Нови правила за продажба на лек автомобил от 1 април 2014 г

Обслужване На Услуги

Тази година има изключителен брой промени в ДДС. От януари 2014 г. наредбите за фактуриране вече не са включени в наредбата на министъра на финансите, тъй като бяха пренесени директно в Закона за данък върху добавената стойност, който е един от най-важните данъчни разпоредби. Трябва да се помни, че промените засягат такива важни въпроси като датите на издаване на фактури, момента на възникване на данъчното задължение и данъчната основа. Въпреки това, най-съществените модификации със сигурност са тези, които се отнасят до автомобилите. Става дума за промени по отношение на тяхното закупуване, както и уреждане на оперативните разходи. Най-интересното е, че тези наредби ще бъдат променяни два пъти тази година - за това пишем по-долу. Каним ви да прочетете.

Продажби на леки автомобили до края на 2013г

До последния ден на миналата година в това отношение са били приложими две разпоредби. Първият - чл. 43 сек. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, който гласи, че освобождаването от ДДС може да се приложи за доставка на стоки втора употреба (срок на използване най-малко шест месеца), ако продавачът няма право да намали размера на дължимия данък от размера на данъка за получаване по отношение на тях.

Ако служебният автомобил е закупен от активен данъкоплатец по ДДС въз основа на договор за покупко-продажба, фактура с надбавен ДДС или сметка (документ за продажба, издаден от освободено от ДДС лице) и е използвано за фирмени цели за период от поне половин година (след получаване на правото да се разпорежда с него като собственик), продажбата му през 2013 г. е допустима за освобождаване от ДДС. Когато срокът на ползване на превозното средство е по-кратък от посочения в акта, сделката е трябвало да бъде обложена с данък в размер на 23% - дори ако е изпълнено второто условие.

Втората разпоредба е включена в Наредбата на министъра на финансите от 4 април 2011 г. за прилагане на някои разпоредби на ЗДДС. До 31.02.2013 г. предоставя и правото на ползване на освобождаването по ал. 13 сек. 1 точка 5. Съгласно формулировката му освобождаването от ДДС се отнасяше за доставка на леки автомобили и други моторни превозни средства, за покупката на които данъкоплатецът имаше право да приспадне 50% или 60% от сумата на данъка - но не повече от 5000 PLN или съответно 6000 PLN. Условието беше превозното средство да отговаря на дефиницията за употребявана стока - това означава, че периодът на неговата експлоатация не може да бъде по-малък от шест месеца от датата на придобиване на правото да се разпорежда с него като собственик (често тази дата е същата като датата на покупка).

Продажби на леки автомобили от януари до март 2014г

През първото тримесечие на 2014 г. (януари-март) данъкоплатците могат да прилагат освобождаване от ДДС и при продажба на леки автомобили - това произтича от два нормативни акта - ЗДДС и Наредбата за освобождаване от ДДС от 20 декември 2013 г.

Онлайн съвети

Управлявате ли компания и имате въпроси?

Възползвайте се от експертните съвети на Ръководството на предприемача

Онлайн съвети за бизнеса

Чл.43 сек. 1, т. 2 от посочения закон гласи, че прилагането на освобождаването при продажба на автомобил е възможно само при две условия (съвместно): първо, автомобилът трябва да се използва само за освободени от данъци дейности; второ, данъкоплатецът не е имал право да намалява размера на данъка по внесените данни със сумата на данъка по внесените данни поради неговото придобиване, внос или производство. Практиката показва, че това право се прилага само за субекти, ползващи се от освобождаването от ДДС.

Пар. 3 сек. 1 т. 20 от наредбата е посочено, че (до края на 2013 г.) е освободена продажбата на леки автомобили, за покупката на които данъкоплатецът е имал право на частично данъчно приспадане - както вече беше посочено - 50% или 60%, но не повече от 5000 или 6000 PLN. Тук трябва да се отбележи, че през 2014 г. определението за употребявани стоки вече не важи – тоест условието за ползване на автомобила поне шест месеца вече не е от значение и не засяга данъчното задължение.

Продажба на лек автомобил след 01.04.2014г

Правото да се възползвате от освобождаването с частично приспадане на ДДС със сигурност ще бъде отнето на първия ден на април 2014 г. - на основание Наредбата на министъра на финансите за освобождаване от данък върху стоки и услуги и условията за прилагане на тези изключения.

От този период продажбата на лек автомобил, при покупката на който купувачът е имал право на частично приспадане на ДДС, се облага с основна ставка на ДДС, т.е. 23%.

Въпреки това чл. 43 сек. 1 т. от ЗДДС, която допуска освобождаване при продажба на активи, използвани само за освободени от данъци дейности, при покупката на които купувачът не е имал право на приспадане на ДДС. Въпреки това, както беше посочено по-горе, на практика такава възможност важи само за освободените от ДДС данъкоплатци.

При продажба на лек автомобил трябва да се има предвид и въпроса за коригиране на ДДС на входа, когато продажбата се извършва в рамките на 60 месеца от покупката (или 12 месеца, ако стойността на автомобила не надвишава 15 000 PLN). До края на март 2014 г., когато данъкоплатецът се възползва от освобождаване от ДДС при продажба на превозно средство (автомобил, за който е имал право на частично данъчно приспадане от 60%, не повече от 6000 PLN), е необходимо да се направи задължителен отрицателен корекция. Въпреки това, след влизането в сила на новите разпоредби на закона и изменението на наредбата за освобождаване от ДДС, в някои случаи това може да бъде положителна корекция (важи за автомобили, закупени след 1 април 2014 г. с 50% приспадане), т.е. позволява да се възстанови данъкът, който не е приспаднат при покупка, поради факта, че продажбата вече би трябвало да се облага със ставка от 23%.