Определяне на стойността на приходите и разходите за обезщетения в натура по смисъла на ЗДДФЛ и ЗДДФЛ

Обслужване На Услуги

От 1 януари 2015 г. ще влязат в сила промени в данъчните закони (т.е. в ЗДДФЛ - по-нататък: ЗДДФЛ и в Закона за корпоративното подоходно облагане - по-нататък: ЗДДФЛ), с които се въвеждат промени, предложени във вече приет от Министерския съвет на проекта. Една от тях е промяната на нормативната уредба, уреждаща определянето на стойността на приходите и разходите за обезщетения в натура.

Какви са обезщетенията в натура?

Законът за данъка върху доходите не дефинира пряко този термин. Признава се обаче, че обезщетенията в натура, иначе известни като в натура, са услуги, предоставяни в непарична форма – те могат да бъдат например стоки или специфични услуги, като възможността за използване на автомобил или предоставяне на жилище. Важен аспект в този случай е безплатното.

Какво ще се промени?

Съгласно проекта за изменение и допълнение на ЗДДФЛ от 1 януари 2015 г. в посочените нормативни актове ще се включат разпоредби, които посочват, че при уреждане на задълженията чрез непарични обезщетения ще е необходимо доказване на доходи. Ще има и съвети за размера и момента на приходите и разходите за данъкоплатеца, предоставил такава услуга.

Онлайн съвети

Управлявате ли компания и имате въпроси?

Възползвайте се от експертните съвети на Ръководството на предприемача

Онлайн съвети за бизнеса

Изменените актове ще разяснят правилата за определяне на стойността на получените активи, които могат да бъдат включени в данъчно признатите разходи в ситуация, когато субектът, получаващ ползата, реши да се разпореди с предмета си срещу възнаграждение.

Защо са необходими промени в обезщетенията в натура?

Според обясненията на Министерството на финансите „промяната в нормативната уредба е за предотвратяване на ситуации на необлагане с данъци, получени от дружеството, регулиращо задължението в натура (напр. задължението за изплащане на дивиденти), увеличаване на стойността на прехвърления актив (така наречените „мълчаливи резерви“). Това води до неоправдано разграничаване на данъчните последици, които за данъкоплатците са свързани с продажбата на активи, държани срещу плащане”.

Министерството посочва още, че прехвърлянето например на дивиденти в натура вече се е превърнало в инструмент за данъчна оптимизация, чрез който компаниите избягват да облагат доходите, получени от продажбата на активи.