Договор за конкретна работа - какво да запомните, когато наемате служител за него?

Обслужване

Предприемачите често решават да наемат служители по договор за мандат или за конкретна задача. Това се дължи на факта, че тогава те практически не са обвързани със служителя и нарушаването на такъв договор няма последствия. Договорът за конкретна работа се урежда от разпоредбите на Гражданския кодекс. Структурата му е много подобна на договора за мандат - с изключение на необходимостта от внасяне на осигурителни вноски.

Договор за конкретна работа - правилник

Съгласно чл. 627 от СК с договора за конкретна задача приемащата поръчката се задължава да изпълни посочената работа, а наредителят се задължава да заплати възнаграждение. Следващият член от кодекса посочва, че размерът на възнаграждението за извършване на работата се определя чрез посочване на основанията за неговото определяне. Ако страните по договора не са посочили размера на възнаграждението или основанията за неговото определяне, се счита, че са имали предвид обикновено възнаграждение за произведение от този вид.

 

Важно!

В ситуация, при която размерът на възнаграждението не може да бъде определен по нито един от горните начини, на изпълнителя следва да бъде изплатено възнаграждение, съответстващо на размера на извършената от него работа.

Договор за конкретна работа – особености

Най-важната характеристика на специфичен трудов договор е задължението на изпълнителя да достави завършен резултат, специфичен материален ефект от работата, за която той има право на възнаграждение. В такъв случай, освен основните данни на възложителя и изпълнителя, договорът следва да съдържа:

 • подробно описание на поръчаната работа,

 • датата на неговото изпълнение и

 • размера, формата и датата на изплащане на възнаграждението.

Договор за конкретна работа и правата на изпълнителя

Често предприемачите решават да работят въз основа на конкретен трудов договор, тъй като такъв служител не трябва да плаща осигурителни вноски. Единственото изключение в тази ситуация е наемането на служител въз основа на договор за конкретна задача, който едновременно е нает в същото дружество по трудов договор. Тогава работодателят трябва да плаща ZUS вноски и за договора за конкретна работа.

Освен това, както в случая на договор за мандат, в случай на договор за конкретна задача, служителят няма право на:

 • минимално трудово възнаграждение,

 • платен годишен отпуск,

 • надбавки за работа през нощта и възнаграждения за извънреден труд,

 • дължимо възнаграждение за престой,

 • защита срещу уволнение.

Работодателят сам определя размера на възнаграждението, то не зависи от установената минимална национална работна заплата, а само от извършената „работа“. Служителят, в случай на такъв договор, не може да иска платени отпуски или бонуси за работа. От това може да се направи извод, че договорът е по-благоприятен за работодателя, отколкото за наетото по него лице.

Кога конкретен трудов договор има характеристиките на трудово правоотношение?

Както при договор за мандат, така и при договор за конкретна задача служителят трябва да внимава сключеният договор в действителност да не отговаря на критериите, характеризиращи трудовия договор, а именно:

 • определено място и работно време,

 • извършване на работа в организационно и служебно подчинение,

 • абсолютното изискване за извършване на работа лично,

 • извършване на работа срещу възнаграждение и непрекъснатост на службата.

При възникване на такава ситуация работодателят извършва нарушение срещу правата на работника или служителя и следователно може да бъде наказан от Националната инспекция по труда.