Пенсия за инвалидност – начин на изчисляване

Обслужване

Как да изчислим пенсия за инвалидност

Пенсията за инвалидност се изчислява на базата на два стълба - единият от тях е социалната част, задължителна за всички, а другият зависи от трудовия стаж и размера на получаваното възнаграждение. Правилата за изчисляване на размера на пенсията за инвалидност са определени в Закона за пенсиите и пенсиите за инвалидност от ДОО от 17 декември 1998 г.

Социалната част, фиксирана за всяко осигурено лице, се изчислява на базата на средната работна заплата минус осигуровките в размера, приложим през предходната календарна година. Пенсията включва 24% от основния размер, съгласно чл. 62 от закона.

Частта от пенсията, изчислена индивидуално за всяко осигурено лице, обаче включва:

  • 1,3% от неговата база за оценка за всяка година на периоди на вноски,

  • 0,7% от неговата база за оценка за всяка година на периоди без вноски,

  • 0,7% от базата за изчисление за всяка година на хипотетичния стаж - периодът, който липсва до пълните 25 години вноски и периоди без вноски, падащи от датата на подаване на заявлението за пенсия до датата, на която пенсионерът ще достигне до пенсиониране възраст, посочена в чл. 24 сек. 1а от закона.

Предвид горното, ако трудовият стаж все още не е достигнал 25 години, на осигурените следва да се добавят допълнителни хипотетични години – което е важно, независимо от пола, тук трябва да се вземе предвид законоустановената възраст за жените.

Пенсия за инвалидност за неработоспособност – какво определя нейния размер

Обобщавайки, пенсията за инвалидност зависи от размера на основната заплата, трудовия стаж и възнаграждението, получавано от осигуреното лице.

Ако осигуреното лице получи удостоверение за частична неработоспособност, може да му бъде отпусната пенсия за неработоспособност в размер на 75% от размера на пенсията за инвалидност.