се възползват от плащането на вноски при преференциални условия, тъй като:

 • извършват или са извършвали неземеделска дейност през периода от последните 60 календарни месеца преди започване на стопанска дейност,

 • извършват стопанска дейност в полза на бивш работодател, за когото преди започване на стопанска дейност през текущата или предходната календарна година са извършвали дейности, попадащи в обхвата на икономическата им дейност по трудово правоотношение или кооперативно трудово правоотношение.

Предприемачите имат право на преференциални осигурителни вноски само за лица, които извършват неземеделски бизнес съгласно разпоредбите за икономическа дейност или други специфични разпоредби, включително съдружници в гражданскоправно дружество.

От друга страна, стопанска дейност се счита за доходоносна производствена, строителна, търговска, обслужваща дейност, както и търсене, идентифициране и добив на полезни изкопаеми от находища и професионална дейност, извършвана организирано и непрекъснато. Следователно упражняването на свободна професия, например лекар, също се счита за икономическа дейност.

Както бе споменато по-горе, основата за внесените вноски не може да бъде по-ниска от 30% от минималната работна заплата. Следователно сумата на социалните вноски, включително вноските за болест, през 2017 г. не може да бъде по-ниска от 179,82 PLN (без вноската за злополука).

Преференциални минимални осигурителни вноски за предприемачи

Вид застраховка

2016

2017

пенсиониране

108,34 злоти

117,12 злоти

увреждане

44,40 злоти

48,00 злоти

болест

13,60 злоти

14,70 злоти

злополука

х *

х *

* Процентът на осигурителната вноска за злополука се определя в съответствие с наредба на министъра на труда и социалната политика от 29 ноември 2002 г. (Законодателен вестник от 2016 г., т. 1005).

Предприемачите имат право да плащат осигурителни вноски при преференциални условия за период от 24 календарни месеца. Този период се брои от датата на започване на стопанската дейност, а не от датата, на която възниква застрахователното задължение.

Социално и здравно осигуряване на предприемача

Лицата, извършващи стопанска дейност, подлежат на задължително осигуряване за пенсия, инвалидност и злополука в периода от датата на започване на стопанска дейност до датата на прекратяване на тази дейност. В техния случай задължението важи и за здравното осигуряване.

От друга страна, здравното осигуряване за самостоятелно заетите лица е доброволно. Той подлежи на него от датата, посочена в заявлението за застраховка, но не по-рано от датата на подаване на заявлението, което се прави на формуляра ZUS ZUA.

Съгласно чл. 13, т. 4 от ЗДС, лице, което извършва неземеделска стопанска дейност, задължително подлежи на социално осигуряване от датата на започване на дейността до деня на прекратяване на извършването на тази дейност, с изключение на периода, за който дейността е спряна по силата на разпоредбите за свободата на икономическа дейност.

Спирането на стопанска дейност има правни последици в областта на застраховането:

 • от датата на спиране на икономическата дейност,

 • до деня, предхождащ деня на възобновяване на стопанската дейност.

Когато става въпрос за партньори в гражданскоправно дружество, спирането на дейността води до прекратяване на социалното осигуряване за всички партньори.

По време на преустановяване на стопанска дейност, т.е. през периода на незастраховане, лицата, които извършват неземеделска икономическа дейност съгласно разпоредбите за стопанска дейност или други специфични разпоредби:

 1. могат доброволно да се възползват от осигуряването за осигурителен стаж и инвалидност при условията, приложими за лица, управляващи неземеделски бизнес,

 2. може да се включи в доброволното пенсионно осигуряване за старост и инвалидност по всяко време през периода, в който не е осигурен поради спиране на дейност,

 • в съответствие с чл. 14 сек. 1 от Закона за осигуровките, покритието с доброволно осигуряване за старост и инвалидност става от датата, посочена в заявлението за такова осигуряване, но не по-рано от датата на подаване на заявлението,

 • в съответствие с чл. 14 сек. 2 от ЗДвП прекратяването на доброволното осигуряване за пенсия за старост и инвалидност става от датата, посочена в заявлението за изключване от тези осигуровки, но не по-рано от датата на подаване на заявлението или от първия ден на календарния месец, за който дължимата премия по застраховката не е платена навреме или от датата на прекратяване на правото на собственост, подлежащо на тези застраховки,

3. не подлежат на застраховка за болест и злополука.

Структурата за определяне на основата за изчисляване на осигурителните вноски на предприемач

Основата за изчисляване на осигурителните вноски на предприемача е декларираната сума, но не по-ниска от 60% от прогнозната средна работна заплата.

Съгласно чл. 18 сек. 8 от ЗС: „базата за изчисляване на вноските за осигурителен стаж и инвалидност на осигурените лица (...) е декларираният размер, но не по-нисък от 60% от прогнозното средномесечно възнаграждение, прието за определя размера на намалението на годишната база за определяне на вноските. Вноската в новия размер е валидна от 1 януари до 31 декември на дадена година”. Средната заплата през 2016 г. е 4055 PLN.

Базата за изчисляване на осигурителните вноски за предприемачи през 2017 г. е: 60% от 4 263 = 2 557,80 PLN.

Лице, което управлява неземеделски бизнес съгласно разпоредбите за стопанска дейност или други специфични разпоредби, има възможност да плаща осигурителните вноски на предприемача при преференциални условия. Това право се предоставя за срок от 24 календарни месеца, считано от датата на започване на стопанска дейност. Основата за изчисляване на вноските за въпросната осигуровка тогава е декларираната сума, но не по-ниска от 30% от минималното трудово възнаграждение. През 2017 г. той възлиза на: 30% от 2000 PLN = 600 PLN.

Следвайки примера, даден по-горе, осигурителните вноски на предприемачите през 2017 г. са:

Вид застраховка

лихвен процент

база: 2 557,80 PLN

база: 600 PLN (преференциално)

пенсиониране

19,52%

499,28 злоти

117,12 злоти

увреждане

8,00%

204,62 злоти

48,00 злоти

болест

2,45%

62,67 злоти

14,70 злоти

злополука

1,80*

46,04 злоти

10,80 злоти

* Процентът на премията за злополука за предприемачи, кандидатстващи за застраховка злополука на не повече от 9 застраховани лица в периода от 01.04.2017 г. до 31.03.2018 г. е 1,80%.

Чл.18 сек. 9 по-горе от закона е посочено, че „за месеца, през който съответно е извършено осигуряването за осигурителен стаж и инвалидност или тяхното прекратяване и ако те са продължили само за част от месеца, размерът на най-ниската основа за начисляване на вноски се намалява пропорционално, като се раздели на броят на календарните дни в този месец и умножено по броя на дните на осигуряване“. Освен това, съгласно чл. 18 сек. 10 по-горе от закона, на същото основание се намалява и базата за начисляване на вноските, ако е визирана „(...) неработоспособност с продължителност част от месец, ако осигуреното лице отговаря на условията за отпускане на обезщетението. на тази сметка”.

Основата на здравното осигуряване

Основата на вноската за здравно осигуряване за лицата, извършващи неземеделска икономическа дейност и лицата, които им сътрудничат, е определена в чл. 81 сек. 2 от Закона за здравето. Състои се от „(...) декларираната сума, но не по-ниска от 75% от средната месечна работна заплата в сектора на предприятията през четвъртото тримесечие на предходната година, включително плащания от печалба, както обяви председателят на централната статистическа служба. Вноската в новия размер е валидна от 1 януари до 31 декември на дадена година”.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата в сектора на предприятията възлиза на 4 404,17 PLN, така че основата за изчисляване на здравноосигурителната премия е: 75% от 4 404,17 PLN = 3 303,13 PLN.

Тъй като основата за изчисляване на вноската за здравно осигуряване на лица, занимаващи се с неземеделски дейности и лица, които сътрудничат с тях през 2017 г., е 3303,13 PLN, премията е 297,28 PLN (3303,13 PLN * 9%), която подлежи на приспадане на данъци в сумата от 255,99 PLN (3303,13 * 7,75%).

Премията за здравно осигуряване е месечна и неделима. Това се дължи на факта, че основата за оценка на тази вноска не се намалява в случай на започване или прекратяване на дейност (сътрудничество) през месеца или в ситуация, при която лицето, което извършва дейността (сътрудничи), отговаря на условията за предоставяне на надбавка.

Вноска във фонда на труда

Лицата, които извършват неземеделски дейности, заплащат за себе си и за съдействащо лице вноска във Фонда на труда в размер на 2,45% от базата за изчисление.

Определя се въз основа на сумите, които представляват базата за изчисляване на осигурителните вноски на предприемача, т.е. пенсия за осигурителен стаж и инвалидност, в размер най-малко на минималното възнаграждение за труд на месец. Лицата, управляващи стопанска дейност, които плащат осигурителни вноски за себе си при преференциални условия, са освободени от плащане на вноски във Фонда по труда за себе си. Освен ако лицето има допълнително право на задължително социално осигуряване и общата сума, съставляваща базата за начисляване на вноските, възлиза най-малко на минималното трудово възнаграждение,

Важно!

Лицата, плащащи вноски на преференциална основа, не са задължени да плащат вноската за FP.

Вноски във Фонда по труда не се плащат за лица, които не са навършили най-малко 55 години за жените и най-малко 60 години за мъжете.

Принципи и начини на плащане на вноски

Какви документи трябва да бъдат представени в ZUS?

Моментът на започване на стопанска дейност е свързан със задължението за регистрация на предприемача за задължително пенсиониране, инвалидност, злополука и здравно осигуряване. Формалностите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 7 дни от момента на възникване на застрахователното задължение, тоест от датата на започване на стопанска дейност. Това се прави с помощта на формуляра ZUS ZUA с код на застрахователното заглавие 05 xx xx.

Стартирането на бизнес е свързано и със задължението за уведомяване на осигурителната институция (ZUS) на платеца на вноски (при наемане на служители).Предприемач, който е физическо лице, което започва дейност за първи път като едноличен търговец или под формата на гражданскоправно дружество, подава заявление до Централния регистър и информация за стопанската дейност (CEIDG) за вписване в търговския регистър. . За целта той/тя попълва формуляра CEIDG-1. Данните, съдържащи се в това заявление, се прехвърлят на ZUS, който след това изготвя декларация на платеца на вноски за предприемача по формуляра ZUS ZFA. При необходимост (т.е. в зависимост от ситуацията на даден платец) допълнително попълнете част от CEIDG-RB от заявлението за вписване (Информация за банкови сметки) и/или част от CEIDG-MW, която се прилага за допълнителни адреси за извършване на стопанска дейност. ZUS, въз основа на данните, съдържащи се в тези формуляри, получени от регистрационния орган, ще изготви ZUS ZBA документи - информация за номерата на банковите сметки на платеца на вноски и/или ZUS ZAA - служебни адреси на платеца на вноски.

Когато предприемачът наема служители, те също са длъжни да ги докладват самостоятелно в ЗОО в 7-дневен срок.

Лице, управляващо бизнес, чийто застрахователен код е променен, трябва:

 • отписване с текущия код на заглавието на застраховката, като използвате формуляра ZUS ZWUA,

 • кандидатствайте за застраховка с нов застрахователен код, като използвате формуляра ZUS ZUA / ZUS ZZA.

До какъв срок трябва да се подадат документите за сетълмент и да се внесат вноски към осигурителната институция (ZUS)?

Лице, което извършва самостоятелно стопанска дейност, показва вноските за социално и здравно осигуряване на предприемача в декларацията за сетълмент на ZUS DRA до 10-о число на даден месец за предходния месец. В този срок то също е длъжно да ги заплати. Ако това лице е платец на вноски, например за служители, той/тя е длъжен да представи документи за сетълмент и да внесе вноски до 15-о число на даден месец за предходния месец.

Лицата, управляващи неземеделски бизнес и плащащи вноски само за себе си и/или сътрудничещи лица на подходящата минимална база, са освободени от задължението да подават месечни декларации за сетълмент за следващите месеци, ако нищо не се промени във връзка с данните, показани в наскоро представени документи за сетълмент . Освобождаване от гореспоменатото лица от подаване на документи за сетълмент важи и за ситуации, при които има промяна в наскоро подадените документи в ZUS, но тя е резултат само от промяна в размера на минималната/средната работна заплата, съставляваща базата за оценка.

Нови застрахователни заглавия

На 1 януари 2016 г. влезе в сила Наредба на министъра на труда и социалната политика от 10 ноември 2015 г., с която се променя съществуващата наредба за уточняване на формите на заявления за социално и здравно осигуряване, лични месечни коригиращи справки, декларации на платеца, декларации за сетълмент и декларации за сетълмент коригиращи данни, отчети за работа при специални условия или от специален характер и други документи.

Горният регламент въвежда редица нови застрахователни кодове, а също така променя тези, които са в сила в момента.

В съответствие с приложение 18 към горепосоченото регламентът създава нови застрахователни кодове, които:

 1. валидно от 1 януари 2016 г.:

„05 80 – лице, извършващо неземеделска дейност, чието обезщетение за майчинство не надвишава размера на родителското обезщетение,

05 81 - лице, което сътрудничи на лице, извършващо неземеделска дейност, чието обезщетение за майчинство не надвишава размера на родителското обезщетение",

2. в сила от 1 април 2016 г.:

329 - увеличаване на обезщетението за майчинство до размера на родителското обезщетение.